Декоративен маникир

Програмата “Декоративен маникир” е насочена кон работно оспособување на учесниците од областа на козметиката.По успешно завршување на програмата учесникот ќе се оспособи да: организира простор и работа во салонот, применува санитарно технички норми за спроведување на козметичка дејност,подготвува работно место и клиент за третман, изведува надградба и декорација на ноктите на рацете, спроведува мерки за […]

Козметичар за лице и тело

Програмата има за цел да го оспособи учесникот во обуката за самостојно извршување на работни активности и постапки во козметички салон за нега на лице и тело. Учесникот ќе се оспособи да го организира просторот и местото за работа во козметичкиот салон, да го подготвува клиентот за третман, да третира лице, врат и деколте, да […]

Фризер за жени и мажи

Програмата има за цел да го оспособи учесникот во обуката за самостојно извршување на работни активности во фризерски салон за жени и мажи.   По успешното завршување на програмата  учесникот ќе  се оспособи да ги подготвува, организира и извршува работните задачи, рационално да ги користи материјалите, опремата и времето, да комуницира со корисниците на услугите […]

ШИВАЧ НА ГОРНА ОБЛЕКА

Главна цел на програмата шивач на горна облека е шиење на горна облеки според барањата на клиентот. По упешна завршување на програмата шивачот на горна облека ќе извршува основни операции на кроење на материјал и шиење на облеки со различен дизајн со различни деколтеа, ракави, јаки и слично според стандардите за квалитет, врши точни и […]

МОНТЕР НА КОМБИНИРАНИ СОНЧЕВИ СИСТЕМИ

Основна цел на оваа програма е кандидатите да се стекнат со знаења и вештини, односно компетенции за монтирање, инсталирање и опслужување на комбинирани сончеви системи. Оваа гранка интензивно напредува во светски рамки заради скапата цена на електричната енергија Нашата држава е увозник на ел.енергија. За да се намали тој тренд, секојднево се монтираат термални сончеви […]

РАКУВАЧ СО ВИЉУШКАР

Програмата Ракувач со виљушкар овозможува работно оспособување на учесникот односно стекнување на знаења, вештини и компетенции за самостојно ракување со виљушкар и управување на виљушкарот на работното место. Програмата преку предвидената реализација на практичната и теоретската обука води до стекнување на Сертификат – „Ракувач со виљушкар“. Теоретската настава се одвива во училници или кабинети под […]

ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЛЕБ, БУРЕК И БЕЛИ ПЕЧИВА

Основна цел на програмата е да се оспособат лица да изведуваат работни задачи за занимањето Производител на леб, бурек и бели печива. Програмата е предвидена за сите кои имаат желба да се занимаваат со ова занимање на професионален начин. Истата овозможува работно оспособување за Производител на леб, бурек и бели печива во пекара. Програмата е […]

Изработувач на пица

Основна цел на програмата е да се оспособат лица да прават пици. Програмата овозможува работно оспособување за подготвување на пици. Програмата е во времетраење од три месеци или 150 часа, каде се опфаќаат стручни и теоретски содржини кои ќе се реализираат во опремени училници и пицерии. Во однос на структурата на реализација на програмата истата […]

Нетувател/ка за самостојно живеење на лица со попреченост

Програмата има за цел да ги развие способностите на учесниците за вон институционална грижа за лица со попреченост во домот. Со процесот на деинституционализација во Р.С. Македонија, институциите каде живееа корисниците, се трансформираат во мали групни домови и живеење во заедница на лицата со попреченост. Со овој хуман начин на живот за корисниците, се јавува […]

РАКУВАЧ СО АПАРАТИ ЗА ЗАВАРУВАЊЕ

Главна и основна цел на програмата е стекнување на знаења , вештини и обуки за правилно и безбедно управување со повеќе различни видови апарати за заварување, безбедно и правилно користење на опремата при заварување на различните видови на материјали, почитување на безбедноста и користење на соодветната заштитна опрема при работа со различните видови на апарати […]

Масер за козметичка масажа

    Примарната цел на програмата „Масер за козметичка масажа“е насочена кон професионално оспособување во областа  масажа на тело. Со помош на програмата, преку теоретска и практична настава, учесникот ќе се запознае со организацијата на работа во центрите за масажа, со работниот простор, опремата и инвентарот. Да применува различни масерски постапки. Да применува стручна терминологија […]

Готвач

Програмата Готвач – е насочена кон стручно оспособување на кандидатите од областа на гастрономијата поточно од областа на готварството. Стекнатите знаења и вештини ќе бидат во насока на помагање на кандидатите во зголемување на конкурентноста на пазарот на трудот, зголемување на можностите за вработување. Кандидатите ќе се оспособат за вклучување во организацијата на работата во […]

Фризер за жени

Програмата за занимање Фризер за жени  се темели на стандардот на занимање за фризер кое се стекнува со знаења преку стручно теоретска содржина и практична обука. Фризер за жени  треба да има потребни знаења, вештини и компетенции за подготвување на клиентот, миење и негување на косата и скалпот со примена на препарати и техники на […]

Работник со млади

Програматa има за цел да ги развие способностите на учесниците за планирање, спроведување, следење/мониторинг и проценување/евалуација на работа со млади заради помагање на нивниот личен развој и унапредување на нивното активно учествување во животот во заедницата. Tеоретската настава и писмените проверки на знаења ќе се реализираат во училница опремена за спроведување на образование на возрасни […]

Негувател/ка на стари и немоќни лица

Главна цел на програмата „Негувател/ка на стари и немоќни лица“ ќе овозможи работно оспособување на учесникот да се стекне со знаења, вештини и компетенции за самостојно да дава помош и нега на лица кои поради возраст, хронични болести, попреченост имаат потреба за помош.   Теоретската настава се одвива во училници или кабинети, а практичната обука […]

Maсер за лице и тело

Главна цел на програмата е учесникот  да стекне знаења, вештини и компетенции за примена на основните техники на масажи од класична масажа, дип тишу,антицелулитна пневмомасажа,  спортска и козметичка на лице,како и правилно користење на средства за работа, уреди, опремата, производи и инвентар. Начинот на реализација на програмата е преку теоретска настава и практична обука и […]

Масер за козметичка масажа

Примарната цел на програмата „Масер за козметичка масажа“е насочена кон професионално оспособување во областа  масажа на тело. Со помош на програмата, преку теоретска и практична настава, учесникот ќе се запознае со организацијата на работа во центрите за масажа, со работниот простор, опремата и инвентарот. Да применува различни масерски постапки. Да применува стручна терминологија и работни […]

Шминкер

Главна цел на програмата е учесникот да се стекнесо знаења, вештини и компетенции за занимањето Шминкер, со кои ќе може самостојно да ja организира сопствената работа, да го подготвува салонот и клиентот за шминкање, да советува клиенти за избор на шминка, да подготвува и изведува шминка на лице, да комуницира со клиентите, да води грижа […]

ШМИНКЕР

Програмата „Шминкер” е насочена кон стручно оспособување на учесниците за самостојно извршување работни задачи од областа на шминкање. Структурата на програмата е следна: стручно-теоретски дел, практична обука и проверка на постигањата на кандидатите (завршен испит). Времетраење на програмата е 100 часа. Стручно-теретскиот дел од обуката ќе се реализира во училница-кабинет, опремен според правилникот за стандардите […]

НАДГРАДБА НА ТРЕПКИ

Програмата за  „Надградба на трепки “е насочена кон стручно оспособување на учесниците од областа на козметиката. Програмата им овозможува на учесниците преку теоретска и практична настава да се оспособат самостојно да ги изработуваат основните техники на надградбата на трепки , да избираат техники според ликот и типот на лицето, како и стилот на клиентот , […]

Шминкер

Примарната цел на програмата „Шминкер“ е насочена кон професионално оспособување на учесникот во областа на козметичките услуги за шминкање и разубавување на професионално ниво. Со помош на програмата, преку теоретска и практична настава во козметички салон, како и во предавални, учесникот ќе се запознае со организацијата на работа во козметичките салони, со работниот простор, опремата […]

Шминкер

Програмата Шминкер е насочена кон стручно оспособување на учесниците од областа на козметиката. Програмата им овозможува на учесниците преку теоретска и практична настава да се оспособат самостојно да ги изработуваат основните техники на шминкање, да објаснуваат техники според ликот и типот на лицето, како и стилот на клиентот; да идентификуваат прибор и производи за шминкање […]

Шминкер

Програмата им овозможува на учесниците преку теоретска и практична настава да се оспособат самостојно да ги изработуваат техниките на шминкање, да распознаваат техники според ликот и типот на лицето, како и стилот на клиентот , да индентификуваат прибор за шминкање и правилно да ги примениуваат , да се оспособат да го организираат просторот  и работата […]

Масер за козметичка масажа

Програмата Масер за козметичка масажа има за цел обука на возрасни лица за стекнување на знаења и вештини за занимање од областа на козметичка масажа. Основа за изработка на програмата се стандаритедите на занимање Масер и Масер за козметичка масажа, велнес и спа. Реализацијата на програмата е преку теоретски часови, практична обука и проверка на […]

Козметичар за нега на лице и тело

Програмата Козметичар за нега на лице и тело е наменета за обука на возрасни за стекнување на знаења и вештини за самостојно извршување на работни задачи од областа на козметика. Содржината на програмата се темели врз стандардите на занимање за Козметички техничар и за Шминкер. Реализацијата на програмата е преку теоретски часови, практична обука и […]

Козметичар за нега на лице и тело

Програмата „Kозметичар за нега на лице и тело” е насочена кон стручно оспособување на кандидатите од областа на козметиката. По успешно завршување на програмата учесникот ќе се оспособи да: организира простор и работа во салонот, применува санитарно-технички норми за спроведување на козметичка дејност, подготвува клиент за третман, спроведува третмани на лице и тело, спроведува мерки […]

Фризер

Програмата „Фризер” е насочена кон стручно оспособување на учесникот од областа на фризерството. Стекнатите вештини ќе му помогнат на учесникот полесно вработување и конкурентност на пазарот на трудот. Главна цел на програмата е учесникот по завршување на програмата да биде способен да организира простор и работа во салон, подготвува клиент за третман, мие и негува […]

Sидар

Основна цел на програмата е да се оспособат лица над 16 години да изведуваат работни задачи за занимањето Ѕидар. Програмата е предвидена за сите кои имаат желба да се занимаваат со ова занимање на професионален начин. Истата овозможува работно оспособување за Ѕидар. Програмата е во времетраење од три месеци или 200 часа, каде се опфаќаат […]

Оџачар за објекти за домување кои користат цврсто и течно гориво

Главна цел на програмата е учесникот да стекне знаења, вештини и компетенции за чистење и испитување на сите видови оџачки и вентилациони канали во објектите за индивидуално и колективно домување и надворешни делови поврзани со нив и на ложишта на цврсто и течно гориво и приклучни цевки, да применува основни техники при работа како и […]

Ракувач со ЦНЦ машина

Главна цел на програмата „Ракувач со CNC машина“ е учесникот да стекне знаења, вештини и компетенции за правилно и безбедно управување со повеќе различни видови на СNС машини, безбедно и правилно користење на опремата при изработката на различните делови, склпови и потсклопови,  почитување на безбедноста и користење на зачтитна опрема при работа со СNС машини. […]

МОНТЕР, ИНСТАЛАТЕР И ОПСЛУЖУВАЧ НА ФОТОВОЛТАИЧНИ СИСТЕМИ

Главна цел на програмата е учесниците да се стекнат со знаења и вештини, односно компетенции за монтирање, инсталирање и опслужување на фотоволтаични системи. Пазарот на труд бара кадри кои ќе работат на фотоволтаични системи од причина што недостатокот на енергија продуцирана од конвенционални извори кој е присатен во целиот свет, не ја заобиколува и нашата […]

Ракувач на вилушкар

Оваа програма за работно оспособување за занимањето ракувач на вилушкари на учесниците во програмата им овозможува да се стекнат со знаења, вештини и компетенции за самостојно ракување и управување со вилушкарите на работното место. Програмата опфаќа практична и теоретска обука и води до стекнување на сертификат насловен како „Ракувач на вилушкар“ Програмата е во времетраење […]

Дизајнер за внатрешно уредување

Главна цел на програмата: Главната цел на програмата “Дизајнер за внатрешно уредување” е учесникот да стекне знаење, вештини и компетенции за внатрешен дизајн т.е. уредување и проектирање на внатрешен простор, а сето тоа во функција на понатамошно образование и вклучување на пазарот на труд. Стекнатите вештини ќе им помогнат на учесниците полесно вработување и конкурентност […]

ЗАВАРУВАЧ МИГ (МЕТАЛ ИНЕРТЕН ГАС) – МАГ ( МЕТАЛ АКТИВЕН ГАС)

Главна цел на програмата е учесникот  да стекне знаења, вештини и компетенции за примена на основните техники на заварувачки  и репаратурни работи според пропишаниот МИГ( МЕТАЛ ИНЕРТЕН ГАС )  и  МАГ ( МЕТАЛ АКТИВЕН ГАС ) начин на заварување. Начинот на реализација на програмата е преку практична и теоретска обука и води до стекнување на […]

Бравар

Главна цел на програмата е образование ,едукација и оспособување на учесниците на програмата за  да стекнат знаења ,вештини и компентенции за квалитетно изведување на работните задачи во занимањето бравар Програмата се реализира преку теоретска и практична настава  во два модула: Модул 1 : Подготвителни работи Модул 2 : Изработување на метални конструкции Времетраење на програмата […]

Дигитален Маркетер

Дигитализацијата зема се поголем замав, а целта на оваа програма е ученикот да ја разбере примената и да се подготво за новите барани актуелни позиции за вработување. Главна цел на програмата е учесникот да се стекне со вештини за дигитален маркетар, што значи ќе може самостојно да раководи со бизнис страници на компании кои имаат […]

Оператор на CAD/CAM системи во индустријата за облека

Со програмата за обука Оператор на CAD/CAM системи во индустријата за облека, учесникот ќе стекне  знаења, вештини и компетенции да  подготвува  алати и машини за компјутерско моделирање и автоматско постилање и кроење   на материјал, да подесув апарати, машини и софтвери за компјутерско моделирање , автоматско постилање и кроење на материјал. Компјутерски  да моделира основен крој […]

Негувател/ка на стари и немоќни лица

Главна цел на програмата е учесникот  да се стекне со знаења, вештини и компетенции за давање на услуги од социјален аспект во институции или во домашни услови на лица кои поради возраст, хронични болести и други потреби се во изнемоштена состојба и неможност да се грижат за себе. Програмата содржи пет модули  и учесникот во […]

ДИЈАГНОСТИЧАР НА НЕИСПРАВНОСТИ НА МОТОРНИ ВОЗИЛА

Програмата  за  дијагностичар на неисправности на моторни возила има за цел  учесникот да стекне вештини и знаења за да може да  ја планира и организира својата работа, го подготвува работното место, работните уреди, алатот и материјалот, рационално го користи времето, материјалот и енергијата, обезбедува квалитетни услуги и извршени работи, комуницира со соработниците и клиентите, со […]

Слаткар – подготвувач на слаткарски производи

Програмата  овозможува  работно  оспособување  за  Слаткар-подготвувач на слаткарски производи во времетраење од 120 часа и опфаќа стручно теоретски содржини  кои се реализираат во училница/кабинет и се во функција на практичната обука која пак се изведува во опремена слаткарска работилница. По успешното завршување на програмата учесникот ќе се стекне со знаење, вештини и компетенции  за самостојно […]

Готвач во угостителски објект

Програмата овозможува оспособување на кандидатите за Готвач -Угостител и истата е со  времетраење од 156 часа, од кои 31 час за теоретскиот и 125 часа за практичниот дел, опфаќа  стручно-теоретски предавања кои се реализираат во училница/кабинет и се во функција на вовед во практичната обука која ќе се изведува во опремена кујна  . Oбуката ја […]

ВУЛКАНИЗЕР И БАЛАНСЕР

Програмата ВУЛКАНИЗЕР  И  БАЛАНСЕР овозможува работно оспособување на учесникот односно стекнување на знаења, вештини и компетенции за самостојно ракување со потребните машини, опрема и алати на работното место. Учесникот да се оспособи да планира и организира работа со дигалки, машини за монтирање и демонтирање на гуми од бандажи и машини за балансирање на тркала, ракува […]

Плочкар

Главна цел на програмата е учесникот  да стекне знаења, вештини и компетенции за примена на основните техники при  поправка на подлога за поплочување, нанесување нова подлога и поплочување на подови , ѕидови и други елементи со керамички  плочки,  правилно и безбедно користејќи ја опремата и алатот. Програмата се реализира преку теоретска и практична настава  во […]

Армирач

Главна цел на програмата е учесникот  да стекне знаења, вештини и компетенции  за самостојно сечење,виткање,распоредување,кревање,поставување,врзување,наддавање и заварување на арматурни прачки,заварени мрежи и композитни материјали во армирани бетонски производи и конструкции. Програмата се реализира преку теоретска и практична настава  во два модула: Времетраење на програмата е 250 часа од кои 70 часа се предвидени за теоретска […]

Автомеханичар

Главна цел на програмата е учесникот  да стекне знаења, вештини и компетенции за примена на основните техники при  сервисирање и одржување на современите автомобилски мотори и правилно користење на опремата и алатот. Програмата се реализира преку теоретска и практична настава  во два модула: Времетраење на програмата е 250 часа од кои 70 часа се предвидени […]

Дијагностичар на мехатронички системи кај возилата

Главна цел на програмата е учесникот  да стекне знаења, вештини и компетенции за диагностицирање и сервисирање на неисправности на моторните возила. Начинот на реализација на програмата е преку практична и теоретска обука и води до стекнување на сертификат „Дијагностичар на мехатронички системи кај возилата“. Времетраењето на програмата е 300 часа од кои 90 часа теоретска […]

ПЕКАР

Главна цел на обуката е учесниците да се стекнат со знаења, вештини и компетенции од занимањето пекар. Учесникот по завршување на обуката ќе биде оспособен да работи во пекарската индустрија, угостителски објекти и хотели, пекари и пицерии. Учесникот ќе биде оспособен за обработка на брашното и подготовка на различни видови теста за леб, бели печива, […]

Готвач- Гастроном

Програмата Готвач гастроном –  е насочена кон стручно оспособување на кандидатите од областа на гастрономијата поточно од областа на готварството. Стекнатите знаења и вештини ќе бидат во насока на помагање на кандидатите во зголемување на конкурентноста на пазарот на трудот, зголемување на можностите за вработување. Кандидатите ќе се оспособат за вклучување во организацијата на работата […]

Заварувач

Програмата за обука на заварувач претставува посебна програма за работно оспособување, стекнување знаења, вештини и способности на кандидатите. Главна цел е учесникот по завршување на програмата да стекне знаења, вештини и компетенции за примена на основните техники при  извршување на заварувачки работи како и правилно користење на опремата и инвентарот на работното место, да организира […]

ПЛЕТАЧ НА РАЧНО ПЛЕТЕНИ ПРОИЗВОДИ

Главна цел на програмата е учесникот да се стекнесо знаења, вештини и компетенции за занимањето Плетач на рачно плетени производи, со кои ќе може самостојно да ја планира и организира работата и работните задачи, изведува различни техники на рачно плетење со една игла, со две игли и јазли со раце – макраме, подготвува материјал, комуницира […]

СЛУЖБЕНИК ВО СМЕТКОВОДСТВО

Главна цел за реализација на програмата службеник во сметководство е учеснкот по завршување на обуката да се стекне со знаења, вештини и компетенции за правна рамка која го регулира трговското право, основите на администрирањето на бизнисот, даночната легислатива, изготвување на сметководствените документи кои се резултат на деловните процеси врзани со трговијата на мало и големо, […]

КОМПОСТИРАЊЕ

Програмата „Компостирање“ се состои од 200 часа, од кои 105 часа се теоретски дел, a 95 часа се практична настава. Периодот на реализација на програмата е 3 (три) месеци. Целта на оваа програма е кандидатот да стекне компетенции за компостирање на органски отпад. По реализација на програмата  кандидатот може да се вработи во комунални и […]

СУШЕЊЕ НА ОВОШЈЕ И ЗЕЛЕНЧУК

Програмата „Сушење на овошје и зеленчук“ се состои од 225 часа, од кои 125 часа се теоретски дел, a 100 часа се практична настава . Периодот на реализација на програмата е 3 (три) месеци. Целта на оваа програма е кандидатот да стекне компетенции за сушење на овошје и зеленчук. По реализација на програмата  кандидатот може […]

ШМИНКЕР

Програмата Шминкер е насочена кон стручно оспособување на учесниците од областа на козметиката. Програмата им овозможува на учесниците преку теоретска и практична настава да се оспособат самостојно да ги изработуваат основните техники на шминкање,  да распознаваат  техники според ликот и типот на лицето, како и стилот на клиентот;  да идентификуваат прибор и производи за шминкање  […]

Декоративен маникир

Главна цел на програмата е учесникот да стекне знаења и вештини, компетенции за примена на основните техники во Декоративниот маникир. По успешно завршување на програмата учесникот ќе се оспособи да: организира простор и работа во салон, применува санитарно технички норми за спроведување на козметичка дејност, подготвува работно место и клиент за третман, изведува основни техники  […]

Личен асистент на лица со попреченост

Програмата за „Личен асистент на  /лица со попречености” има за цел да ги оспособи кандидатите за давање на социјални услуги со кои ќе обезбедат независно и самостојно живеење, активно и рамноправно учество во заедницата и вршење на секојдневните активности на лица со потешка и најтешка физичка попреченост Времетраењето на програмата е 150 часа и опфаќа […]

ОПЕРАТОР ЗА ПОДДРШКА НА КОМПЈУТЕРСКИ СИСТЕМИ И МРЕЖИ

Главна цел на програмата е да го оспособи учесникот за проектирање, изведба и одржување на персонални компјутери и компјутерски мрежи во функција на понатамошно образование или вклучување на пазарот на трудот. Програмата овозможува учесниците да добијат знаење и вештини за идентификација на потребните перформанси на персоналните компјутери и компјутерските мрежи во процесот на нивно проектирање, […]

Кројач на женска облека

Главна цел на програмата е учесникот да се стекнесо знаења, вештини и компетенции за занимањето Кројач на женска облека, со кои ќе може самостојно да ја планира и организира работата и работните задачи, спроведува технолошки процес на кроење, крои женски здолништа, панталони и фустани, подготвува текстилен материјал за кроење, комуницира со клиенти и со деловни […]

Шивач на женска облека

Главна цел на програмата е учесникот да се стекнесо знаења, вештини и компетенции за занимањето Шивач на женска облека, со кои ќе може самостојно да ја планира и организира работата и работните задачи, работи во тим за изведување на различни техники на шиење на здолништа, панталони и фустани, подготвува текстилен материјал, комуницира со клиенти и […]

Асистент за поддршка и грижа на деца со попреченост

Асистентите  за поддршка и грижа на деца со попреченост се обучени за навремена и рана асистенција на децата со пречки во развојот преку стимулација на психичките, когнитивните и моторните активности. Преку индивидуалните пристапи ќе овозможат стимулација на говорно јазичната компонента и воедно ќе ја поттикне социјалната свера на зреење. Асистентите ќе можат да ги препознаат […]

Фризер

Главната цел на програмата е учесниците да се стекнат со знаење, вештини и компетенции за занимање, фризер. Начинот на реализација на програмата е преку теоретска настава и практична обука и води до стекнување на сертификат за фризер. Времетраењето на програмата е 200 часа од кои 50 часа се стручна теорија, 150 часа се практична обука […]

Козметичар за нега на лице и тело

Главна цел на програмата Козметичар за нега на лице и тело е учесникот да стекне знаења и вештини, компетенции за самостојна примена на основни техники во козметика за нега на лице и тело, како и правилно користење на козметичките средства за работа, опрема, производи и инвентар. Начинот на реализацијата на програмата е преку теоретската настава […]

Филигранист

Програмата „Филигранист“ се состои од 500 часа, од кои 100 часа се теоретска настава и 400 часа се практична настава. Периодот на реализација на програмата е 6 месеци. Главна цел на програмата е кандидатите да стекнат компетенции за изработка на накит од филигран почитувајќи ги прописите за работа во филигрантството. Кандидатите преку реализација на модулите […]

Ракувач на виљушкар

Програмата за образование на возрасни „ракувач на виљушкар“ овозможува работно оспособување на кандидатите за квалитетно извршување на работните задачи на ракувач на виљушкар. Со успешно завршување на програмата учесникот ќе биде оспособен да: • Ја планира и ја подготвува манипулацијата на стоката со виљушкарот • Врши контрола на исправноста на виљушкарот • Управува со гасните, […]

Бравар

Програмата за обука на бравар претставува посебна програма за работно оспособување, стекнување знаења, вештини и способности на кандидатите. Главна цел е учесникот по завршување на програмата да стекне знаења, вештини и компетенции за примена на основните техники при извршување на браварски работи како и правилно користење на опремата и инвентарот на работното место, да организира […]

Готвач во угостителски објекти

Главна цел : Целите на програмата се канидатите да стекнат знаења и вeштини од областа на кулинарството: запознавање со опремата на кујната, нејзиното одржување и намена, одржување лична хигиена на кујната и начини и методи на дезинфекција, препознавање на најчестите видови месо користени во угостителските објекти во Македонија, нивна класификација, подготовка и примена во готварството, […]

ПОМОШНИК ЗА ЗДРАВСТВЕНА ГРИЖА

Главна цел на програмата е учесникот да се стекне со знаења, вештини и компетенции за занимањето Помошник за здравствена грижа, со кои ќе може да: користи одредени методи и техники за асистирање при физиолошка потреба на болен, спроведува лична хигиена и природна исхрана на болниот, подготвува, асистира при активна и пасивна исхрана, подготвува материјал за […]

OПЕРАТОР И ОДРЖУВАЧ НА СОВРЕМЕНИ МАШИНИ ЗА ИНЈЕКЦИОНО ВБРИЗГУВАЊЕ

Цели на програмата Остварувањето на основните цели поставени со оваа програма: – развој на нови и млади стручни кадри кои се недостаток во индустријата – усовршување и унапредување на знаењата на веќе искусните кадри во областа на производство на делови од пластика и управување и работа на современи машини за инјекционо вбризгување во индустријата. – […]

ФРИЗЕР

Програмата овозможува работно оспособување за Фризер и истата е со времетраење од 200 часа од кои теорија 59 часа, пракса 141 часа. Програмата опфаќа стручно теоретски содржини кои се реализираат во училница/кабинет и се во функција на практичната обука која пак, се изведува во фризерски салони. По успешното завршување на програмата учесникот ќе се оспособи: […]

РАКУВАЧ НА ВИЉУШКАР

Главна цел на програмата е учесникот да стекне знаења, вештини и компетенции за управување со виљушкар за манипулација со различни видови стоки. Времетраењето на програмата е 160 часа од кои 40 часа теоретска обука, 120 часа се практична обука во реални работни услови од кои 16 часа се наменети за оценувањето. Теоретската обука се одвива […]

Ракувач на дигалки

Оваа програма за работно оспособување за занимањето ракувач на дигалки на учесниците во програмата им овозможува да се стекнат со знаења, вештини и компетенции за самостојно ракување и управување со дигалките на работното место. Програмата опфаќа практична и теоретска обука и води до стекнување на сертификат насловен како „Ракувач на дигалки“. Планирано е двомесечно времетраење […]

Слаткар

  Главна цел на обуката е учесниците да се стекнат со знаења, вештини и компетенции од занимањето слаткар. Учесникот по завршување на обуката ќе биде оспособен да работи во угостителски објекти и слаткарски работилници. Учесникот ќе биде оспособен да подготвува и извршува разни видови слаткарски производи согласно рецептури, како и подготовка и декорација на слаткарски […]

Оператор за информациско моделирање на згради БИМ

Главна цел на програмата е учесникот да стекне знаења, вештини и компетенции за самостојно иницира ,организира и контролира BIM процес користејќи BIM алатки, кои се употребуваат за нови технологии на реаботните места, како и воведување на дигитални иновации.Програмата им овозможува на учесниците да се стекнат со вештини за дигитално претставување на градба и размена на […]

Ракувач со градежна механизација

Главна цел на програмата е учесникот  да стекне знаења, вештини и компетенции  за самостојно ракување и управување со градежна механизација на терен применувајќи безбедност при работа, да развива способности за прецизност и одговорност при изведување на работни операции со градежна механизација согласно проект и инструкции и да ја одржува механизацијата во исправна состојба. Програмата се […]

Инсталатер за греење, климатизација и вентилација со вештини за енергетска ефикасност на објекти

Главна цел на програмата е учесникот да стекне знаења за термотехнички основи, пренос на топлина, термоизолациони материјали. Елементарни пресметки на коефициенти на премин на топлина на хомогени и нехомогени површини и пресметка на потребна топлина за греење. Запознавање со опрема и уреди за централно греење (котли, загревни уреди и цевна мрежа). Монтирање на централно, електрично […]

Оператор за 3Д печатење на бетон

  Програма за Оператор за 3Д печатење на бетон е дизајнирана за обука за користење на софтверска алатка (CAD) за дизајнирање и мапирање на производ што се произведува/печати. Покрај познавањето на софтверите потребни за дизајнирање, моделирање и печатење на производите, програмата обезбедува и стекнување на знаења и вештини за следење на целиот процес на извршување […]

Фасадер

Главна цел на програмата е учесникот  да стекне знаења, вештини и компетенции за примена на основните техники при  изведба на фасадни ѕидови со правилно користење на опремата и алатот за изработка  со современи материјали, да се оспособи за поправка на дотраени и оштетени фасади применувајќи принципи за енергетски ефикасни објекти со примена на термичка и […]

КОНТРОЛОР НА ПРОИЗВОДСТВЕН ПРОЦЕС СОГЛАСНО ПОТРЕБИТЕ НА LEAN INDUSTRY 4.0

Цели на програмата Програмата треба да ги исполни следните цели: Обезбедување на контролори на производен процес кои се обучени да се справат со сите предизвици на модерното производство во различни индустриски гранки Отворање на можност за преквалификација на профили кои имаат проблем со вработувањето Зголемување на атрактивноста на македонската економија како дестинација на идните директни […]

ЗАВАРУВАЧ

Програмата овозможува работно оспособување за занимањето Заварувач. Програмата е со времетраење од 200 часа од кои стручно теоретски содржини 60 часа (кои се реализираат во училница/кабинет) и практични 140 часа (кои се изведуваат во реални услови во браварско – заварувачка работилница). По успешното завршување на програмата  учесникот ќе се оспособи да се стекне со знаења, […]

Козметичар за лице и тело

Главна цел на програмата е учесникот  да стекне знаења и вештини, компетенции за примена на основните техники во козметиката за нега на лице и тело, како и правилно користење на козметичките средства за работа, опремата, препарати и инвентар. Начинот на реализација на програмата е преку теоретска настава и практична обука, а преку усна и писмена […]

Фризер

Програмата за работа Фризер им овозможува  на учесниците преку теоретска и практична настава да се оспособат да го организираат просторот и работата во фризерскиот салон, да разликуваат  типови коса, да спроведуваат фризерски постапки во нега на косата,хигиена на коса и скалп, потстрижување, обликување, ондулација и боење,администрира и наплатува услуги, закажува термин, да комуницираат со клиенти […]

Козметичар за нега на лице и тело

Главна цел на програмата Козметичар за нега на лице и тело е учесникот да стекне знаења и вештини, компетенции за примена на основните техники во козметиката за нега на лице и тело, како и правилно користење на козметичките средства за работа, опрема, производи и инвентар. Начинот на реализацијата на програмата е преку теоретската настава и […]

Компјутерски вештини за административни работи

Учесникот ќе: креира и управува со датотеки, користи концептите и начините на архивирање и компресија на податоците; ги осознае хардверските компоненти на компјутерот и нивно поврзување; ја објаснува важноста на компјутерската технологија во современиот начин на живот и работа; ги познава хардверските; ги објаснува поимите за софтвер, оперативен систем, функцијата на оперативниот систем и системот […]

Организатор на настани

Главна цел на програмата „ОРГАНИЗАТОР НА НАСТАНИ“ е учесникот да стекне знаења, вештини и компетенции за планирање, организација и реализација на свечени, обредно-ритуални, културно-забавни, корпоративни и останати настанати, координација на тимот, примена на мерки за заштита при работа и заштита на животната средина, почитување и примена на законски прописи, кодекс на однесување, работна етика, различни […]

Негувател/ка на лица со попреченост

Програмата за „Негувател/ка на лица со попречености” има за цел да ги оспособи учесниците за етичките норми и методи за комуникација со лица со попреченост, со примена на вештини за базична нега. Во рамките на оваа програма учесникот ќе има можност да се стекне со знаења, вештини и компетенции за да овозможи да дава помош […]

Личен асистент на лица со попреченост

Програмата за лична асистенција на лица со попреченост има  за цел да придонесе за независно и самостојно живеење на лицата со попреченост и нивно активно и рамноправно учество во заедницата и во општеството во целина. Личната асистенција на лица со попреченост е услуга од социјална заштита со која се обезбедува индивидуална помош и поддршка за […]

Службеник во сметководство

  Главна цел на програмата е учесникот да стекне знаења, вештини и компетемции кои ќе му овозможат работно оспособување за занимањето Службеник во сметководство. Програмата се однесува на образование на возрасни и се состои од 14 теми, поделени во 3 модули. Времетраењето на програмата е 96 часа од кои 22 часа теоретска настава и 74 […]

Оператор на автоматизирани хидраулични и пневматски системи во индустријата (Индустрија 4.0)

Остварувањето на основните цели поставени со оваа програма: –              развој на нови и млади стручни кадри кои се недостаток во индустријата –              усовршување и унапредување на знаењата на веќе искусните кадри во областа на автоматизација на хидраулични и пневматски системи во индустријата како и во областа на мерењата. –              стекнување знаења и усовршување на луѓето […]

Пчелар за основно пчеларство на одржлив начин

Целта на програмата е учесникот да се стекне со основни знаења, вештини и компетенции за примена на основните практики и техники за пчеларско производство на одржлив начин. Како резултат на програмата, учесникот ќе биде оспособен за: подигање на пчеларник на соодветна локација; препознавање на болестите кај пчелите и примена на биотехнички методи за заштита од […]

Архивар

  Главна цел на програмата „АРХИВАР“ е учесникот да стекне знаења, вештини и компетенции за канцелариско и архивско работење применливи во различен тип на организации, самостојно извршување на работи и задачи во ракување со прием, прегледување, распоредување и заведување на документите/записите, нивно доставување во работа, административно-техничка обработка, испраќање, разведување, класифицирање и одлагање на решените документи/записи […]

Масер

Програмата за Масер – класична масажа им овозможува  на учесниците преку теоретска и практична настава да се оспособат да го организираат просторот и работата во салонот за масажа, да разликуваат  локомоторен апарат (апарат за движење, коски, мускули, зглобови), што е масажа, кои движења се применуваат во масажата, какви видови масажа постојат, индикации и контраиндикации за […]

Ракувач со градежна механизација

нскиПрограмата овозможува работно оспособување за Ракувач со градежна механизација и истата е со времетраење од 250 часа. Програмата опфаќа стручно теоретски содржини кои се реализираат во училница/кабинет и се во функција на практичната обука, која  пак се изведува на терен во реални услови. По успешното завршување на програмата учесникот ќе  се оспособи  и ќе се […]

Шминкер

  Програмата “Шминкер” е насочена кон стручно оспособување на кандидатите од областа на козметиката. Програмата за шминкер им овозможува на учесниците преку теоретска и практична настава да се оспособат самостојно да ги изработуваат основните техники на шминкање,  распознавање на техниките според ликот и типот на лицето како и стилот на клиентот; да ги идентификуваат приборот […]

МИГ МАГ Заварувач

  Главна цел на програмата „МИГ МАГ Заварувач“ е учесникот да стекне знаења, вештини и компетенции за самостојно, правилно и благовремено одлучување, постапување и квалитетно изведување на работните задачи во занимањето Mиг (метал инертен гас) – Mаг (метал активен гас) Заварувач. Учесникот во програмата ќе стекне вештини и знаења, односно ќе биде способен за: планирање […]

Фризер

Главната цел на програмата е учесниците да се стекнат со знаење, вештини и компетенции за фризер. Начинот на реализација на програмата е преку теоретска настава и практична обука и води до стекнување на сертификат за фризер. По успешното завршување на програмата  учесникот ќе  се оспособи самостојно да подготвува, организира и извршува работни задачи; рационално користи […]

Заварувач – рачно, електролачно и пламенско заварување

  Главна цел на програмата „Заварувач – рачно електролачно и пламенско заварување“ е учесникот да стекне знаења, вештини и компетенции за самостојно, правилно и благовремено одлучување, постапување и квалитетно изведување на работните задачи во занимањето Заварувач (рачно електролачно и пламенско заварување). Учесникот во програмата ќе стекне вештини и знаења, односно ќе биде способен за: планирање […]

Front-end програмер

Креирање  стратегија за изглед на веб страна/веб апликација според врвни стандарди. Креирање на HTML документ(file) и објаснување на HTML синтакса (начин на пишување код). Креирање на CSS документи(file), објаснување на CSS синтакса (начин на пишување код) и поврзување на истиот со HTML документ (file). Креирање на JavaScript документ(file), објаснување на JavaScript синтакса (начин на пишување […]

Оператор за приватно сместување

  Главна цел на програмата е учесникот да се стекне со знаења, вештини и компетенции од областа на работењето во приватното сместување, како и правилно користење на средства за работа, опремата, намирници и инвентар. Операторот за приватно сместување извршува работни активности во сместувачките објекти поврзани со прием, сместување, послужување и испраќање гости. Начинот на реализација […]

Ракувач на виљушкар

  Програмата Ракувач на виљушкар овозможува работно оспособување на учесникот односно стекнување на знаења, вештини и компетенции за самостојно ракување со виљушкар и управување на виљушкарот на работното место. Програмата преку предвидената реализација на практичната и теоретската обука води до стекнување на Сертификат – „Ракувач на виљушкар“. Теоретската настава се одвива во училници или кабинети […]

Монтер, инсталатер и опслужувач на хибридни фотоволтаични системи за топла вода и електрична енергија

Главна цел на програмата е учесниците да се стекнат со знаења и вештини, односно компетенции за монтирање, инсталирање и опслужување на хибридни фотоволтаични системи за топла вода и електрична енергија. Пазарот на труд бара кадри кои ќе работат на хибридни фотоволтаични системи од причина што недостатокот на енергија продуцирана од конвенционални извори кој е присатен […]

Обучувач на возрасни

  После завршување на обуката учесникот ќе биде способен да спроведува обука на различни целни групи за различни теми, области, подрачја согласно својата експертска позадина и пренесува содржини и информации за одредени постапки, процеси и процедури, зависно од барањата на целната група. За таа цел во текот на оваа обука учесниците ќе се оспособат да […]

Инсталатер на системи за енергија од обновливи извори – фотоволтаични системи

  Содржината на програмата за обука вклучува детален преглед на актулените познавања за системите за користење на енергија од обновливи извори на енергија, со опфаќање на актуелните материјали и техники за нивно инкорпорирање, монтирање и инсталирање, основи на проектирањето, планирање на правилно инсталирање и одржување на Фотоволтаични системи, елементи од теоретски основи на процесите, карактеристики […]

Дизајнер на облека во 3D – основно ниво

Цел на спроведување на програмата Дизајнер на облека во 3Д – прво ниво е стекнување на знаење за користење на дигитални технологии за развој на моден производ. Глобална тенденција во развој на текстилната индустрија е воведување на дигитални технологии како решение за унапредување на работењето. Текстилниот сектор е еден од носечките сектори кој обезбедува девизни […]

ПЕДИКИР И МАНИКИР

Главна цел на програмата е учесникот да се стекнесо знаења, вештини и компетенции за занимањето педикир и маникир, со кои ќе може самостојно да ја планира и организира работата и работните задачи, комуницира со клиенти и со деловни партнери, работи во тим за изведување на различни техники на педикир- маникир, обликува нокти на раце и […]

ДЕКОРАТИВЕН МАНИКИР И ПЕДИКИР

Главна цел на програмата е учесникот да стекне знаења и вештини, компетенции за примена на основните техники во декоративниот маникир и педикир, како и правилно користење на средства за работа, опремата, препарати и инвентар. Учесникот ќе се стекне со компетенции за правилно примена на правилата и прописите за заштита и безбедност при работа како и […]

ПАРАМЕДИК – ДАВАТЕЛ НА ИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОШ

Главна цел на програмата е учесникот да се стекне со знаења, вештини и компетенции за занимањето Парамедик – Давател на итна медицинска помош, со кои ќе може да се зачува животот на повреденото лице преку отстранување на причината која може да доведе до смрт (престанок на дишењето, престанок на работата на срцето, крварење, состојба на […]

ФРИЗЕР ЗА ЖЕНИ

Главна цел на програмата е учесникот да се стекнесо знаења, вештини и компетенции за занимањето Фризер за жени, со кои ќе може самостојно да ја планира и организира работата и работните задачи, комуницира со клиенти и со деловни партнери, работи во тим за изведување на различни техники на нега и одржување на коса за жени, […]

Фризер за жени

Програмата „Фризер за жени“ претставува посебна програма за стекнување знаења, вештини и способности на учесниците. Основна цел е кандидатот да се стекне со стручни компетенции односно да биде стручно-работно оспособен за самостојно изведување работи и работни задачи како како фризер за жени. Програмата ќе се реализира во времетраење од 3 месеци, во два дела,теоретски со […]

JavaScript девелопер на веб апликации

Главна цел на програмата: Главната цел на програмата за JavaScript девелопер на веб апликации е учесникот да стекне знаење, вештини и компетенции за развивање на веб апликации користејќи Open Source технологии и алатки (Linux, HTML & CSS, JavaScript, React.js, Node.js and MongoDB, third party API), а сето тоа во функција на понатамошно образование и вклучување […]

МОНТЕР, ИНСТАЛАТЕР И ОПСЛУЖУВАЧ НА ХИБРИДНИ ФОТОВОЛТАИЧНИ СИСТЕМИ ЗА ТОПЛА ВОДА И ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Главна цел на програмата е учесниците да се стекнат со знаења и вештини, односно компетенции за монтирање, инсталирање и опслужување на хибридни фотоволтаични системи за топла вода и електрична енергија. Пазарот на труд бара кадри кои ќе работат на хибридни фотоволтаични системи од причина што недостатокот на енергија продуцирана од конвенционални извори кој е присатен […]

МОНТЕР, ИНСТАЛАТЕР И ОПСЛУЖУВАЧ НА ФОТОВОЛТАИЧНИ СИСТЕМИ

Главна цел на програмата е учесниците да се стекнат со знаења и вештини, односно компетенции за монтирање, инсталирање и опслужување на фотоволтаични системи. Пазарот на труд бара кадри кои ќе работат на фотоволтаични системи од причина што недостатокот на енергија продуцирана од конвенционални извори кој е присатен во целиот свет, не ја заобиколува и нашата […]

Работник со млади

Програматa, има за цел да ги развие способностите на учесниците за планирање, спроведување, следење/мониторинг и проценување/евалуација на работа со млади заради помагање на нивниот личен развој и унапредување на нивното активно учествување во животот во заедницата. Tеоретската настава и писмените проверки на знаења ќе се реализираат во училница опремена за спроведување на образование на возрасни, […]

Ракувач на дигалки

Оваа програма за работно оспособување за занимањето ракувач на дигалки на учесниците во програмата им овозможува да се стекнат со знаења, вештини и компетенции за самостојно ракување и управување со дигалките на работното место. Програмата опфаќа практична и теоретска обука и води до стекнување на сертификат насловен како „Ракувач на дигалки“ Планирано е двомесечно времетраење […]

Готвач гастроном – напредно ниво

Програмата “Готвач гастроном – напредно ниво” е насочена кон стручно оспособување на кандидатите од областа на угостителството поточно од областа на готварството и надополнување на делот кој е исклучително важен а тоа е квалитет и анализа на храна во готварството. Стекнатите знаења и вештини ќе им помогнат на кандидатите полесно вработување и конкурентност на пазарот […]

Масер за лице и тело

Главна цел на програмата е учесникот да стекне знаења, вештини и компетенции за примена на основните техники на масажи , како и правилно користење на средства за работа, уреди, опремата, препарати и инвентар. Начинот на реализација на програмата е преку теоретска настава и практична обука и води до стекнување на сертификат Масер за лице и […]

Готвач гастрном – основно ниво

Програмата Готвач гастроном – основно ниво е насочена кон стручно оспособување на кандидатите од областа на угостителството поточно од областа на готварството. Стекнатите знаења и вештини ќе им помогнат на кандидатите полесно вработување и конкурентност на пазарот на трудот во организација и реализација на технолошкиот процес на готвење. Во реализација на обуката ќе се применуваат […]

ПРОИЗВОДИТЕЛ НА СЛАТКАРСКИ ПРОИЗВОДИ

Програмата овозможува работно оспособување за Производител на слаткарски производи истата е со времетраење од 220 часа од кои стручно теоретски содржини 50 часа кои се реализираат во училница/кабинет и се во функција на практичната обука од 170 часа, која се изведува во слаткарска работилница, и/или ресторани и хотели. Програмата е модуларно структурирана така по секоја […]

Ракувач на виљушкар

Главната цел на програмата е организирано образование, едукација, усовршување и оспособување на учесниците во програмата за самостојно, правилно и благовремено одлучување, постапување и квалитетно изведување на работните задачи, Ракувач на виљушкар. Програмата за Ракувач за виљушкар е во времетраење од 3 месеци. Програмата се состои од 178 часови, се реализира преку теоретски дел од 40 […]

Заварувач (рачно еклектролачно и пламенско заварување)

Главната цел на програмата е организирано образование, едукација, усовршување и оспособување на учесниците во програмата за самостојно, правилно и благовремено одлучување, постапување и квалитетно изведување на работните задачи во занимањето Заварувач (рачно електролачно и пламенско заварување). Програмата за Заварувач (рачно електролачно и пламенско заварување) е во времетрање од 3 месеци. Програмата се состои од 170 […]

СЛУЖБЕНИК ВО КНИГОВОДСТВО

Главна цел на програмата е учесниците да се стекнат со знаења и вештини од областа на книговодството и да бидат работно подготвени за занимањето Службеник во книговодство. Програмата се реализира преку теоретска и практична настава при што акцентот е ставен на практичната обука. Целата обука е конципирана како една сеопфатна сметководствена пракса во која учесниците […]

Негувател на стари лица

Главна цел на програмата „Негувател на стари лица“ е учесникот да стекне знаења, вештини и компетенции за стручно давање на услуги за грижа и поддршка на стари и немоќни лица со различна здравствена состојба воз дравствени и социјални установи за стари лица или слични форми на социјална заштита каде овие лица престојуваат. Учесникот во програмата […]

Работник со млади

Програмата во целина се базира на вредностите на младинската работа во заедницата и развој на занимањето „Работник со млади“. Критериумите и вредностите се темелат на препораките од меѓународни институции кои работат на ова поле (пр. Совет на Европа), а истите се втемелени и во стандардите за професијата, усвоени од Министерството за труд и социјална политика. […]

НЕГУВАТЕЛ/КА НА СТАРИ И НЕМОЌНИ ЛИЦА

Современиот начин на живот и работа доведе до тоа да поголем број на стари и немоќни лица останат во оваа доба од нивниот живот без соодветна грижа, па се одлучуваат грижата за нив да им ја доверат на стручно оспосебено лица во домашни услови или пак тоа да им го довераат на институциите кои ќе […]

РАКУВАЧ СО АПАРАТИ ЗА ЗАВАРУВАЊЕ

Главна и основна цел на програмата е стекнување на знаења , вештини и обуки за правилно и безбедно управување со повеќе различни видови апарати за заварување, безбедно и правилно користење на опремата при заварување на различните видови на материјали, почитување на безбедноста и користење на соодветната заштитна опрема при работа со различните видови на апарати […]

Дигитален маркетер

Програмата има за цел да овозможи на учесниците да се стекнат со знаења и вештини, односно компетенции од областа на дигиталниот маркетинг. Со реализирање на Програмата учесниците ќе имаат компетенции да: – подготвуваат околина за развивање на маркетинг стратегија (собираат потребни материјали и ресурси, отвораат сметки на различни платформи и софтверски алатки); – креираат предлог […]

ЅИДАР

Посебната програма за образование на возрасните е наменета за лица постари од 18 години со завршено основно образование. Преку програмата учесниците ќе стекнат знаења, вештини и компетенции неопходни за извршување на занимањето „ѕидар“ од секторот градежништво и геодезија. Со успешно совладување на програмата учесникот ќе стекне теоретски знаења и практични вештини за да може да […]

Службеник во сметководство

  Програмата е наменета за кандидати кои сакаат да ги оформат, прошират или комплетираат своите знаења од областа на финансиите и сметководството. Се одвива низ практични примери за книжења кои се јавуваат во реалната работа, а истите се изведуваат во ЕРП Софтвер кој има голема примена во стопанството на Северна Македонија. Документите на кои се […]

Аналитичар за проектирање на системи за користење на енергија од обновливи извори на енергија

  Содржината на програмата за обука вклучува детален преглед на актулените познавања за системите за користење на енергија од обновливи извори на енергија, со опфаќање на актуелните материјали и техники за нивно инкорпорирање, основи на проектирањето, планирање на правилно инсталирање и одржување на сончеви колекторски и фотоволтаични системи, елементи од теоретски основи на процесите, карактеристики […]

Пекар-изработувач на печива

Програмата ,,Пекар-Изработувач на печива,,е насочена кон стручно оспособување на кандидати од областа на пекарството и стекнување со вештини кои ќе им помогнат за полесно вработување како и конкурентност на пазарот на трудот. Во реализација на обуката ќе се применуваат современи наставни методи,вербали (усноизразувачки,разговори),визуелни (демонстративни) кои ќе им овозможат на кандидатот континуирана активност за целокупното траење […]

Маникир-педикир

Главна цел на програмата е да се оспособат лица над 15 години самостојно да  изведуваат услуги на клиентите за маникир и педикир. Програмата е прилагодена за сите кои имаат желба да се занимаваат со ова занимање на професионален начин. Програмата е со времетраење од два месеци односно 175 часа и опфаќа стручно теоретски содржини кои […]

Поставувач на рекреативно-планинарски патеки – маркацист

Програмата за обуката вклучува теоретски и практични часови, како и часови за приправничко стажирање преку кои учесниците ќе се стекнат со знаења, вештини и ставови потребни за оспособување да работат како професионални поставувачи на рекреативно-планинарски патеки – маркацисти. Програмата трае вкупно 112 часови од кои 30 часа теорија, 67 часа практична обука и стажирање (25+42) […]

Оператор за веб дизајн

Програмата за Оператор за Веб дизајн ги оспособува слушателите сами да креираат дизајнерски решенија за веб страни како и да ги имплементираат истите. Во програмата се изучуваат UX и UI сегментот од процесот на креирање на веб дизајн или апликација, почнувајќи од истражување на пазарот и креирање на стратегија за производот па се до документирање […]

Козметичар за нега на лице и тело

Главна цел на програмата Козметичар за нега на лице и тело е учесникот да стекне знаења и вештини, компетенции за примена на основните техники во козметиката за нега на лице и тело, како и правилно користење на козметичките средства за работа, опрема, препарати и инвентар. Начинот на реализацијата на програмата е преку теоретската настава и […]

Шминкер

Програмата Шминкер е насочена кон стручно оспособување на учесник за самостојно извршување на работни задачи – шминкање во козметички салон. Преку оваа програма, се обезбедува стекнувањена основни техники и методи на шминкање. Времетраењето на програмата е 150 часа од кои теоретска настава 50 часа, а практична настава 100 часа, во кои ќе бидеоспособен да применува […]

Фризер за жени

Главната цел на програмата „Фризерза жени“  е насочена кон вработување во  фризерски салони и директно самовработување, преку  стекнување на стручно оспособување во областа на фризерството. Преку теоретска и практична настава учесниците ке се здобијат со знаења и вештини од областа на фризерството. Сите учесници ќе стекнaт основни  познавања за занимањето  фризер и  ќе се оспособат […]

Негувател/ка на деца со попречености

Главната цел на програмата е учесникот да се стекне со знаење, вештини и компетенции за профилот Негувател/ка на деца со попречености. Учесникот ќе се оспособи да ја планира, подготвува и организира сопствената Работа самостојно во домот на детето. Задачите ќе ги изведува во согласност со етичките норми и методи за комуникација со лица со попречености, […]

Козметичар за нега на лице и тело

Главна цел на програмата е учесникот  да стекне знаења и вештини, компетенции за примена на основните техники во козметиката за нега на лице и тело, како и правилно користење на козметичките средства за работа, опремата, препарати и инвентар. Начинот на реализација на програмата е преку теоретска настава и практична обука, а преку усна и писмена […]

Металостругар

Главна цел на програмата е учесникот да стекне способности, знаења ,вештини и компентенции за квалитетно изведување на работните операции во занимањето металостругар Програмата се реализира преку теоретска и практична настава во два модули:. Модул 1 : Подготвителни работи Модул 2 :  Оперативни работи Времетраење на програмата е 250 часа од кои 75 часа се предвидени […]

Негувател/ка на стари и немоќни лица

Главна цел на програмата е учесникот  да стекне знаења, вештини и компетенции за давање на услуги од социјален аспект во институции или домашни услови на лица кои поради возраст, хронични болести и др. причини се во состојба на изнемоштеност и неможност да се грижат за себе. Програмата е организирана во пет модули кои му овозможуваат […]

Палијативен Негувател/ка на изнемоштени лица

Програмата опфаќа стекнување знаења, вештини и компетенции за планирање и испорачување на социо-здравствени услуги во делокругот на палијативна нега , Оваа програма е со времетраење од 250 часа од кои 90 часа стручно теоретски содржини кои се во функција на практичната обука која е со времетраење од 160 часа. Програмата за практична обука се изведува […]

Асистент за нега на лица со Алцхајмерова болест

Програмата за асистент за нега на лица со Алцхајмерова болест и деменција има за цел оспособување на учесниците  за давање помош и поддршка на корисниците на услугите, и нивните семејства. Асистент за нега на лица со Алцхајмерова болест и деменција треба да  обезбеди директна помош, поддршка и нега  на лицето за кое се грижи, како […]

Спроведувач на системи за управување со енергија

Главните цели на програмата за учесниците по завршувањето на програмата е да се стекнат со знаења и вештини и да бидат оспособени да спроведуваат систем за управување со енергија (СУЕ) во согласност со ISO 50001:2018, развиваат и следат модели на потрошувачка на енергија и енергетските перформанси на организацијата, работат самостојно, координираат, надгледуваат и управуваат со […]

Палијативен Негувател/ка на изнемоштени лица

По завршувањето на  оваа обука учесникот ќе биде оспособен да: планира, подготвува и организира сопствената работа самостојно во домот на негуваното лицеи/или под надзор на стручно лице во институции/установи за палијативна нега; почитува и спроведува принципи за палијативна грижа согласно возраста, состојбата и карактеристиките на негувано лице; познава, разбира и применува основни знаења за услугата […]

Асистент за нега на лица со Алцхајмерова болест

Програмата за асистент за нега на лица со Алцхајмерова болест и деменција има за цел оспособување на учесниците  за давање помош и поддршка на корисниците на услугите, и нивните семејства. Асистент за нега на лица со Алцхајмерова болест и деменција треба да  обезбеди директна помош, поддршка и нега  на лицето за кое се грижи, како […]

Фризер за жени

Програмата Фризер за жени е насочена кон стручно оспособување на учесник за самостојно извршување на работната задача – фризер за жени. Оваа програма ќе се реализира преку теоретски и практични предавања. Главната цел на оваа програма е да се обезбеди стекнување на основните техники и методи на фризерството. Програмaта ги  оспособува учесниците да: разликуват и користат […]

СЛУЖБЕНИК ВО СМЕТКОВОДСТВО

Програмата за обука на сметководител овозможува стекнување на професионални квалификации, знаење и вештини кои се утврдени во модули и модуларни единици. Теоретскиот дел содржи модули со кои учесникот на обуката се стекнува со потребните теоретски знаења. Со практичниот дел од програмата се реализира практично учење заради стекнување со практични знаења. Основна цел на Програмата е […]

Декоративен маникир

Програмата “Декоративен маникир” е насочена кон работно оспособување на учесниците од областа на козметиката. По успешно завршување на програмата учесникот ќе се оспособи да: организира простор и работа во салонот,  применува санитарно технички норми за спроведување на козметичка дејност, подготвува работно место и клиент за третман, изведува надградба и декорација на ноктите на рацете,  спроведува […]

Ракувач на автодигалка

  Главната цел на програмата е организирано образование, едукација, усовршување и оспособување на учесниците во програмата за самостојно, правилно и благовремено одлучување, постапување и квалитетно изведување на работните задачи на занимањето Ракувач на автодигалка. Програмата за Ракувач на автодигалка е во времетраење од 3 месеци. Програмата се состои од 184 часови, се реализира преку теоретски […]

Ракувач на мостна, портална и конзолна дигалка

  Главната цел на програмата е организирано образование, едукација, усовршување и оспособување на учесниците во програмата за самостојно, правилно и благовремено одлучување, постапување и квалитетно изведување на работните задачи на Ракувач на мостна, портална и конзолна дигалка. Програмата се состои од 157 часови, теоретски дел од 33 часови, практичен дел од 107 часови и 17 […]

Бравар

Главната цел на програмата е организирано образование, едукација, усовршување и оспособување на учесниците во програмата за самостојно, правилно и благовремено одлучување, постапување и квалитетно изведување на работните задачи во занимањето Бравар. Програмата за Бравар е во времетрање од 3 месеци. Програмата се состои од 182 часови, се реализира преку теоретски дел од 37 часови, практичен […]

Гипсер – монтер

Основна цел на програмата е да се оспособат лица над 17 години да изведуваат работни задачи за занимањето Гипсер-монтер. Програмата е предвидена за сите кои имаат желба да се занимаваат со ова занимање на професионален начин. Истата овозможува работно оспособување за Гипсер-монтер. Програмата е во времетраење од три месеци или 300 часа, каде се опфаќаат […]

Негувател/ка на стари и немоќни лица

  Главна цел на програмата „Негувател/ка на стари и немоќни лица“ ќе овозможи работно оспособување на учесникот да се стекне со знаења, вештини и компетенции за самостојно да дава помош и нега на лица кои поради возраст, хронични болести, попреченост имаат потреба за помош. Теоретската настава се одвива во училници или кабинети, а практичната обука […]

Слаткар-гастроном

    Програмата Слаткар гастроном е насочена кон стручно оспособување на кандидатите од областа на угостителството поточно од областа на слаткарството. Стекнатите знаења и вештини ќе им помогнат на кандидатите полесно вработување и конкурентност на пазарот на трудот во организација и реализација на технолошкиот процес на приготвување слаткарски производи. Во реализација на обуката ќе се […]

Масер за козметичка масажа, спа и велнес

  Главна цел на програмата е учесникот  да стекне знаења, вештини и компетенции за примена на основните техники за козметичка велнес и спа масажи и третмани, како и правилно користење на средства за работа, уреди, опремата, препарати и инвентар. Начинот на реализација на програмата е преку теоретска настава и практична обука и води до стекнување […]

Негувател/ка на возрасни лица

Програмата за обука за оваа одговорна и многу хумана работа е со  тримесечно времетраење, односно 200 часа и опфаќа  стручно теоретски содржини во времетраење од 64  часа кои се реализираат во училница/кабинет и се во функција на практичната обука која пак е со времетраење од 136 часа и се изведува домови и/или институции за сместување  […]

Сервисер на машини за шиење

Со програмата за обука, Сервисер на машини за шиење учесникот ќе стекне знаење, вештини и компетенции да разликува видови машини за шиење, објаснува функционирање на секоја машина за шиење, расклопува и склопува глава на видови на машини за шиење, подесува механизам, лоцира и идентификува дефект, навремено интервенира и ги доставува дефектите. Применува стандардни машински бодови […]

Оператор на CAD/CAM системи во индустријата за облека

Со програмата за обука Оператор на CAD/CAM системи во индустријата за облека, учесникот ќе стекне  знаења, вештини и компетенции да  подготвува  алати и машини за компјутерско моделирање и автоматско постилање и кроење   на материјал, да подесув апарати, машини и софтвери за компјутерско моделирање , автоматско постилање и кроење на материјал. Компјутерски  да моделира основен крој […]

Монтажер и сервисер на машини

Целта на програмата е да се оспособат лица кои ќе се стекнат со вештини и знаења за процесите за производство на делови, монтирање и сервисирање на машини , како и да се запознаат со основните безбедносни аспекти при овие процеси. Во текот на обуката во времетраење од 4 (четири) месеци, учесниците ќе поминат низ 3 […]

Сервисер за електронски системи на автомобили

Главна цел на програмата е учесникот  да стекне знаења, вештини и компетенции за примена на основните техники при  детектирање и отстранување на електричнитеи електронските   неисправности кај моторните возила. Програмата се реализира преку теоретска и практична настава  во два модула: Времетраење на програмата е 250 часа од кои 70 часа се предвидени за теоретска настава за […]

Автомеханичар

Главна цел на програмата е учесникот  да стекне знаења, вештини и компетенции за примена на основните техники при  сервисирање и одржување на современите автомобилски мотори и правилно користење на опремата и алатот. Програмата се реализира преку теоретска и практична настава  во два модула: Времетраење на програмата е 250 часа од кои 70 часа се предвидени […]

Ментор за работна интеграција во спортот

Квалификацијата Ментор за работна интеграција во спортот е базирана на програма со посебен осврт на значењето на иницијативата во напорите за  јакнење, инклузија и почитување на различностите преку подобрување на професионалните вештини на спортските работници, како иновативен пристап кон менторските практики. Квалификацијата има за цел: развивање на  програми за сите спортски работници и спроведување на […]

Оџачар за објекти за домување кои користат цврсто и течно гориво

Главна цел на програмата „Оџачар за објекти за домување кои користат цврсто и течно гориво“е учесникот да стекне знаења, вештини и компетенции за градежно-техничките карактеристики на оџачките канали како конструктивен дел од објектот за домување, законски прописи и стандарди кои ја уредуваат областа на оџачарските работи, превентивната проверка на исправноста на оџачките канали, сезонски преку […]

ШМИНКЕР

Главна цел на програмата е учесникот да стекне знаења, вештини и компетенции за занимањето шминкер. Начинот на реализација на програмата е преку практична и теоретска обука и води до стекнување на сертификат „Шминкер“. Теоретскиот дел на обуката ќе се реализира во опремена училница или просторија, а практичниот дел од обуката ќе се реализира во салон […]

ФРИЗЕР

Главна цел на програмата е учесникот по завршување на програмата да биде способен да организира простор и работа во салон, подготвува клиент, мие и регенерира коса и скалп, потстрижува коса, обликува и фенира, подготвува коса за боење и белење, бои, бели и шатира. Начин на реализација на обуката ќе се применуваат современи наставни методи, вербални, […]

Ракувач на багер

Програмата Ракувач на багер овозможува работно оспособување на учесникот односно стекнување на знаења, вештини и компетенции за самостојно ракување со багер и управување на багерот на работното место, Учесникот да се оспособи да планиара и организира работа со багер, негова рационална искористеност, подготвува,  проверува исправност на алат, ракува и управува со багерот, изведува ископи, товара […]

Службеник во сметководство

Програмата за обуката за службеник во сметководство е наменета за секое лице кое сака да се стекне со знаења поврзани со: правната рамка која го регулира трговското право, изготвување на сметководствените документи кои се резултат на деловните процеси поврзани со трговијата на мало и големо, сметководствени операции поврзани со евиденција на настаните во системот на […]

Негувател на стари лица и немоќни лица

Програмата има за цел да развие знаења и вештини за пружање нега на стари  и изнемоштени лица кои поради хронична болест или поради возраста не се во состојба да се грижат сами за себе. Програмата е насочена кон запознавање и едукација на учесниците за обавување на услугата нега на стари и изнемоштени лица како и […]

Оператор на CNC машина

Главна цел на програмата е учесникот да стекне знаења ,вештини и компентенции за правилно користење и успешно  ракување  на ЦНЦ машина со користење на готови компјутерски програми и интегрирана околина за програмирање. Програмата се реализира преку теоретска и практична настава                                              Модуларни единици во наставната програма се: Анализа,планирање и организирање на работата Подготовка на работата и […]

Бравар

Главна цел на програмата е образование ,едукација и оспособување на учесниците на програмата за  да стекнат знаења ,вештини и ком пентенции за квалитетно изведување на работните задачи во занимањето бравар Програмата се реализира преку теоретска и практична настава                                              Модуларни единици во наставната програма се: Видови материјали Алати,машини и уреди Подготовка на работното место Оперативни работи […]

Асистент за нега на лица со Алцхајмерова болест

Програмата за асистент за нега на лица со Алцхајмерова болест и деменција има за цел оспособување на учесниците  за давање помош и поддршка на корисниците на услугите, и нивните семејства. Асистент за нега на лица со Алцхајмерова болест и деменција треба да  обезбеди директна помош, поддршка и нега  на лицето за кое се грижи, како […]

Личен асистент на лица со попреченост

Програмата за лична асистенција на лица со попреченост има  за цел да придонесе за независно и самостојно живеење на лицата со попреченост и нивно активно и рамноправно учество во заедницата и во општеството во целина. Личната асистенција на лица со попреченост е услуга од социјална заштита,  преку која се обезбедува поддршка на лицата со потешка […]

Асистент за нега на лица со Алцхајмерова болест

Програмата за асистент за нега на лица со Алцхајмерова болест и деменција има за цел оспособување на учесниците  за давање помош и поддршка на корисниците на услугите, и нивните семејства. Асистент за нега на лица со Алцхајмерова болест и деменција треба да  обезбеди директна помош, поддршка и нега  на лицето за кое се грижи, како […]

Асистент за нега на лица со Алцхајмерова болест

Програмата за асистент за нега на лица со Алцхајмерова болест и деменција има за цел оспособување на учесниците  за давање помош и поддршка на корисниците на услугите, и нивните семејства. Асистент за нега на лица со Алцхајмерова болест и деменција треба да  обезбеди директна помош, поддршка и нега  на лицето за кое се грижи, како […]

Палијативен Негувател/ка на изнемоштени лица

По завршувањето на  оваа обука учесникот ќе биде оспособен да: планира, подготвува и организира сопствената работа самостојно во домот на негуваното лицеи/или под надзор на стручно лице во институции/установи за палијативна нега; почитува и спроведува принципи за палијативна грижа согласно возраста, состојбата и карактеристиките на негувано лице; познава, разбира и применува основни знаења за услугата […]

Асистент за нега на лица со Алцхајмерова болест

Програмата за асистент за нега на лица со Алцхајмерова болест и деменција има за цел оспособување на учесниците  за давање помош и поддршка на корисниците на услугите, и нивните семејства. Асистент за нега на лица со Алцхајмерова болест и деменција треба да  обезбеди директна помош, поддршка и нега  на лицето за кое се грижи, како […]

ШМИНКЕР

Програмата Шминкер е насочена кон стручно оспособување на учесник за самостојно извршување на работни задачи – шминкање во козметички салон. Преку оваа програма, се обезбедува стекнување на основни техники и методи на шминкање. Времетраењето на програмата е 150 часа од кои теоретска настава 50 часа, а практична настава 100 часа, во кои ќе биде оспособен […]

Изработувач и монтажер на плочест мебел

Главна цел на програмата е учесникот да стекне знаења ,вештини и компентенции за примена на основните техники при изработка на елементи,конструкции,полупроизводи и производи од плочест материјал и нивно составување и монтирање. Програмата се реализира преку теоретска и практична настава                                              Модуларни единици во наставната програма се: Познавање на материјалите за плочест мебел Алати,машини и уреди за […]

Негувател на стари и немоќни лица

Програмата има за цел да развие знаења и вештини за пружање нега на стари  и изнемоштени лица кои поради хронична болест или поради возраста не се во состојба да се грижат сами за себе. Програмата е насочена кон запознавање и едукација на учесниците за обавување на услугата нега на стари и изнемоштени лица како и […]

СНИМАТЕЛ И МОНТАЖЕР НА АУДИО И ВИДЕО МАТЕРИЈАЛИ

Главна цел на програмата е учесниците да се стекнат со знаења и вештини, односно компетенции од областа на аудиотехниката и видеотехниката, пред се во доменот на снимање, обработка и монтажа на аудио и видео материјали. Пазарот на труд бара кадри кои ќе работат на снимање, обработка и монтажа на аудио и видео материјали од причина […]

РАКУВАЧ СО CNC МАШИНИ

Главна и основна цел на програмата е стекнување на знаења, вештини и обуки за правилно и безбедно управување со повеќе различни видови на СNС машини, безбедно и правилно користење на опремата при изработката на различните делови, склпови и потсклопови,  почитување на безбедноста и користење на зачтитна опрема при работа со СNС машини. Програмата се темели […]

ИНСТРУКТОР ПО ФИТНЕС

Инструкторот по фитнес овозможува подобрување на физичката и здравствената состојба на групи и индивидуалци преку стручни вежби засновани на соодветни и прецизно изработени програми. Инструкторот по фитнес ја идентификува физичката способност на клиентите, ги усогласува нивните барања и желби, го креира и усогласува тренажниот процес со нивните можности, демонстрира вежби и разни техники за движење […]

ПЧЕЛАР ЗА ОСНОВНО ПЧЕЛАРСТВО НА ОДРЖЛИВ НАЧИН

Целта на програмата е учесникот да се стекне со основни знаења, вештини и компетенции за примена на основните практики и техники за пчеларско производство на одржлив начин. Како резултат на програмата, учесникот ќе биде оспособен за: подигање на пчеларник на соодветна локација; препознавање на болестите кај пчелите и примена на биотехнички методи за справување со […]

ПОДГОТВУВАЧ НА СЛАТКАРСКИ ПРОИЗВОДИ

Основна цел на програмата е да се оспособат лица над 15 години да подготвуваат слаткарски производи.Програмата е предвидена за сите кои имаат желба да се занимаваат со ова занимање на професионален начин. Истата овозможува работно оспособување за подготвување на слаткарски производи.Програмата е во времетраење од три месеци или 280 часа, каде се опфаќаат стручни и […]

Негувател/ка на стари и немоќни лица

Програмата има за цел учесникот да се стекне со знаења, вештини и компетенции за пружање на основни здравствени и социјални услуги во домашни услови и во специјализирани установи на лица кои поради возраста/староста или хронични болести се изнемоштени и не се во можност да се грижат сами за себе. Програмата е со времетраење од вкупно […]

ОПЕРАТОР ЗА ИЗВЕДБА И ОДРЖУВАЊЕ НА КОМПЈУТЕРСКИ МРЕЖИ

Главна цел на програмата е да го оспособи учесникот за проектирање, изведба и одржување на локални и дистрибуирани компјутерски мрежи во функција на негово понатамошно образование или вклучување на пазарот на трудот. Програмата овозможува учесниците да добијат знаење и вештини за идентификација на потребните перформанси на компјутерските мрежи во процесот на нивно проектирање, составување и […]

Негувател/ка на деца со пречки во развојот

Главна цел на програмата е учесниците да се стекнат со знаења и вештини кои ќе им овозможат грижа за здравјето, безбедноста, хигиената и нега на деца со пречки во развој. Обуката се состои од теоретски  и практичен дел. На почеток ќе има теоретска настава, која ќе се одвива во просториите на нашиот образовен центар. На […]

Монтер за греење, ладење и климатизација

Монтерите за грење, ладење и климатизација поставуваат, контролираат и одржуваат топлински елементи и уреди, уреди за ладење и уреди за климатизација. Монтерите за греење ги разликуваат елементите од  инсталацијата за греење, ги монтираат и демонтираат нејзините елементи и вршат нејзино одржување, земајќи ја во предвид законската регулатива за ракување со котелска постројка и примена на […]

Програмер – оператор на струг и глодалка

Програмата дава можност учесниците да се стекне со знаења, вештини и компетенции за да управуваат со струг и глодалка. Програмата е со времетраење од 370 часа, и се состои од стручно теоретски содржини и практична примена на стекнатите знаења во современо опремена училница –  кабинет со програма за симулации, така што овозможува  учесниците во програмата […]

Оператор со горива

Главната цел на програмата е организирано образование, едукација, усовршување и оспособување на учесниците во програмата за самостојно, правилно и благовремено одлучување, постапување и квалитетно изведување на работните задачи на занимањето Оператор со горива. Програмата за Оператор со горива е во времетраење од 3 месеци. Програмата се состои од 170 часови, се реализира преку теоретски дел […]

МАСЕР ЗА КОЗМЕТИЧКА МАСАЖА

Програмата „Масер за козметичка масажа” е насочена кон стручно оспособување на учесниците за самостојно извршување работни задачи масер за тело во козметички салон. Стекнатите вештини ќе им помогнат на кандидатите полесно вработување и конкурентност на пазарот на трудот. Структурата на програмата е следна: стручно-теоретски дел, практична обука и проверка на постигањата на кандидатите (завршен испит). […]

МАСЕР ЗА КОЗМЕТИЧКА МАСАЖА

Примарната цел на програмата „Масер за козметичка масажа“е насочена кон професионално оспособување во областа  масажа на тело. Со помош на програмата, преку теоретска и практична настава, учесникот ќе се запознае со организацијата на работа во козметичките салони, со работниот простор, опремата и инвентарот. Да научи да применува различни масерски постапки. Ќе се применува стручна терминологија […]

КОЗМЕТИЧАР ЗА НЕГА НА ЛИЦЕ И ТЕЛО

Програмата “Kозметичар за нега на лице и тело” е насочена кон стручно оспособување на кандидатите од областа на козметиката. По успешно завршување на програмата учесникот ќе се оспособи да: организира простор и работа во салонот, применува санитарно-технички норми за спроведување на козметичка дејност,подготвува клиент за третман, спроведува третмани на лице и тело, спроведува мерки за […]

Изработувач на бурек

Програмата за „Производител на бурек“ се состои од 300 часа, од кои 240 се практична настава,  60 часа се теоретски дел. Периодот на реализација на програмата е 3 месеци. Главна цел на програмата е кандидатот да стекне знаења, вештини и компетенции за производство на бурек и пити , со што ќе му се обезбедат можности […]

ДЕКОРАТИВЕН МАНИКИР

Програмата “Декоративен маникир” е насочена кон стручно оспособување на кандидатите од областа на козметиката.По успешно завршување на програмата учесникот ќе се оспособи да: организира простор и работа во салонот, применува санитарно технички норми за спроведување на козметичка дејност,подготвува работно место и клиент за третман, спроведува третмани на маникирање и декорација на ноктите на рацете, спроведува […]

Готвач во угостителски објекти на национални јадења во ПолошкиРегион

Програмата овозможува работно оспособување за Готвач во угостителски објект на национални јадења во Полошки Регион. Истата е со времетраење од 200 часа и опфаќа стручно теоретски содржини кои се реализираат во училница/кабинет и се во функција на практичната обука која  се изведува во кујни, ресторани и хотели. По успешното завршување на програмата учесникот ќе јаподготвува […]

Ракувач со CNC машина

Главна цел на програмата е учесникот  да стекнезнаења, вештини и компетенции за примена на основните техники при обработка на металите,како и правилно користење на опремата и инвентарот на машината како и да развијат способности за успешно ракување со компјутерско управувани машини   и користење наготови компјутерски програми и интегрирани околини за програмирање. Начинот на реализација на […]

Собирач на секундарни суровини

Целта на програмата е да го зголеми знаењето на учесниците за формалните текови на интегрираното управување со отпад, да го помогне нивниот личен развој и социо-економско интегрирање во општеството, како и да ги развие способностите за планирање, подготовка, организирање, административни, безбедносни и оперативни работи поврзани со интегрираното управување со отпад согласно законските рамки. Собирач на […]

НЕГУВАТЕЛ/КА НА СТАРИ И НЕМОЌНИ ЛИЦА

Современиот начин на живот и работа доведе до тоа да поголем број на стари и немоќни лица останат во оваа доба од нивниот живот без соодветна грижа, па се одлучуваат грижата за нив да им ја доверат на стручно оспосебено лица во домашни услови или пак тоа да им го довераат на институциите кои ќе […]

СЛУЖБЕНИК ВО СМЕТКОВОДСТВО

Главна цел на програмата е учесниците да се стекнат со знаења и вештини од областа на сметководството и да бидат работно подготвени за занимањето Службеник во сметководство. Програмата се реализира преку теоретска и практична настава при што акцентот е ставен на практичната обука. Целата обука е конципирана како една сеопфатна сметководствена пракса во која учесниците […]

ФРИЗЕР ЗА ЖЕНИ И МАЖИ

Основна цел на програмата е да се оспособат лица над 15 годишна возраст да изведуваат фризерски услуги. Програмата е предвидена за сите кои имаат желба да се занимаваат со ова занимање на професионален начин, односно сакаат да се појават или веќе се на пазарот на труд со афинитети кон фризерството. Истата овозможува работно оспособување за […]

НЕГУВАТЕЛ/КА ЗА ЛИЦА СО ПОПРЕЧЕНОСТИ

Програмата за обука за оваа одговорна и многу хумана работа е со тримесечно времетраење, односно 250 часа т.е. 10 кредити, и опфаќа стручно теоретски содржини во времетраење од 86 часа кои се реализираат во училница/кабинет и се во функција на практичната обука која пак е со времетраење од 164 часа и се изведува установи за […]

Изведувач на системи со обновливи извори на енергија

Главна цел на програмата е кандидатот да се обучи за проектирање, монтирање и одржување на најновите видови на сончеви системи. Програмата е изработена според барањата на фирмите од овој сектор. Во програмате се опфатени термални, фотонапонски, и хибридни колектори како новина во овој сектор. Програмата се состои од неколку области: 1. Сончеви термални, хибридни и […]

Ш М И Н К Е Р

Главната цел на програмата е учесниците да се стекнат со знаење, вештини и компетенции за шминкер во козметичките и други салони. Програмата ги опфаќа сите работни задачи и техники на шминкање. Оваа програмата овозможува работно оспособување за Шминкер и опфаќа стручно теоретски содржини и практичната обука. По успешното завршување на програмата учесникот ќе се оспособи […]

ШМИНКЕР

Примарната цел на програмата „Шминкер“ е насочена кон професионално оспособуваака прикаѓаниње на учесникот. Со помош на програмата, преку теоретска и практична настава во Фризерско-козметички салон, како и во предавални, учесникот ќе се запознае со организацијата на работа во козметичките салони, со работниот простор, опремата и инвентарот. Ќе се применува стручна терминологија и учесниците ќе бидат […]

Негувател/ка за помош и нега на стари лица и лица со попреченост

Главна цел на програмата е кандидатот да стекне знаења, вештини и компетенции за давање на помош и нега на лица кои поради возраст, хронични болести, попреченост и др. причини се во состојба на изнемоштеност и неможност да се грижат за себе. Услугите се од различна природа и форма и ја заменуваат институционалната грижа и другите […]

СЛУЖБЕНИК ВО СМЕТКОВОДСТВО

Програмата за обуката за службеник во сметководство е наменета за секое лице кое сака да се стекне со знаења поврзани со: правната рамка која го регулира трговското право, основите на администрирањето на бизнисот, даночната легислатива на Р. С. Македонија, изготвување на сметководствените документи кои се резултат на деловните процеси врзани со трговијата на мало и […]

РАКУВАЧ НА ВИЉУШКАР

Програмата Ракувач на виљушкар овозможува работно оспособување на учесникот односно стекнување на знаења, вештини и компетенции за самостојно ракување со виљушкар и управување на виљушкарот на работното место. Програмата преку предвидената реализација на практичната и теоретската обука води до стекнување на Сертификат – „Ракувач на виљушкар“. Теоретската настава се одвива во училници или кабинети под […]

Интернет маркетер во хотелиерство

Главна цел на програмата е учесникот да се стекне со знаења, вештини и способности од областа на интернет маркетинг при работење во хотелските објекти, односно интернет маркетиншки активности за продажба на хотелски капацитети, градење и управување со брендот преку низа маркетинг активности водени преку социјални медиуми, интернет маркетинг продажни канали и слично. Интернет маркетерот во […]

Шминкер

Програмата „Шминкер” е насочена кон стручно оспособување на учесниците за самостојно извршување работни задачи шминкање во козметички салон. Стекнатите вештини ќе им помогнат на кандидатите полесно вработување и конкурентност на пазарот на трудот. Структурата на програмата е следна: стручно-теоретски дел, практична обука и проверка на постигањата на кандидатите (завршен испит). Времетраење на програмата е 100 […]

Бармен

Главната цел на програмата е учесниците да се стекнат со знаење, вештини и компетенции за профилот бармен во угостителски објект. Барменот може да работи во низа објекти барови, ресторани, кафетерии, конференциски центри, сали за банкети, хотели или изнајмени кетеринг служби. Профилот опфаќа широк спектар на активности во делокругот на своите работни активности и активности на […]

Сомелиер

Главна цел на програмата е учесниците да се стекнат со знаења, вештини и компетенции за презентирање, подготовка и послужување на вино, презентирано и сервирано со стандардни стручни техники за послужување вино и повеќе начини на послужување. Исто така ќе стекне знаења, вештини и компетенции за производството на различни видови вина. Програмата овозможува самостојно извршување на […]

Фризер

Програмата “Фризер” е насочена кон стручно оспособување на учесникот од областа на фризерството. Стекнатите вештини ќе му помогнат на учесникот полесно вработување и конкурентност на пазарот на трудот. Главна цел на програмата е учесникот по завршување на програмата да биде способен да организира простор и работа во салон, подготвува клиент, мие и регенерира коса и […]

Послужувач

Главна цел на програмата е учесникот  да стекне компетенции за примена на основните техники на угостителското послужување како и правилно користење на опремата и инвентарот за послужување. Послужувачот во угостителски објект може да работи во барови, ресторани, кафетерии, конференциски центри, сали за банкети, хотели или изнајмени кетеринг служби. Улогата опфаќа широк спектар на активности и […]

Бариста

Главна цел на програмата е учесниците да се стекнат со знаења, вештини и компетенции за подготовка и послужување на кафе, подготвено со повеќе техники на разните видови кафе и повеќе начини на послужување на кафето, користење на топли и ладни безалкохолни и алкохолни пијалаци во комбинација со кафето. Покрај основните работни задачи, учесниците ќе се […]

Помошник готвач

      Главната цел на програмата е учесниците да се стекнат со знаење, вештини и компетенции за помошник готвач во угостителски објект. Програмата ги опфаќа сите помошни работи и техники на готвење. Оваа програмата овозможува работно оспособување за Помошник готвач во угостителски објект и опфаќа  стручно теоретски содржини и практичната обука. По успешното завршување […]

Козметичар за нега на лице и тело

Програмата Козметичар за нега на лице и тело е наменета за обука на возрасни за стекнување на знаења и вештини за самостојно извршување на работни задачи од областа на козметика. Содржината на програмата се темели врз стандардите на занимање за Козметички техничар и за Шминкер. Реализацијата на програмата е преку теоретски часови, практична обука и […]

Негувателка на деца

Програмата Негувателка на деца e насочена и овозможува работно оспособување на негувателките за професионално работење во рамките на системот за згрижување и нега на деца. Основна цел на програмата е учесниците да се стекнат со стручни знаења, вештини и компетенции за извршување на задачи и активности во областа на згрижување и нега на деца.  Програмата […]

Фризер за жени

  Главна цел на програмата е да го оспособи учесникот за миење, сушење, собирање и плетење на коса во плетенки, како и за основните техники на фенирање, боење, бланширање, шатирање, минивал,  шишање на кратка, средна и долга коса како и правилно користење на фризерскиот алат, прибор и препарати. Начинот на реализација на програмата е преку […]

Аналитичар на податоци во Вештачка Интелигенција и машинско учење

  Главна цел на програмата е учесникот  да стекне знаења, вештини и компетенции за примена на основните техники  во машинското учење. Машинското учење претставува голема гранка од науката по Вештачката интелигенција кое пак  се бави со развивање на алгоритми со кои компјутерите изучуваат како да креираат модели за предвидување од дадени податоци. Начинот на реализација […]

Слаткар

Главната цел на програмата е учесниците да се стекнат со знаење, вештини и компетенции од областа на приготвување на слаткарски производи. Слаткарот подготвува слаткарски производи и извршува основни слаткарски задачи под надзор на постар слаткар. Слаткарот ги разбира и извршува основните функции во секој дел од слаткарското одделение во кујната или во професионалната слаткарница. Слаткарот […]

Готвач

Главната цел на програмата е учесниците да се стекнат со знаење, вештини и компетенции за готвење во производните одделенија во угостителските објекти. Програмата ги опфаќа сите техники на готвење. Оваа програмата овозможува работно оспособување за Готвач во угостителски објект и опфаќа  стручно теоретски содржини и практичната обука. По успешното завршување на програмата  учесникот ќе  се […]

Готвач/ka

Главната цел на програмата е учесниците да се стекнат со знаење, вештини и компетенции за готвач во угостителски објект. Во програмата ќе бидат опфатени сите техники на готвење. Програмата овозможува работно оспособување за Готвач во угостителски објект и истата е со  тримесечно времетраење, 250 часа  и опфаќа  стручно теоретски содржини кои ќе се реализираат во […]

Негувател/ка на стари лица

Главна цел на програмата е кандидатот да стекне знаења, вештини и компетенции за давање на основни здравствени и социјални услуги во домашни услови на лица кои поради возраст, хронични болести и др. причини, се во состојба на изнемоштеност и неможност да се грижат за себе како и предлагање на мерки за одржливост на домовите. Услугите […]

ОПЕРАТОР ЗА ВЕБ ДИЗАЈН

Главна цел на програмата е да го оспособи учесникот активно да ги користи софтверите за графички и веб дизајн во функција на понатамошно образование или вклучување на пазарот на трудот. Програмата овозможува учесниците да добијат знаење и вештини за графичко дизајнирање на брошури, флаери, логоа и дизајн, односно програмирање на веб сајт кој ќе биде […]

Собар/ка

Главна цел на програмата е учесникот да се стекне со знаења, вештини и способности од областа на работењето во угостителско сместувачката дејност (хотели, мотели, други објекти и домаќинствата). Собари/ките / домашните помошнички се вработени или во приватни домови или во комерцијална средина како хотел. Задолженијата варираат во согласност со работната средина, но основните задачи и […]

Рецепционер

Главна цел на програмата е учесникот да се стекне со знаења, вештини и способности од областа на работењето во хотелските објекти, техниката на работење на приемното одделение во објектите за сместување – рецепциската служба во сместувачките објекти и да се оспособат за нејзина практична примена. Рецепционерот извршува работни активности во сместувачките објекти поврзани со прием, […]

Изработувач на машка и женска кошула

Програмата Изработувач на машка и женска кошула се состои од теоретски и практичен дел.Во теоретскиот дел програмата ги опфаќа следните содржини: основни антропометриски точки на телото значајни за утврдување на контролни мерки кој се користат при изработка на кошула. Да црта базна конструкција на машка и на на кошула и мерење на пропорционални и конструкциски […]

Негувател/ка на лица со попреченост

Посебната програма за нега на лица со попреченост опфаќа 250 часа, од кои 75 часа се стручно теоретски дел кој ќе се реализира во училница/кабинет, 150 часа практична обука која би се реализирала во институции за сместување на лица со посебни потреби или во институции со организиран дневен престој. Оваа програма има за цел да […]

Референт за логистика

Програмата овозможува работно оспособување на учесникот за работно место референт за логистика во рамките на превозно трговско друштво и/или други увозно/извозни трговски друштва. Учесникот добиваможност да стекне потребни вештини, знаење, работни навики и дисциплина, ќе развие правилен однос кон работните задачи, одговорност кон другите вработени и лица кои учествуваат во процесот на извршување на работните […]

ОПЕРАТОР ЗА ГРАФИЧКИ И ВЕБ ДИЗАЈН

Главна цел на програмата е учесниците да се стекнат со знаења и вештини од областа на графичкиот и веб дизајн. Учесниците на оваа програма ќе се оспособат за самостојно користење на програмите за графички и веб дизајн. Ќе научат да изработуваат графички решенија за визит, карти, логоа,меморандуми, постери, флаери и друг рекламен материјал во печатена […]

Бравар

Програмата за обука на бравар претставува посебна програма за работно оспособување, стекнување знаења, вештини и способности на кандидатите. Главна цел е учесникот по завршување на програмата да стекне знаења, вештини и компетенции за примена на основните техники при  извршување на браварски работи како и правилно користење на опремата и инвентарот на работното место, да организира […]

Негувател/ка за стари и немоќни лица

Главна цел на програмата за негувател/ка за стари и немоќни лица е работно да ги оспособи учесниците за стручно давање на услуги за грижа, нега и психо – социјална поддршка на стари и немоќни лица со различна здравствена состојба во здравствени и социјални установи за стари лица или слични форми на социјална заштита каде овие […]

Веб оператор

Подготвување на околина за развивање на веб страна (собирање на потребни материјали и ресурси, инсталација на софтвер и уредувачи на Веб страни). Манипулирање со веб страна преку креирање на елементи и процеси преку влијаење на изворниот код на веб страната. Поставување на изработената веб страна на сервер. Дефинирање на начин за одржување и креирање на […]

Фризер за жени

Програмата за обука на фризер за жени претставува посебна програма за работно оспособување, стекнување знаења, вештини и способности на кандидатите. Главна цел е учесникот по завршување на програмата да организира сопствената работа, да организира простор и работа во салон, да го подготвува клиентот, да комуницира и да го советува клиентот, мие и негува коса,подготвува и […]

Фризер за жени и мажи

Основна цел на програмата е да се оспособат лица над 15 години возраст да изведуваат фризерски услуги . По успешното завршување на програмата учесниците ќе се оспособат да го организираат просторот и работата во фризерскиот салон, да разликуваат различни типови на коса, да спроведуваат разновидни фризерски третмани за нега на косата со соодветни препарати, да […]

Асистент за грижа на лица со попреченост

Програмата за обука Асистент за грижа на лица со попреченост претставува посебна прогарма за преквалификација или доквалификација со стекнување посебни знаења, вештини и способности на кандидатите за давање на услуги во домашни установи на лица со попреченост кои поради својата попреченост не се во состојба на да се грижат за себе.Учесникот ке се оспособи да […]

КОЗМЕТИЧАР ЗА НЕГА НА ЛИЦЕ И ТЕЛО

Програмата за козметичар за нега на лице и тело се состои од 4 тематски целини, а проверката на постигнувањето на целите ги опфаќа сите цели од тематски целини. Целите на програмата се насочени кон учесникот за стекнување на вештини и знаења преку реализација на предавања, демонстрирање на вештини и практична обука. Целокупната обука трае 280 […]

Филигранист

Програмата за обука на Филигранист е дизајнирана врз основа на концептот за доживотно учење, односно потребата од постојано стекнување и развивање на нови компетенции кај младите и возрасните, е во корелација со политиките на Владата на Република Македонија и Стратегијата за претприемништво и иновации, која ќе придонесе за зголемување на вработеноста и вработливоста на младите […]

Монтер за лифтови и ескалатори

Оваа програма овозможува оспособување на кандидатите за монтери да се стекнат со знаења, вештини и компетенции за самостојно ракување и управување со машините на работното место. Програмата опфаќа практична и теоретска обука и води до стекнување на сертификат. „Монтер на лифтови и ескалатори“ Планирано е двомесечно времетраење на програмата и тоа вкупно 232 часа од […]

ДЕКОРАТИВЕН МАНИКИР И ПЕДИКИР

Главна цел на програмата е учесникот да стекне знаења и вештини, компетенции за примена на основните техники водекоративниот маникир и педикир, како и правилно користење насредства за работа, опремата, препарати и инвентар. Начинот на реализација на програмата е преку теоретска настава и практична обука и води до стекнување на сертификат за декоративен маникир и педикир. […]

Службеник во сметководство

Програмата е наменета за лица кои сакаат да се стекнат со познавања од сметководство кои во иднина ќе им овозможи полесно вклучување на пазарот на трудот. Програмата се состои од повеќе теми, вкупно 8, во кои е опфатена и практична работа во книговодствено биро. Темите се поделени во 3 модули. Преку оваа програма учесникот се […]

Келнер во угостителски објект

Главна цел на програмата е учесниците да се стекнат со знаења, вештини и компетенции за послужување на храна и пијалоци во угостителски објекти, како и правилно користење на опремата и инвентарот.  Покрај основните работни задачи, учесниците ќе се обучат и како да ги подготвуваат и расчистуваат површините за послужување на храна и пијалоци, да ги […]

МАНИКИР И ПЕДИКИР

Главна цел на програмата е учесниците преку теоретска обука и практична работа да  се стекнат со знаења, вештини и компетенции кои ќе им помогнат по завршување на обуката самостојно да ги извршуваат работните задачи за МАНИКИР/ПЕДИКИР. Учесниците во обуката најпрвин ќе се запознаат со алатките/приборот кој се користи при извршување на работата маникир, надградба на […]

Електроинсталатер и монтер на станбени објекти

  Програмата  се организира и реализира во училниците и работилниците  на училиштето. При разработката  на стручната теорија ќе се води сметка за индивидуалните можности и способности на кандидатите. Стручната теорија ќе се реализира  преку активни методи. Училницата е опремена со табла, видео бим потребните наставни нагледни материјали за демонстрација. Вештините потребни за занимањето  практично се […]

Неговател/ка на стари лица

Програмата за обука Неговател/ка на стари лица претставува посебна прогарма за преквалификација или доквалификација со стекнување посебни знаења, вештини и способности на кандидатите за давање на услуги во здравствени и домашни установи  на стари лица кои поради возраст, хронични болести и други  причини се во состојба на изнемоштеност и неможност да се грижат за себе. […]

Фризер за мажи и жени

Програмата овозможува работно оспособување за Фризер и истата е со тромесечно времетраење, односно 370 часа и опфаќа стручно теоретски содржини кои се реализираат во училница/кабинет и се во функција на практичната обука која пак, се изведува во фризерски салони. По успешното завршување на програмата учесникот ќе се оспособи: да ги подготвува, организира и извршува работните […]

Производител на леб, бурек и бели печива

Програмата за занимањето Производител на леб, бурек и бели печива е во времетраење од 300 часа и се темели на стандардите за занимањето чии компетенции се постигнуваат преку стручно теоретски содржини и практична обука. Содржините од стручната теорија се реализираат во времтраење од 65 часа и се изведуваат во училница/кабинет и се во функција на […]

Шминкер

занаПрограмата за шминкер се состои од  10 тематски целини, а проверката на постигнувањето на  целите ги опфаќа сите  цели од тематски целини.  Целите на програмата се насочени кон учесникот за стекнување на  вештини  и знаења  преку  реализација на предавања, демонстрирање на вештини и практична обука.  Целокупната обука трае 160 часа. Главна цел на оваа програма […]

UX дизајнер

Главна цел на програмата Главната цел на програмата е учесникот да стекне знаења, вештини и компетенции за UX дизајн т.е. веб дизајнирање насочени кон корисникот, а сето тоа во функција на понатамошно образование и вклучување на пазарот на труд. Стекнатите вештини ќе им помогнат на учесниците полесно вработување и конкурентност на пазарот на трудот, како […]

Масер за лице и тело

Главна цел на програмата е учесникот да се стекне со знаења, вештини и компетенции за занимањето масер за лице и тело во салон за масажа. Начинот на реализација на програмата е преку практична и теоретска обука. Програмата е изготвена врз основа на стандард на занимање масер. Потребните знаења, вештини и компетенции за занимањето масер за […]

Ракувач на виљушкар

Програмата овозможува работно оспособување на учесникот  да стекне знаења, вештини и компетенции за самостојно ракување со виљушкар и управување на виљушкарот на работното место. Програмата преку предвидената реализација  на практична и теоретска обука води до стекнување на сертификат. (нема потреба два пати да стои) Планирано е тримесечно времетраење на програмата и тоа вкупно 205 часа […]

Maсер во козметички салон

Главна цел на програмата е учесникот  да стекне знаења и вештини, компетенции за примена на основните техники во масажата, како и правилно користење на средства за работа, уреди, опремата, препарати, матерјали и инвентар.   Начинот на реализација на програмата е преку теоретска настава и практична обука и води до стекнување на сертификат за масер во […]

Ракувач на дигалка, мостен кран и кран со столб или кула

  Главна цел на програмата е учесникот   да стекне знаења, вештини и компетенции за управување со дигалка и манипулација  со различни видови товар. Времетраењето на програмата е 240 часа од кои 48 часа теоретска обука, 168 часа се практична обука во реални работни услови и 24 часа се наменети за оценувањето. Теоретската обука се […]

Монтажер и сервисер на соларни термални и фотонапонски системи

    Главна  цел  на  програмата   е  кандидатот се обучи за монтажа, но и за одржување на соларни системи кој истиот ги монтирал или некој друг. Самата програма е изработена според барањата на фирмите од овој сектор. Тие беа директно вклучени во нејзино креирање. Во програмате се опфатени и воздушните и хибридните колектори како новина […]

Гoтвач во угостителски објект

  Програмата овозможува работно оспособување за Готвач во угостителски објект и истата е со  тримесечно времетраење, 320 часа  и опфаќа  стручно теоретски содржини кои се реализираат во училница/кабинет и се во функција на практичната обука која пак, се изведува во кујни во ресторани и хотели. Oбуката ја изведуваат реномирани наставници со повеќегодишно искуство  во училишта […]

Обучувач на возрасни

Главна цел на програмата е по завршување на обуката учесникот да се стекне со знаења, вештини и компетенции да подготви, води, евалуира обука и сесии. По завршувањето на програмата, учесникот ќе се стекне со сертификат за Обучувач на возрасни. Начин на реализација на програмата вклучува теоретски 40 часа, практични 45 часови и 5 часа за […]

Сметководител – основно ниво

Програмата за обука на сметководител овозможува стекнување на професионални квалификации, знаење и вештини кои се утврдени во тематски целини и опфаќаат теоретски и практичен дел. Теоретскиот дел содржи тематски целини со кои учесникот на обуката се стекнува со потребните теоретски знаења предвидени во содржината на самите целини. Со практичниот дел од програмата се реализира практично […]

Гасомонтер-заварувач

Програмата ќе се реализира преку следниве модули (заеднички и технички): (теорија+пракса+оценување): 1.     Планирање, подготовка и организирање на работно место ( 8  час. теорија + 8  час. пракса + 45 мин. оценување  ) 2.     Административно комерцијални работи ( 8  час. теорија + 8  час. пракса + 45 мин. оценување) 3.     Комуникација ( 8  час. теорија + […]

Бравар – заварувач

Програмата ќе се реализира преку следниве модули (заеднички и технички): (теорија+пракса+оценување): 1.     Планирање, подготовка и организирање на работно место ( 8  час. теорија + 8  час. пракса + 45 мин. оценување  ) 2.     Административно комерцијални работи ( 8  час. теорија + 8  час. пракса + 45 мин. оценување) 3.     Комуникација ( 8  час. теорија + […]

РАКУВАЧ НА ВИЉУШКАР

Главна цел на програмата е учесникот да стекне знаења, вештини и компетенции за управување со  виљушкар и манипулација  со различни видови стоки.   Времетраењето на програмата е 160 часа од кои 32 часа теоретска обука, 112 часа се практична обука во реални работни услови и 16 часа се наменети за оценувањето. Теоретската обука се одвива […]

Фризер I ниво

Главна цел на програмата за обука на Фризер I ниво е стекнување на вештини за негување и обликување на коса. Програмата пред се е практично ориентирана преку практична обука и теоретска настава и истата води кон стекнување на сертификат за Фризер I ниво. Практичната обука ја реализира мајстор – фризер,а теоретскиот дел го реализира наставен […]

МОНТЕР И ИНСТАЛАТЕР НА СОНЧЕВИ ПАНЕЛИ

Програмата за обука „Монтер и инсталатер на сончеви панели“, овозможува оспособување за монтирање и инсталирање на соларни системи и колектори. Програмата е дизајнирана да се реализира со 280 часа обука и опфаќа стручно-теоретски содржини кои се во функција на практичната обука која пак се реализира преку вежби и изработка на проектни задачи на терен. Во […]

КОЗМЕТИЧАР ЗА ЛИЦЕ И ТЕЛО

Програмата за обука на козметичари содржи 150 часа од кои: 30 часа теоретска настава, 115 часа практична обука и 5 часа проверка на стекнатото знаење. Истата се реализира во просториите на Отворениот граѓански универзитет за доживотно учење Кочо Рацин Скопје. Теоретската настава се одвива во училници, а практичната обука во кабинетот за козметика кој е […]

ФРИЗЕР – ОСНОВЕН КУРС

Програмата за работа Фризер – основен курс им овозможува  на учесниците преку теоретска и практична настава да се оспособат да го организираат просторот и работата во фризерскиот салон, да разликуваат  типови коса, да спроведуваат фризерски постапки во нега на косата, да комуницираат со клиенти и соработници. Времетраењето на програмата е 3,5 месеци, односно 210 часа, […]

МАСЕР

Програмата за Масер – класична масажа им овозможува на учесниците преку теоретска и практична настава да се оспособат да го организираат просторот и работата во салонот за масажа, да разликуваат локомоторен апарат (апарат за движење, коски, мускули, зглобови), што е масажа, кои движења се применуваат во масажата, какви видови масажа постојат, индикации и контраиндикации за […]

Плочкар за керамички плочки

Главна цел на програмата е учесникот да стекне знаења, вештини и компетенции за примена на основните техники  за поправка на подлогата за поплочување, нанесување нова подлога и поплочување на подови и ѕидови и други елементи со керамички  плочки,  како и правилоно користење на опремата и алатот за работа.   Времетраењето на програмата е 250 часа […]

ГРАДЕЖЕН РАБОТНИК – SИДАР

Целта на програмата е да се оспособат лица не помлади од 18 години за да можат да се вклучат во разни ѕидарски работи.  Теоретскиот дел на програмата ќе се реализира во опремена просторија, а практичната обука ќе се реализира на соодветни градежни парцели. Времетраењето на програмата во наставни часови изнесува 200 од кои 50 часа […]

ИЗРАБОТУВАЧ НА МАШИНСКИ ПЛЕТЕНИ ПРОИЗВОДИ

Програмата за машинско плетење  обезбедува стекнување на знаење, вештини,  и компетенции ,за примена на основните техники при изработка  на машинско плетени производи производи од волна и други видови на предиво. Користење  на машини  и помошни алатки за плетење   и одржување на  истите. Со програмата се стекнува способност за организирање на работата и плетење според редослед […]

ОДРЖУВАЧ НА ЕЛЕКТРИЧНА ОПРЕМА ЗА ПОГОН НА РУДАРСКА ОПРЕМА

Програмата овозможува работно оспособување за Електромеханичар за  погон на рударска опрема и истата е со  тромесечно времетраење, односно 320 часа  и опфаќа  64 часа стручно теоретски содржини во училница/кабинет и се во функција на практичната обука  која се реализира во Машинска хала. Стручно теоретската настава и практичната обука ја изведуваат наставници со долгогодишно искуство. Обуката […]

Негувател/ка на деца

Програмата овозможува работно оспособување за  Негувателка на деца    и истата е со  тромесечно времетраење, односно 360 часа  и опфаќа  стручно теоретски содржини кои се реализираат во училница/кабинет и се во функција на вежбите и практичната обука. Стручно теоретските содржини се темелат на современи научни сознанија од детските психосоцијални карактеристики на детето и педагогијата за ран […]

СЛУЖБЕНИК ВО КНИГОВОДСТВО

Програмата овозможува работно оспособување за занимањето Службеник во книговодство  и истата е со тромесечно времетраење, односно 380 часа  и опфаќа  стручно теоретски содржини кои се реализираат во училница / кабинет и се во функција на практичната обука која пак се реализира преку практични вежби од книговодствени работи со сертифицирани (овластени) сметководители за различни видови трговски […]

ПЧЕЛАР ЗА ОРАНСКО ПЧЕЛАРЕЊЕ

Програмата дава можност учесникот да се стекне со знаења, вештини и компетенции за примена на основните техники при подигање на пчеларник за органско пчеларење, работа во органско производство на пчелини производи, примена на стандарди и контрола на квалитет на органско производството, правилно користење на машините, прибор, опремата и алатот за работа и основите за водење […]

Шивач

Програмата „ Шивач “ е  поделена  во три дела и тоа: -стручно-теоретски дел кој се реализира преку   еден модул со 40 часа -практичен дел со два модули со 140 часа(30+110) -завршен испит (проверување на стекнатите знаења, вештини и компетенции ) со 20 часа. Стручно-теретскиот  дел од програмата ќе се реализира во просторија училница-кабинет опремени со компјутери, […]

ПРOГРАМЕР ВО C++

Главна цел на програмата е учесниците да се стекнат со знаења и вештини од областа на програмирање во C++. На почеток ќе се разгледа структурното програмирање, за да во вториот дел се помине на објектно програмирање во C++. Се започнува со изработка на наједноставни програми, за да до крај на курсот се прават посложени програми. […]

Монтер и инсталатер на сончеви панели

Програмата за обука на монтер и инсталатер на сончеви панели претставува посебна програма за работно оспособување, стекнување знаења, вештини и способности на кандидатите кандидатите и истата опфаќа теоретски и практичен дел. Главна цел е учесникот по завршување на програмата да стекне знаења, вештини и компетенции за примена на основните техники како и правилно користење на […]

Аргон заварувач

Програмата за обука на аргон заварувач претставува посебна програма за работно оспособување, стекнување знаења, вештини и способности на кандидатите. Главна цел е учесникот по завршување на програмата да стекне знаења, вештини и компетенции за примена на основните техники при  извршување на заварувачки работи како и правилно користење на опремата и инвентарот на работното место, да […]

Фризер за жени – надградба на коса и перикерство

Главна цел на програмата е учесникот да стекне знаења, вештини и компетемции кои ќе му овозможат работно оспособување за занимањето Фризер, за вештините на надградба и перикерство на женската коса. Времетраењето на програмата е 240 часа во кои се застапени теоретски предавања и практични вежби. По завршување на секоја тематска единица учесниците ќе имаат дел […]

Фризер за жени – негување и потстрижување на коса

Главна цел на програмата е учесникот да стекне знаења, вештини и компетемции кои ќе му овозможат работно оспособување за занимањето Фризер, за вештините на негување, обликување и потстрижување на женската коса. Времетраењето на програмата е 240 часа во кои се застапени теоретски предавања и практични вежби. По завршување на секоја тематска единица учесниците ќе имаат […]

Фризер за жени – обликување и боење на коса

Главна цел на програмата е учесникот да стекне знаења, вештини и компетемции кои ќе му овозможат работно оспособување за занимањето Фризер, за вештините на обликување и боење на женската коса. Времетраењето на програмата е 240 часа во кои се застапени теоретски предавања и практични вежби. По завршување на секоја тематска единица учесниците ќе имаат дел […]

Педагошки помошник за ученици во основно образование

Програмата Педагошки помошник за ученици  во основно образование, има за цел оспособување на кандидати за успешна работа со ученици од основно образование кои покажуваат понизок успех во учењето во насока на пружање помош за запишување на ученици во основно образование и во поучување на ученици во основно образование за совладување на училишното градиво. Преку темите […]

Изработувач на градежна столарија

Целта на програмата е да се оспособат лица не помлади од 17 години да изработуваат, монтираат и сервисираат градежна столарија. Програмата ќе се реализира училници и предавални, а практичната обука ќе се реализира во столарски работилници кои произведуваат градежна столарија од дрво, ПВЦ и алуминиум, со претходно склучен договор за соработка. Период од еден месец […]

ЅИДАР – ФАСАДЕР ЗА КЛАСИЧНИ И СТАРОГРАДСКИ ГРАДБИ

Програмата овозможува работно оспособување за Ѕидар-фасадер и истата е со тримесечно времетраење, односно 380 часа и опфаќа стручно теоретски содржини кои се во функција на практичната обука, која пак се изведува во работилница и на терен во реални услови. По успешното завршување на програмата учесникот ќе се оспособи: да ја планира и организира сопствената работа; […]

Заварувач-рачно електролачно и пламенско

Програмата овозможува работно оспособување за Заварувач и истата е со тромесечно времетраење, односно 320 часа и опфаќа стручно теоретски содржини кои се реализираат во училница/кабинет и се во функција на практичната обука која пак, се изведува во браварско – заварувачко работилница. По успешното завршување на програмата учесникот ќе се оспособи да ја планира и организира […]

Масер

Програмата за масер се состои од 5 тематски целини, а проверката на постигнувањето на  целите ги опфаќа сите  цели од тематски целини.  Целите на програмата се насочени кон учесникот за стекнување на  вештини  и знаења  преку  реализација на предавања, демонстрирање на вештини и практична обука.  Целокупната обука трае 240 часа. Главна цел на оваа програма […]

Дизајнер на веб страна

Програмата за обука за дизајнер на веб страни  претставува посебна програма за преквалификација или доквалификација со стекнување посебни знаења, вештини и способности на кандидатите. Главна цел е учесникот по завршување на обука од програмата  да се оспособи за самостојна работа,активно да ги користи новите принципи на дизајнирање насочени кон корисникот, техниките за веб оптимизација и […]

Ракувач со градежна механизација за земјена површинска експлоатација

Програмата овозможува работно оспособување за Ракувач со градежна механизација за земјена површинска експлоатација и истата е со тримесечно времетраење, односно 300 часа и опфаќа  стручно теоретски содржини кои се  во функција на практичната обука,  која  пак се изведува на плато и терен во реални услови. По успешното завршување на програмата учесникот ќе  се оспособи да […]

Готвач во угостителски објект

Програмата овозможува работно оспособување за Готвач во угостителски објект и истата е со  тримесечно времетраење, 320 часа и опфаќа стручно теоретски содржини кои се реализираат во училница/кабинет и се во функција на практичната обука која пак, се изведува во кујни од ресторани и хотели. По успешното завршување на програмата учесникот ќе се оспособи: да ја […]

Подготвувач на слаткарски производи

Програмата овозможува работно оспособување за Подготвувач на слаткарски производи. Истата е со тромесечно времетраење, односно 320 часа и опфаќа стручно теоретски содржини кои се реализираат во училница/кабинет и се во функција на практичната обука која пак се изведува во слаткарска работилница, ресторани и хотели. По успешното завршување на програмата учесникот ќе се оспособи: да ја […]

Келнер гастроном

Програмата “Келнер гастроном” е насочена кон стручно оспособување на кандидатите од областа на угостителството поточно од областа на послужувањето. Стекнатите знаења и вештини ќе им помогнат на кандидатите полесно вработување и конкурентност на пазарот на трудот во организација и реализација на технолошкиот процес на послужување. Во реализација на обуката ќе се применуваат современи наставни методи, […]

Готвач во угостителски објект

Програмата содржи вкупно 200 часа од кои 100 теорија (од кои 65 предавања, 20 проверка на знаења) и 115 пракса. Теоријата и писмените проверки на знаења ќе се реализираат во Приватната  образовна  установа – Отворен граѓански универзитет за доживотно учење ,,Ванчо Прќе“ Штип додека практичниот дел ќе се спроведува во угостителски објекти, со кои   установата […]

Угостител-послужувач

Програмата содржи вкупно 200 часа од  кои 48 теорија, 132 пракса и 20 часа проверка на стекнатите знаења. Теоријата и писмените проверки на знаење ќе се реализираат во Приватната образовна установа – Отворен граѓански универзитет за доживотно учење – Ванчо Прќе во Штип, а практичниот дел ќе се изведува во угостителски објекти со кои установата […]

Фризер за жени и мажи

Главна цел на програмата е учесникот  да стекне знаења, вештини и компетенции зазанимањето Фризер и да се оспособи за самостијна работа во фризерски салон.   Начинот на реализација на програмата е преку теоретска настава и практична обука која се изведува во простор соодветен на барањата на стандардите за простор и опрема и води до стекнување […]