• ЛОКАЦИЈА

  • КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПРОГРАМА

МОНТЕР НА КОМБИНИРАНИ СОНЧЕВИ СИСТЕМИ
Основна цел на оваа програма е кандидатите да се стекнат со знаења и вештини, односно компетенции за […]
Верификувана
РАКУВАЧ СО БАГЕР
Програмата Ракувач со багер овозможува работно оспособување на учесникот односно стекнување на знаења, вештини и компетенции за […]
Верификувана
РАКУВАЧ СО ВИЉУШКАР
Програмата Ракувач со виљушкар овозможува работно оспособување на учесникот односно стекнување на знаења, вештини и компетенции за […]
Верификувана
ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЛЕБ, БУРЕК И БЕЛИ ПЕЧИВА
Основна цел на програмата е да се оспособат лица да изведуваат работни задачи за занимањето Производител на […]
Верификувана
Изработувач на пица
Основна цел на програмата е да се оспособат лица да прават пици. Програмата овозможува работно оспособување за […]
Верификувана
Негувател/ка на возрасни лица
Програмата за обука за оваа одговорна и многу хумана работа е со  тримесечно времетраење, односно 200 часа […]
Верификувана
Нетувател/ка за самостојно живеење на лица со попреченост
Програмата има за цел да ги развие способностите на учесниците за вон институционална грижа за лица со […]
Верификувана
РАКУВАЧ СО АПАРАТИ ЗА ЗАВАРУВАЊЕ
Главна и основна цел на програмата е стекнување на знаења , вештини и обуки за правилно и […]
Верификувана
Full-Stаck Кодер
Цел на програмата   Учесникот со изучување на програмата Full-stack кодер ќе ги реализира следниве цели: Да […]
Верификувана
Референт за плати и надоместоци на вработените
  Посебната програма за стекнување на квалификации за референт за плати и надоместоци на вработените е конципирана […]
Верификувана