Декоративен маникир

Програмата “Декоративен маникир” е насочена кон работно оспособување на учесниците од областа на козметиката.По успешно завршување на програмата учесникот ќе се оспособи да: организира простор и работа во салонот, применува санитарно технички норми за спроведување на козметичка дејност,подготвува работно место и клиент за третман, изведува надградба и декорација на ноктите на рацете, спроведува мерки за […]

Козметичар за лице и тело

Програмата има за цел да го оспособи учесникот во обуката за самостојно извршување на работни активности и постапки во козметички салон за нега на лице и тело. Учесникот ќе се оспособи да го организира просторот и местото за работа во козметичкиот салон, да го подготвува клиентот за третман, да третира лице, врат и деколте, да […]

Фризер за жени и мажи

Програмата има за цел да го оспособи учесникот во обуката за самостојно извршување на работни активности во фризерски салон за жени и мажи.   По успешното завршување на програмата  учесникот ќе  се оспособи да ги подготвува, организира и извршува работните задачи, рационално да ги користи материјалите, опремата и времето, да комуницира со корисниците на услугите […]

ШИВАЧ НА ГОРНА ОБЛЕКА

Главна цел на програмата шивач на горна облека е шиење на горна облеки според барањата на клиентот. По упешна завршување на програмата шивачот на горна облека ќе извршува основни операции на кроење на материјал и шиење на облеки со различен дизајн со различни деколтеа, ракави, јаки и слично според стандардите за квалитет, врши точни и […]

Ментор за работна интеграција

Со програмата за обука на ментори за работна интеграција, се има за цел да се оспособат лица кои ќе менторираат, односно ќе им помагаат на долгорочно невработени и маргинализирани лица од пазарот на трудот побрзо да се интегрираат на пазарот на труд. Кога станува збор за лице кое што долго време било исклучено од пазарот […]

МОНТЕР НА КОМБИНИРАНИ СОНЧЕВИ СИСТЕМИ

Основна цел на оваа програма е кандидатите да се стекнат со знаења и вештини, односно компетенции за монтирање, инсталирање и опслужување на комбинирани сончеви системи. Оваа гранка интензивно напредува во светски рамки заради скапата цена на електричната енергија Нашата држава е увозник на ел.енергија. За да се намали тој тренд, секојднево се монтираат термални сончеви […]

ОПЕРАТОР СО ДИГИТАЛНИ ТЕХНОЛОГИИ И АВТОМАТИ ВО ТЕКСТИЛНАТА И КОНФЕКЦИСКАТА ИНДУСТРИЈА

Главна цел на програмата е учесникот по завршување на програмата да се стекне со знаења, вештини и компетенции од дигиталните и автоматските техники за работа во текстилната и конфекциската индустрија. Во текот на дефинирање на насловите и содржината на модулите направени се консултации со компаниите кои работат во областа опфатена со програмата. За таа цел […]

РАКУВАЧ СО БАГЕР

Програмата Ракувач со багер овозможува работно оспособување на учесникот односно стекнување на знаења, вештини и компетенции за самостојно ракување со багер и управување на багерот на работното место. Учесникот да се оспособи да планира и организира работа со багер, негова рационална искористеност, подготвува, проверува исправност на алат, ракува и управува со багерот, изведува ископи, товара […]

РАКУВАЧ СО ВИЉУШКАР

Програмата Ракувач со виљушкар овозможува работно оспособување на учесникот односно стекнување на знаења, вештини и компетенции за самостојно ракување со виљушкар и управување на виљушкарот на работното место. Програмата преку предвидената реализација на практичната и теоретската обука води до стекнување на Сертификат – „Ракувач со виљушкар“. Теоретската настава се одвива во училници или кабинети под […]

Негувател/ка на возрасни лица

Програмата за обука за оваа одговорна и многу хумана работа е со  тримесечно времетраење, односно 200 часа и опфаќа  стручно теоретски содржини во времетраење од 64  часа кои се реализираат во училница/кабинет и се во функција на практичната обука која пак е со времетраење од 136 часа и се изведува во институции за сместување  на […]

Нетувател/ка за самостојно живеење на лица со попреченост

Програмата има за цел да ги развие способностите на учесниците за вон институционална грижа за лица со попреченост во домот. Со процесот на деинституционализација во Р.С. Македонија, институциите каде живееа корисниците, се трансформираат во мали групни домови и живеење во заедница на лицата со попреченост. Со овој хуман начин на живот за корисниците, се јавува […]

РАКУВАЧ СО АПАРАТИ ЗА ЗАВАРУВАЊЕ

Главна и основна цел на програмата е стекнување на знаења , вештини и обуки за правилно и безбедно управување со повеќе различни видови апарати за заварување, безбедно и правилно користење на опремата при заварување на различните видови на материјали, почитување на безбедноста и користење на соодветната заштитна опрема при работа со различните видови на апарати […]

Full-Stаck Кодер

Цел на програмата   Учесникот со изучување на програмата Full-stack кодер ќе ги реализира следниве цели: Да користи HTML, CSS & Sass и правење на високо-квалитетни “eye-catching” и респонзивни веб страници и UI решенија; Да користи Git како моќен и широко користен систем за контрола на верзии кој овозможува ефикасна соработка, управување со кодови и […]

Референт за плати и надоместоци на вработените

  Посебната програма за стекнување на квалификации за референт за плати и надоместоци на вработените е конципирана за: Стекнување на познавања за уредување на платата, надоместокот за плата и останатите надоместоци на вработени, согласно правната регулатива во Република С. Македонија; Стекнување на познавања за уредување на придонесите за задолжително социјално осигурување, согласно правната регулатива во […]

Front end Koder

Цел на програмата  Целта на Програмата за FRONT-END кодер е да се стекне со знаење: –        Да користи HTML, CSS & Sass и правење на високо-квалитетни “eye-catching” и респонзивни веб страници и UI решенија; –        Да користи Git како моќен и широко користен систем за контрола на верзии кој овозможува ефикасна соработка, управување со кодови […]

ОПЕРАТОР ЗА ГРАФИЧКИ ДИЗАЈН

Цел на програмата Учесникот со изучување на програмата за оператор за графички дизајн ќе ги реализира следниве цели:   Да толкува типографија, теорија на бои, фотографии, layout, блокирање и други теории и вештини за дизајн; Да креира логоа и пакети за брендирање за потенцијални клиенти; Да користи основни алатки и можности на Adobe Photoshop, Illustrator, […]

СЕРВИСЕР НА СИСТЕМИ ЗА ЛАДЕЊЕ И ТОПЛИНСКИ ПУМПИ КОИ СОДРЖАТ ЈАГЛЕРОД ДИОКСИД (CO2) КАКО СРЕДСТВО ЗА ЛАДЕЊЕ

Цели на програмата Остварувањето на основните цели поставени со оваа програма: –  развој на нови и млади стручни кадри кои се недостаток во индустријата – усовршување и унапредување на знаењата на веќе искусните кадри во областа на сервисирањето и одржувањето  на разладните и климатизационите уреди кои користат јаглерод диоксид (CO2) како средство за ладење. – […]

СЕРВИСЕР НА СИСТЕМИ ЗА ЛАДЕЊЕ И ТОПЛИНСКИ ПУМПИ КОИ СОДРЖАТ ЈАГЛЕВОДОРОДИ КАКО СРЕДСТВА ЗА ЛАДЕЊЕ

Цели на програмата Остварувањето на основните цели поставени со оваа програма: –  развој на нови и млади стручни кадри кои се недостаток во индустријата – усовршување и унапредување на знаењата на веќе искусните кадри во областа на сервисирањето и одржувањето  на разладните и климатизационите уреди кои користат јаглеводороди како средства за ладење. – обучување на […]

СЕРВИСЕР НА СИСТЕМИ ЗА ЛАДЕЊЕ И ТОПЛИНСКИ ПУМПИ КОИ СОДРЖАТ ФЛУОРИРАНИ ГАСОВИ КАКО СРЕДСТВА ЗА ЛАДЕЊЕ

Цели на програмата Остварувањето на основните цели поставени со оваа програма: –  развој на нови и млади стручни кадри кои се недостаток во индустријата – усовршување и унапредување на знаењата на веќе искусните кадри во областа на сервисирањето и одржувањето  на разладните и климатизационите уреди кои користат флуорирани средства за ладење . – обучување на […]

Работник со млади

Програматa има за цел да ги развие способностите на учесниците за планирање, спроведување, следење/мониторинг и проценување/евалуација на работа со млади заради помагање на нивниот личен развој и унапредување на нивното активно учествување во животот во заедницата. Tеоретската настава и писмените проверки на знаења ќе се реализираат во училница опремена за спроведување на образование на возрасни […]

Негувател/ка на стари и немоќни лица

Главна цел на програмата „Негувател/ка на стари и немоќни лица“ ќе овозможи работно оспособување на учесникот да се стекне со знаења, вештини и компетенции за самостојно да дава помош и нега на лица кои поради возраст, хронични болести, попреченост имаат потреба за помош.   Теоретската настава се одвива во училници или кабинети, а практичната обука […]

ШМИНКЕР

Програмата „Шминкер” е насочена кон стручно оспособување на учесниците за самостојно извршување работни задачи од областа на шминкање. Структурата на програмата е следна: стручно-теоретски дел, практична обука и проверка на постигањата на кандидатите (завршен испит). Времетраење на програмата е 100 часа. Стручно-теретскиот дел од обуката ќе се реализира во училница-кабинет, опремен според правилникот за стандардите […]

НАДГРАДБА НА ТРЕПКИ

Програмата за  „Надградба на трепки “е насочена кон стручно оспособување на учесниците од областа на козметиката. Програмата им овозможува на учесниците преку теоретска и практична настава да се оспособат самостојно да ги изработуваат основните техники на надградбата на трепки , да избираат техники според ликот и типот на лицето, како и стилот на клиентот , […]

Надградба на нокти

Главна цел на програмата е учесникот  да стекне знаења и вештини, компетенции за примена на основните техники во Декоративниот маникир. По успешно завршување на програмата учесникот ќе се оспособи да: организира простор и работа во салон, применува санитарно технички норми за спроведување на козметичка дејност,подготвува работно место и клиент за третман, изведува основни техники  во […]

Шминкер

Програмата им овозможува на учесниците преку теоретска и практична настава да се оспособат самостојно да ги изработуваат техниките на шминкање, да распознаваат техники според ликот и типот на лицето, како и стилот на клиентот , да индентификуваат прибор за шминкање и правилно да ги примениуваат , да се оспособат да го организираат просторот  и работата […]

Службеник во сметководство

Програмата има за цел учесникот да се стекне со практично познавање, а подоцна и примена  на стекнатото знаење и можност за поголема конкурентност на пазарот на труд. Квалитетната сметководствена едукација е важна. Програмата практично ги воведува и почетниците кои немаат предзнаења од оваа област, а и тие кои носат знаење од средните економски училишта или […]

Козметичар за нега на лице и тело

Програмата „Kозметичар за нега на лице и тело” е насочена кон стручно оспособување на кандидатите од областа на козметиката. По успешно завршување на програмата учесникот ќе се оспособи да: организира простор и работа во салонот, применува санитарно-технички норми за спроведување на козметичка дејност, подготвува клиент за третман, спроведува третмани на лице и тело, спроведува мерки […]

Фризер

Програмата „Фризер” е насочена кон стручно оспособување на учесникот од областа на фризерството. Стекнатите вештини ќе му помогнат на учесникот полесно вработување и конкурентност на пазарот на трудот. Главна цел на програмата е учесникот по завршување на програмата да биде способен да организира простор и работа во салон, подготвува клиент за третман, мие и негува […]

Личен асистент на лица со оштетен вид

Програмата за лична асистенција на лица со оштетен вид има за цел да придонесе за независно и самостојно живеење на лицата со оштетен вид и рамноправно учество во заедницата. Личната асистенција на лицата со оштетен вид е услуга од социјална заштита, преку која се обезбедува поддршка на лицата кои се целосно слепи или се над […]

Англиски јазик за возрасни

Главната цел на оваа програма е да се овозможи стекнување знаења, компетенции и унапредување на јазичните и комуникациските вештини кај возрасни лица со интерактивен пристап во однос на англискиот јазик и да се овозможи стандарден модел на евалуација на јазичните компетенции што ќе води до квалификација или сертификат за општо познавање на англискиот јазик по […]

МОНТЕР, ИНСТАЛАТЕР И ОПСЛУЖУВАЧ НА ФОТОВОЛТАИЧНИ СИСТЕМИ

Главна цел на програмата е учесниците да се стекнат со знаења и вештини, односно компетенции за монтирање, инсталирање и опслужување на фотоволтаични системи. Пазарот на труд бара кадри кои ќе работат на фотоволтаични системи од причина што недостатокот на енергија продуцирана од конвенционални извори кој е присатен во целиот свет, не ја заобиколува и нашата […]

Ракувач на вилушкар

Оваа програма за работно оспособување за занимањето ракувач на вилушкари на учесниците во програмата им овозможува да се стекнат со знаења, вештини и компетенции за самостојно ракување и управување со вилушкарите на работното место. Програмата опфаќа практична и теоретска обука и води до стекнување на сертификат насловен како „Ракувач на вилушкар“ Програмата е во времетраење […]

Дизајнер за внатрешно уредување

Главна цел на програмата: Главната цел на програмата “Дизајнер за внатрешно уредување” е учесникот да стекне знаење, вештини и компетенции за внатрешен дизајн т.е. уредување и проектирање на внатрешен простор, а сето тоа во функција на понатамошно образование и вклучување на пазарот на труд. Стекнатите вештини ќе им помогнат на учесниците полесно вработување и конкурентност […]

Дигитален Маркетер

Дигитализацијата зема се поголем замав, а целта на оваа програма е ученикот да ја разбере примената и да се подготво за новите барани актуелни позиции за вработување. Главна цел на програмата е учесникот да се стекне со вештини за дигитален маркетар, што значи ќе може самостојно да раководи со бизнис страници на компании кои имаат […]

Негувател/ка на стари и немоќни лица

Главна цел на програмата е учесникот  да се стекне со знаења, вештини и компетенции за давање на услуги од социјален аспект во институции или во домашни услови на лица кои поради возраст, хронични болести и други потреби се во изнемоштена состојба и неможност да се грижат за себе. Програмата содржи пет модули  и учесникот во […]

ДИЈАГНОСТИЧАР НА НЕИСПРАВНОСТИ НА МОТОРНИ ВОЗИЛА

Програмата  за  дијагностичар на неисправности на моторни возила има за цел  учесникот да стекне вештини и знаења за да може да  ја планира и организира својата работа, го подготвува работното место, работните уреди, алатот и материјалот, рационално го користи времето, материјалот и енергијата, обезбедува квалитетни услуги и извршени работи, комуницира со соработниците и клиентите, со […]

Слаткар – подготвувач на слаткарски производи

Програмата  овозможува  работно  оспособување  за  Слаткар-подготвувач на слаткарски производи во времетраење од 120 часа и опфаќа стручно теоретски содржини  кои се реализираат во училница/кабинет и се во функција на практичната обука која пак се изведува во опремена слаткарска работилница. По успешното завршување на програмата учесникот ќе се стекне со знаење, вештини и компетенции  за самостојно […]

ВУЛКАНИЗЕР И БАЛАНСЕР

Програмата ВУЛКАНИЗЕР  И  БАЛАНСЕР овозможува работно оспособување на учесникот односно стекнување на знаења, вештини и компетенции за самостојно ракување со потребните машини, опрема и алати на работното место. Учесникот да се оспособи да планира и организира работа со дигалки, машини за монтирање и демонтирање на гуми од бандажи и машини за балансирање на тркала, ракува […]

ПЕКАР

Главна цел на обуката е учесниците да се стекнат со знаења, вештини и компетенции од занимањето пекар. Учесникот по завршување на обуката ќе биде оспособен да работи во пекарската индустрија, угостителски објекти и хотели, пекари и пицерии. Учесникот ќе биде оспособен за обработка на брашното и подготовка на различни видови теста за леб, бели печива, […]

ШМИНКЕР

Програмата Шминкер е насочена кон стручно оспособување на учесниците од областа на козметиката. Програмата им овозможува на учесниците преку теоретска и практична настава да се оспособат самостојно да ги изработуваат основните техники на шминкање,  да распознаваат  техники според ликот и типот на лицето, како и стилот на клиентот;  да идентификуваат прибор и производи за шминкање  […]

Декоративен маникир

Главна цел на програмата е учесникот да стекне знаења и вештини, компетенции за примена на основните техники во Декоративниот маникир. По успешно завршување на програмата учесникот ќе се оспособи да: организира простор и работа во салон, применува санитарно технички норми за спроведување на козметичка дејност, подготвува работно место и клиент за третман, изведува основни техники  […]

Асистент за поддршка и грижа на деца со попреченост

Асистентите  за поддршка и грижа на деца со попреченост се обучени за навремена и рана асистенција на децата со пречки во развојот преку стимулација на психичките, когнитивните и моторните активности. Преку индивидуалните пристапи ќе овозможат стимулација на говорно јазичната компонента и воедно ќе ја поттикне социјалната свера на зреење. Асистентите ќе можат да ги препознаат […]

Фризер

Главната цел на програмата е учесниците да се стекнат со знаење, вештини и компетенции за занимање, фризер. Начинот на реализација на програмата е преку теоретска настава и практична обука и води до стекнување на сертификат за фризер. Времетраењето на програмата е 200 часа од кои 50 часа се стручна теорија, 150 часа се практична обука […]

Масер

Главна цел на програмата Масер е учесникот да стекне знаења и вештини, компетенции за самостојна примена на техники на масажа на тело, како и правилно користење на козметичките средства за работа, опрема, производи и инвентар. Начинот на реализацијата на програмата е преку теоретската настава и практична обука и води до стекнување на сертификат за работно […]

Козметичар за нега на лице и тело

Главна цел на програмата Козметичар за нега на лице и тело е учесникот да стекне знаења и вештини, компетенции за самостојна примена на основни техники во козметика за нега на лице и тело, како и правилно користење на козметичките средства за работа, опрема, производи и инвентар. Начинот на реализацијата на програмата е преку теоретската настава […]

Филигранист

Програмата „Филигранист“ се состои од 500 часа, од кои 100 часа се теоретска настава и 400 часа се практична настава. Периодот на реализација на програмата е 6 месеци. Главна цел на програмата е кандидатите да стекнат компетенции за изработка на накит од филигран почитувајќи ги прописите за работа во филигрантството. Кандидатите преку реализација на модулите […]

Асистент за работа со деца со посебни потреби

Главна цел на програмата е учесниците да се стекнат со знаења и вештини кои ќе им овозможат грижа за здравјето, безбедноста, хигиената и нега на деца со пречки во развој. Учесникот, по завршените модуларни единици и успешно реализираниот фонд на часови за обука, ќе се стекне со теоретско знаење и практични вештини, односно компетенции за […]

OПЕРАТОР И ОДРЖУВАЧ НА СОВРЕМЕНИ МАШИНИ ЗА ИНЈЕКЦИОНО ВБРИЗГУВАЊЕ

Цели на програмата Остварувањето на основните цели поставени со оваа програма: – развој на нови и млади стручни кадри кои се недостаток во индустријата – усовршување и унапредување на знаењата на веќе искусните кадри во областа на производство на делови од пластика и управување и работа на современи машини за инјекционо вбризгување во индустријата. – […]

РАКУВАЧ НА ВИЉУШКАР

Главна цел на програмата е учесникот да стекне знаења, вештини и компетенции за управување со виљушкар за манипулација со различни видови стоки. Времетраењето на програмата е 160 часа од кои 40 часа теоретска обука, 120 часа се практична обука во реални работни услови од кои 16 часа се наменети за оценувањето. Теоретската обука се одвива […]

Ракувач на дигалки

Оваа програма за работно оспособување за занимањето ракувач на дигалки на учесниците во програмата им овозможува да се стекнат со знаења, вештини и компетенции за самостојно ракување и управување со дигалките на работното место. Програмата опфаќа практична и теоретска обука и води до стекнување на сертификат насловен како „Ракувач на дигалки“. Планирано е двомесечно времетраење […]

Слаткар

  Главна цел на обуката е учесниците да се стекнат со знаења, вештини и компетенции од занимањето слаткар. Учесникот по завршување на обуката ќе биде оспособен да работи во угостителски објекти и слаткарски работилници. Учесникот ќе биде оспособен да подготвува и извршува разни видови слаткарски производи согласно рецептури, како и подготовка и декорација на слаткарски […]

Оператор за 3Д печатење на бетон

  Програма за Оператор за 3Д печатење на бетон е дизајнирана за обука за користење на софтверска алатка (CAD) за дизајнирање и мапирање на производ што се произведува/печати. Покрај познавањето на софтверите потребни за дизајнирање, моделирање и печатење на производите, програмата обезбедува и стекнување на знаења и вештини за следење на целиот процес на извршување […]

КОНТРОЛОР НА ПРОИЗВОДСТВЕН ПРОЦЕС СОГЛАСНО ПОТРЕБИТЕ НА LEAN INDUSTRY 4.0

Цели на програмата Програмата треба да ги исполни следните цели: Обезбедување на контролори на производен процес кои се обучени да се справат со сите предизвици на модерното производство во различни индустриски гранки Отворање на можност за преквалификација на профили кои имаат проблем со вработувањето Зголемување на атрактивноста на македонската економија како дестинација на идните директни […]

Козметичар за лице и тело

Главна цел на програмата е учесникот  да стекне знаења и вештини, компетенции за примена на основните техники во козметиката за нега на лице и тело, како и правилно користење на козметичките средства за работа, опремата, препарати и инвентар. Начинот на реализација на програмата е преку теоретска настава и практична обука, а преку усна и писмена […]

Фризер

Програмата за работа Фризер им овозможува  на учесниците преку теоретска и практична настава да се оспособат да го организираат просторот и работата во фризерскиот салон, да разликуваат  типови коса, да спроведуваат фризерски постапки во нега на косата,хигиена на коса и скалп, потстрижување, обликување, ондулација и боење,администрира и наплатува услуги, закажува термин, да комуницираат со клиенти […]

Козметичар за нега на лице и тело

Главна цел на програмата Козметичар за нега на лице и тело е учесникот да стекне знаења и вештини, компетенции за примена на основните техники во козметиката за нега на лице и тело, како и правилно користење на козметичките средства за работа, опрема, производи и инвентар. Начинот на реализацијата на програмата е преку теоретската настава и […]

Компјутерски вештини за административни работи

Учесникот ќе: креира и управува со датотеки, користи концептите и начините на архивирање и компресија на податоците; ги осознае хардверските компоненти на компјутерот и нивно поврзување; ја објаснува важноста на компјутерската технологија во современиот начин на живот и работа; ги познава хардверските; ги објаснува поимите за софтвер, оперативен систем, функцијата на оперативниот систем и системот […]

Личен асистент на лица со попреченост

Програмата за лична асистенција на лица со попреченост има  за цел да придонесе за независно и самостојно живеење на лицата со попреченост и нивно активно и рамноправно учество во заедницата и во општеството во целина. Личната асистенција на лица со попреченост е услуга од социјална заштита со која се обезбедува индивидуална помош и поддршка за […]

Оператор на автоматизирани хидраулични и пневматски системи во индустријата (Индустрија 4.0)

Остварувањето на основните цели поставени со оваа програма: –              развој на нови и млади стручни кадри кои се недостаток во индустријата –              усовршување и унапредување на знаењата на веќе искусните кадри во областа на автоматизација на хидраулични и пневматски системи во индустријата како и во областа на мерењата. –              стекнување знаења и усовршување на луѓето […]

Масер

Програмата за Масер – класична масажа им овозможува  на учесниците преку теоретска и практична настава да се оспособат да го организираат просторот и работата во салонот за масажа, да разликуваат  локомоторен апарат (апарат за движење, коски, мускули, зглобови), што е масажа, кои движења се применуваат во масажата, какви видови масажа постојат, индикации и контраиндикации за […]

Шминкер

  Програмата “Шминкер” е насочена кон стручно оспособување на кандидатите од областа на козметиката. Програмата за шминкер им овозможува на учесниците преку теоретска и практична настава да се оспособат самостојно да ги изработуваат основните техники на шминкање,  распознавање на техниките според ликот и типот на лицето како и стилот на клиентот; да ги идентификуваат приборот […]

Оператор за приватно сместување

  Главна цел на програмата е учесникот да се стекне со знаења, вештини и компетенции од областа на работењето во приватното сместување, како и правилно користење на средства за работа, опремата, намирници и инвентар. Операторот за приватно сместување извршува работни активности во сместувачките објекти поврзани со прием, сместување, послужување и испраќање гости. Начинот на реализација […]

Ракувач на виљушкар

  Програмата Ракувач на виљушкар овозможува работно оспособување на учесникот односно стекнување на знаења, вештини и компетенции за самостојно ракување со виљушкар и управување на виљушкарот на работното место. Програмата преку предвидената реализација на практичната и теоретската обука води до стекнување на Сертификат – „Ракувач на виљушкар“. Теоретската настава се одвива во училници или кабинети […]

Монтер, инсталатер и опслужувач на хибридни фотоволтаични системи за топла вода и електрична енергија

Главна цел на програмата е учесниците да се стекнат со знаења и вештини, односно компетенции за монтирање, инсталирање и опслужување на хибридни фотоволтаични системи за топла вода и електрична енергија. Пазарот на труд бара кадри кои ќе работат на хибридни фотоволтаични системи од причина што недостатокот на енергија продуцирана од конвенционални извори кој е присатен […]

Обучувач на возрасни

  После завршување на обуката учесникот ќе биде способен да спроведува обука на различни целни групи за различни теми, области, подрачја согласно својата експертска позадина и пренесува содржини и информации за одредени постапки, процеси и процедури, зависно од барањата на целната група. За таа цел во текот на оваа обука учесниците ќе се оспособат да […]

Инсталатер на системи за енергија од обновливи извори – фотоволтаични системи

  Содржината на програмата за обука вклучува детален преглед на актулените познавања за системите за користење на енергија од обновливи извори на енергија, со опфаќање на актуелните материјали и техники за нивно инкорпорирање, монтирање и инсталирање, основи на проектирањето, планирање на правилно инсталирање и одржување на Фотоволтаични системи, елементи од теоретски основи на процесите, карактеристики […]

ПРОТИВЕКСПЛОЗИВНА ЗАШТИТА

Примарната цел на образновната дејност на Ех Изведба Инженеринг ДООЕЛ Скопје е запознавање на проектантите кои се занимаваат со проектирање на електрични и неелектрични инсталации во противексплозивна заштита, како и извршителите кои работат на инсталирање, одржување и манипулирање со електричните и неелектрични инсталации и уреди во средини загрозени од експлозивна атмосфера со основните принципи на […]

Педагошки помошник за ученици во основно образование

Програмата Педагошки помошник за ученици во основно образование, има за цел оспособување на кандидати за успешна работа со ученици кои следат настава во основното образование и покажуваат понизок успех во учењето во насока на пружање помош и поучување на ученици во совладување на училишното градиво за основно образование. Преку темите предвидени за оваа програма, кандидатот […]

JavaScript девелопер на веб апликации

Главна цел на програмата: Главната цел на програмата за JavaScript девелопер на веб апликации е учесникот да стекне знаење, вештини и компетенции за развивање на веб апликации користејќи Open Source технологии и алатки (Linux, HTML & CSS, JavaScript, React.js, Node.js and MongoDB, third party API), а сето тоа во функција на понатамошно образование и вклучување […]

МОНТЕР, ИНСТАЛАТЕР И ОПСЛУЖУВАЧ НА ХИБРИДНИ ФОТОВОЛТАИЧНИ СИСТЕМИ ЗА ТОПЛА ВОДА И ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Главна цел на програмата е учесниците да се стекнат со знаења и вештини, односно компетенции за монтирање, инсталирање и опслужување на хибридни фотоволтаични системи за топла вода и електрична енергија. Пазарот на труд бара кадри кои ќе работат на хибридни фотоволтаични системи од причина што недостатокот на енергија продуцирана од конвенционални извори кој е присатен […]

МОНТЕР, ИНСТАЛАТЕР И ОПСЛУЖУВАЧ НА ФОТОВОЛТАИЧНИ СИСТЕМИ

Главна цел на програмата е учесниците да се стекнат со знаења и вештини, односно компетенции за монтирање, инсталирање и опслужување на фотоволтаични системи. Пазарот на труд бара кадри кои ќе работат на фотоволтаични системи од причина што недостатокот на енергија продуцирана од конвенционални извори кој е присатен во целиот свет, не ја заобиколува и нашата […]

Работник со млади

Програматa, има за цел да ги развие способностите на учесниците за планирање, спроведување, следење/мониторинг и проценување/евалуација на работа со млади заради помагање на нивниот личен развој и унапредување на нивното активно учествување во животот во заедницата. Tеоретската настава и писмените проверки на знаења ќе се реализираат во училница опремена за спроведување на образование на возрасни, […]

Оператор за информациско моделирање на градби (BIM)

АДОРА Инженеринг ДООЕЛ експорт – импорт Скопје +38923093200 072 204 022 proekti@adora.com.mk  info@adora.com.mk Орце Николов – 182А, 1000 Скопје Програма за Оператор за информациско моделирање на градби (BIM) е дизајнирана програма за обука и поддршка на претпријатијата за воведување на работи во кои се употребуваат нови технологии на работните места, како и воведување на дигитални иновации. […]

Ракувач на дигалки

Оваа програма за работно оспособување за занимањето ракувач на дигалки на учесниците во програмата им овозможува да се стекнат со знаења, вештини и компетенции за самостојно ракување и управување со дигалките на работното место. Програмата опфаќа практична и теоретска обука и води до стекнување на сертификат насловен како „Ракувач на дигалки“ Планирано е двомесечно времетраење […]

Готвач гастрном – основно ниво

Програмата Готвач гастроном – основно ниво е насочена кон стручно оспособување на кандидатите од областа на угостителството поточно од областа на готварството. Стекнатите знаења и вештини ќе им помогнат на кандидатите полесно вработување и конкурентност на пазарот на трудот во организација и реализација на технолошкиот процес на готвење. Во реализација на обуката ќе се применуваат […]

Службеник во сметководство

Посебната програма за стекнување на квалификации за службеник во сметководство е конципирана за да ги обучи кандидатите за: – Водење книговодствена евиденција; – Изработка на финансиски извештаи; – Користење на софтвер за водење сметководство. Програмата е конципирана од три модули. Првиот модул опфаќа обука за книговодствена евиденција на економските трансакции и изработка на финансиски извештаи. […]

РАКУВАЧ СО АПАРАТИ ЗА ЗАВАРУВАЊЕ

Главна и основна цел на програмата е стекнување на знаења , вештини и обуки за правилно и безбедно управување со повеќе различни видови апарати за заварување, безбедно и правилно користење на опремата при заварување на различните видови на материјали, почитување на безбедноста и користење на соодветната заштитна опрема при работа со различните видови на апарати […]

ЅИДАР

Посебната програма за образование на возрасните е наменета за лица постари од 18 години со завршено основно образование. Преку програмата учесниците ќе стекнат знаења, вештини и компетенции неопходни за извршување на занимањето „ѕидар“ од секторот градежништво и геодезија. Со успешно совладување на програмата учесникот ќе стекне теоретски знаења и практични вештини за да може да […]

Козметичар за маникир и педикир

Програмата овозможува обука на учесниците преку теоретска обука и практична работа да  се стекнат со знаења, вештини и компетенции кои ќе им помогнат по завршување на обуката самостојно да ги извршуваат работни задачи во козметички салон: подготовка и хигиена на работното место, набавка и евиденција на материјали за работа, административни работи поврзани со работата, како […]

Вештини за работа со компјутер

Обуката е наменета за лица кои завршиле средно образование односно 18 години  и содржи модули со кои ќе се стекнат со основни познавања за работа во WORD2016, Excell, Power Point. Со содржините на програмата учесникот ќе се стекне со компетенции за работа со алатки за уредување на текст, алатки за работа со табели и алатки […]

Службеник во сметководство

  Програмата е наменета за кандидати кои сакаат да ги оформат, прошират или комплетираат своите знаења од областа на финансиите и сметководството. Се одвива низ практични примери за книжења кои се јавуваат во реалната работа, а истите се изведуваат во ЕРП Софтвер кој има голема примена во стопанството на Северна Македонија. Документите на кои се […]

Аналитичар за проектирање на системи за користење на енергија од обновливи извори на енергија

  Содржината на програмата за обука вклучува детален преглед на актулените познавања за системите за користење на енергија од обновливи извори на енергија, со опфаќање на актуелните материјали и техники за нивно инкорпорирање, основи на проектирањето, планирање на правилно инсталирање и одржување на сончеви колекторски и фотоволтаични системи, елементи од теоретски основи на процесите, карактеристики […]

Пекар-изработувач на печива

Програмата ,,Пекар-Изработувач на печива,,е насочена кон стручно оспособување на кандидати од областа на пекарството и стекнување со вештини кои ќе им помогнат за полесно вработување како и конкурентност на пазарот на трудот. Во реализација на обуката ќе се применуваат современи наставни методи,вербали (усноизразувачки,разговори),визуелни (демонстративни) кои ќе им овозможат на кандидатот континуирана активност за целокупното траење […]

Поставувач на рекреативно-планинарски патеки – маркацист

Програмата за обуката вклучува теоретски и практични часови, како и часови за приправничко стажирање преку кои учесниците ќе се стекнат со знаења, вештини и ставови потребни за оспособување да работат како професионални поставувачи на рекреативно-планинарски патеки – маркацисти. Програмата трае вкупно 112 часови од кои 30 часа теорија, 67 часа практична обука и стажирање (25+42) […]

Оператор за веб дизајн

Програмата за Оператор за Веб дизајн ги оспособува слушателите сами да креираат дизајнерски решенија за веб страни како и да ги имплементираат истите. Во програмата се изучуваат UX и UI сегментот од процесот на креирање на веб дизајн или апликација, почнувајќи од истражување на пазарот и креирање на стратегија за производот па се до документирање […]

Козметичар за нега на лице и тело

Главна цел на програмата Козметичар за нега на лице и тело е учесникот да стекне знаења и вештини, компетенции за примена на основните техники во козметиката за нега на лице и тело, како и правилно користење на козметичките средства за работа, опрема, препарати и инвентар. Начинот на реализацијата на програмата е преку теоретската настава и […]

Шминкер

Програмата Шминкер е насочена кон стручно оспособување на учесник за самостојно извршување на работни задачи – шминкање во козметички салон. Преку оваа програма, се обезбедува стекнувањена основни техники и методи на шминкање. Времетраењето на програмата е 150 часа од кои теоретска настава 50 часа, а практична настава 100 часа, во кои ќе бидеоспособен да применува […]

Брендирање на работодавач

Програмата за Брендирање на работодавач, цели на учесниците да им обезбеди најнови знаења, вештини и техники за создавање на стратегија, која најдобро ќе ги истакне вредностите, внатрешните практики за управување со човечки ресурси на организацијата и ќе и помогне да изгради позитивна слика во јавноста. Главната цел на програмата е да им овозможи на учесниците […]

Спроведувач на системи за управување со енергија

Главните цели на програмата за учесниците по завршувањето на програмата е да се стекнат со знаења и вештини и да бидат оспособени да спроведуваат систем за управување со енергија (СУЕ) во согласност со ISO 50001:2018, развиваат и следат модели на потрошувачка на енергија и енергетските перформанси на организацијата, работат самостојно, координираат, надгледуваат и управуваат со […]

Фризер за жени

Програмата Фризер за жени е насочена кон стручно оспособување на учесник за самостојно извршување на работната задача – фризер за жени. Оваа програма ќе се реализира преку теоретски и практични предавања. Главната цел на оваа програма е да се обезбеди стекнување на основните техники и методи на фризерството. Програмaта ги  оспособува учесниците да: разликуват и користат […]

Декоративен маникир

Програмата “Декоративен маникир” е насочена кон работно оспособување на учесниците од областа на козметиката. По успешно завршување на програмата учесникот ќе се оспособи да: организира простор и работа во салонот,  применува санитарно технички норми за спроведување на козметичка дејност, подготвува работно место и клиент за третман, изведува надградба и декорација на ноктите на рацете,  спроведува […]

Негувател/ка на стари и немоќни лица

  Главна цел на програмата „Негувател/ка на стари и немоќни лица“ ќе овозможи работно оспособување на учесникот да се стекне со знаења, вештини и компетенции за самостојно да дава помош и нега на лица кои поради возраст, хронични болести, попреченост имаат потреба за помош. Теоретската настава се одвива во училници или кабинети, а практичната обука […]

Негувател/ка на возрасни лица

Програмата за обука за оваа одговорна и многу хумана работа е со  тримесечно времетраење, односно 200 часа и опфаќа  стручно теоретски содржини во времетраење од 64  часа кои се реализираат во училница/кабинет и се во функција на практичната обука која пак е со времетраење од 136 часа и се изведува домови и/или институции за сместување  […]

Службеник во сметководство

Главна цел на програмата „Службеник во сметководство“ е да овозможи работно оспособување на учесникот да се стекне со знаења, вештини и компетенции за самостојно да изработува документација за трговски друштва кои се занимаваат со производство, трговија, набавка, продажба на суровини, испорака, продажба на стока и услуги и сите промени што овозможува учесникот административно за време […]

Ментор за работна интеграција во спортот

Квалификацијата Ментор за работна интеграција во спортот е базирана на програма со посебен осврт на значењето на иницијативата во напорите за  јакнење, инклузија и почитување на различностите преку подобрување на професионалните вештини на спортските работници, како иновативен пристап кон менторските практики. Квалификацијата има за цел: развивање на  програми за сите спортски работници и спроведување на […]

Ракувач на багер

Програмата Ракувач на багер овозможува работно оспособување на учесникот односно стекнување на знаења, вештини и компетенции за самостојно ракување со багер и управување на багерот на работното место, Учесникот да се оспособи да планиара и организира работа со багер, негова рационална искористеност, подготвува,  проверува исправност на алат, ракува и управува со багерот, изведува ископи, товара […]

Асистент за нега на лица со Алцхајмерова болест

Програмата за асистент за нега на лица со Алцхајмерова болест и деменција има за цел оспособување на учесниците  за давање помош и поддршка на корисниците на услугите, и нивните семејства. Асистент за нега на лица со Алцхајмерова болест и деменција треба да  обезбеди директна помош, поддршка и нега  на лицето за кое се грижи, како […]

Личен асистент на лица со попреченост

Програмата за лична асистенција на лица со попреченост има  за цел да придонесе за независно и самостојно живеење на лицата со попреченост и нивно активно и рамноправно учество во заедницата и во општеството во целина. Личната асистенција на лица со попреченост е услуга од социјална заштита,  преку која се обезбедува поддршка на лицата со потешка […]

Асистент за нега на лица со Алцхајмерова болест

Програмата за асистент за нега на лица со Алцхајмерова болест и деменција има за цел оспособување на учесниците  за давање помош и поддршка на корисниците на услугите, и нивните семејства. Асистент за нега на лица со Алцхајмерова болест и деменција треба да  обезбеди директна помош, поддршка и нега  на лицето за кое се грижи, како […]

Асистент за нега на лица со Алцхајмерова болест

Програмата за асистент за нега на лица со Алцхајмерова болест и деменција има за цел оспособување на учесниците  за давање помош и поддршка на корисниците на услугите, и нивните семејства. Асистент за нега на лица со Алцхајмерова болест и деменција треба да  обезбеди директна помош, поддршка и нега  на лицето за кое се грижи, како […]

ШМИНКЕР

Програмата Шминкер е насочена кон стручно оспособување на учесник за самостојно извршување на работни задачи – шминкање во козметички салон. Преку оваа програма, се обезбедува стекнување на основни техники и методи на шминкање. Времетраењето на програмата е 150 часа од кои теоретска настава 50 часа, а практична настава 100 часа, во кои ќе биде оспособен […]

РАКУВАЧ СО CNC МАШИНИ

Главна и основна цел на програмата е стекнување на знаења, вештини и обуки за правилно и безбедно управување со повеќе различни видови на СNС машини, безбедно и правилно користење на опремата при изработката на различните делови, склпови и потсклопови,  почитување на безбедноста и користење на зачтитна опрема при работа со СNС машини. Програмата се темели […]

ИНСТРУКТОР ПО ФИТНЕС

Инструкторот по фитнес овозможува подобрување на физичката и здравствената состојба на групи и индивидуалци преку стручни вежби засновани на соодветни и прецизно изработени програми. Инструкторот по фитнес ја идентификува физичката способност на клиентите, ги усогласува нивните барања и желби, го креира и усогласува тренажниот процес со нивните можности, демонстрира вежби и разни техники за движење […]

ШМИНКЕР

Програмата “Шминкер”енасочена кон стручно оспособување на кандидатите од областа на козметиката.По успешно завршување на програмата учесникот ќе се оспособи даорганизира сопствената работа, да го подготвува салонот и клиентот за шминкање, да советува клиенти, подготвува и изведува целна и специјална шминка, комуницира со клиентитеи деловни партнери, води грижа за сопствената безбедност и безбедноста на клиентот, како […]

ИЗРАБОТУВАЧ НА ЛЕБ, БЕЛИ ПЕЧИВА И БУРЕК

Програмата „ Изработувач на леб, бели печива и бурек“ се состои од 450 часа, од кои 155 часа се теоретска настава и 295 часа се практична настава. Периодот на реализација на програмата е 4 месеци. Главна цел на програмата е кандидатите да  стекнат компетенции за изработка на леб, печива и бурек почитувајќи ги прописите за […]

Монтер за греење, ладење и климатизација

Монтерите за грење, ладење и климатизација поставуваат, контролираат и одржуваат топлински елементи и уреди, уреди за ладење и уреди за климатизација. Монтерите за греење ги разликуваат елементите од  инсталацијата за греење, ги монтираат и демонтираат нејзините елементи и вршат нејзино одржување, земајќи ја во предвид законската регулатива за ракување со котелска постројка и примена на […]

Конзервација на одржливо културно наследство од климатски промени

Програма за „Конзервација на одржливо културно наследство од климатски промени” е специјално дизајнирана програма, наменета за доедукација на професионалци кои работат во областа на конзервација на недвижно културно налседство. Истата е развиена во склад со потребите на дополнително знаење за заштита на наедвижно културно наследство, нудејќи им на учесниците иновативни можности за учење и стекнување […]

Управување и развој на човечки капитал

Главната цел на програмата за “Управување и развој на човечки капитал” е учесникот да стекне знаење,вештини и практичен пристап преку работа на менторски принцип и можност на учесникот да биде дел  од успешната мрежа на професионалци  во областа на Човечките ресурси во Македонија. Стекнатите вештини ќе им помогнат на учесниците полесно вработување и конкурентност на […]

Програмер – оператор на струг и глодалка

Програмата дава можност учесниците да се стекне со знаења, вештини и компетенции за да управуваат со струг и глодалка. Програмата е со времетраење од 370 часа, и се состои од стручно теоретски содржини и практична примена на стекнатите знаења во современо опремена училница –  кабинет со програма за симулации, така што овозможува  учесниците во програмата […]

Статистичка анализа и обработка на податоци

Статистиката е наука за собирање, опис, презентација, анализа и интерпретација на податоци и како таква има соодветна примена во практичното работење со бази на податоци. Постојат два основни видови на статистика: дескриптивна и инференцијална. Дескриптивната статистика се занимава со собирање, презентација и опис на податоци, а инференцијалната со добивање на одговор на определени прашања со […]

Oбработка и пресметка на податоци преку програма за табеларни калкулации

Посебната програмата за стекнување на вештини за обработка и пресметка на податоци преку програма за табеларни калкулации има за цел да ги обучи учесниците за користење на компјутерска програма за обработка на нумерички податоци. Учесниците ќе се стекнат со дигитални вештини за вршење пресметки, изработка на табели, графичка презентација и анализа на податоци. Стекнувањето на […]

МАСЕР ЗА КОЗМЕТИЧКА МАСАЖА

Програмата „Масер за козметичка масажа” е насочена кон стручно оспособување на учесниците за самостојно извршување работни задачи масер за тело во козметички салон. Стекнатите вештини ќе им помогнат на кандидатите полесно вработување и конкурентност на пазарот на трудот. Структурата на програмата е следна: стручно-теоретски дел, практична обука и проверка на постигањата на кандидатите (завршен испит). […]

КОЗМЕТИЧАР ЗА НЕГА НА ЛИЦЕ И ТЕЛО

Програмата “Kозметичар за нега на лице и тело” е насочена кон стручно оспособување на кандидатите од областа на козметиката. По успешно завршување на програмата учесникот ќе се оспособи да: организира простор и работа во салонот, применува санитарно-технички норми за спроведување на козметичка дејност,подготвува клиент за третман, спроведува третмани на лице и тело, спроведува мерки за […]

Изработувач на бурек

Програмата за „Производител на бурек“ се состои од 300 часа, од кои 240 се практична настава,  60 часа се теоретски дел. Периодот на реализација на програмата е 3 месеци. Главна цел на програмата е кандидатот да стекне знаења, вештини и компетенции за производство на бурек и пити , со што ќе му се обезбедат можности […]

ДЕКОРАТИВЕН МАНИКИР

Програмата “Декоративен маникир” е насочена кон стручно оспособување на кандидатите од областа на козметиката.По успешно завршување на програмата учесникот ќе се оспособи да: организира простор и работа во салонот, применува санитарно технички норми за спроведување на козметичка дејност,подготвува работно место и клиент за третман, спроведува третмани на маникирање и декорација на ноктите на рацете, спроведува […]

Вештини за табеларно пресметување во деловно планирање и одлучување

Програмата овозможува стекнување на информатички знаења и вештини во однос на табеларните пресметувања, во склад со барањата на современиот пазар на труди технолошкиот развој. Целта на програмата е оспособување на учесниците да го разбираат концептот на табеларни документи ида стекнат вештини за користење табеларни документи во деловното работење и одлучување. Програмата е наменета за сите […]

Изведувач на системи со обновливи извори на енергија

Главна цел на програмата е кандидатот да се обучи за проектирање, монтирање и одржување на најновите видови на сончеви системи. Програмата е изработена според барањата на фирмите од овој сектор. Во програмате се опфатени термални, фотонапонски, и хибридни колектори како новина во овој сектор. Програмата се состои од неколку области: 1. Сончеви термални, хибридни и […]

ВЕШТИНИ ЗА РАЗВОЈ НА МЕНАЏМЕНТ ЗА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ

Оваа програма е креирана за лицата кои работат во секторите за човечки ресурси или во помалите организации на работна позиција која ги извршува задачите за човечки ресури. Оваа програма има за цел да ги унапреди и продлабочи знаењата и посебно вештините кај лицата кои работат во секторите за човечки ресурси. Оваа програма преку практичната работа […]

Негувател/ка за помош и нега на стари лица и лица со попреченост

Главна цел на програмата е кандидатот да стекне знаења, вештини и компетенции за давање на помош и нега на лица кои поради возраст, хронични болести, попреченост и др. причини се во состојба на изнемоштеност и неможност да се грижат за себе. Услугите се од различна природа и форма и ја заменуваат институционалната грижа и другите […]

СЛУЖБЕНИК ВО СМЕТКОВОДСТВО

Програмата за обуката за службеник во сметководство е наменета за секое лице кое сака да се стекне со знаења поврзани со: правната рамка која го регулира трговското право, основите на администрирањето на бизнисот, даночната легислатива на Р. С. Македонија, изготвување на сметководствените документи кои се резултат на деловните процеси врзани со трговијата на мало и […]

РАКУВАЧ НА ВИЉУШКАР

Програмата Ракувач на виљушкар овозможува работно оспособување на учесникот односно стекнување на знаења, вештини и компетенции за самостојно ракување со виљушкар и управување на виљушкарот на работното место. Програмата преку предвидената реализација на практичната и теоретската обука води до стекнување на Сертификат – „Ракувач на виљушкар“. Теоретската настава се одвива во училници или кабинети под […]

Интернет маркетер во хотелиерство

Главна цел на програмата е учесникот да се стекне со знаења, вештини и способности од областа на интернет маркетинг при работење во хотелските објекти, односно интернет маркетиншки активности за продажба на хотелски капацитети, градење и управување со брендот преку низа маркетинг активности водени преку социјални медиуми, интернет маркетинг продажни канали и слично. Интернет маркетерот во […]

Шминкер

Програмата „Шминкер” е насочена кон стручно оспособување на учесниците за самостојно извршување работни задачи шминкање во козметички салон. Стекнатите вештини ќе им помогнат на кандидатите полесно вработување и конкурентност на пазарот на трудот. Структурата на програмата е следна: стручно-теоретски дел, практична обука и проверка на постигањата на кандидатите (завршен испит). Времетраење на програмата е 100 […]

Бармен

Главната цел на програмата е учесниците да се стекнат со знаење, вештини и компетенции за профилот бармен во угостителски објект. Барменот може да работи во низа објекти барови, ресторани, кафетерии, конференциски центри, сали за банкети, хотели или изнајмени кетеринг служби. Профилот опфаќа широк спектар на активности во делокругот на своите работни активности и активности на […]

Сомелиер

Главна цел на програмата е учесниците да се стекнат со знаења, вештини и компетенции за презентирање, подготовка и послужување на вино, презентирано и сервирано со стандардни стручни техники за послужување вино и повеќе начини на послужување. Исто така ќе стекне знаења, вештини и компетенции за производството на различни видови вина. Програмата овозможува самостојно извршување на […]

Фризер

Програмата “Фризер” е насочена кон стручно оспособување на учесникот од областа на фризерството. Стекнатите вештини ќе му помогнат на учесникот полесно вработување и конкурентност на пазарот на трудот. Главна цел на програмата е учесникот по завршување на програмата да биде способен да организира простор и работа во салон, подготвува клиент, мие и регенерира коса и […]

Послужувач

Главна цел на програмата е учесникот  да стекне компетенции за примена на основните техники на угостителското послужување како и правилно користење на опремата и инвентарот за послужување. Послужувачот во угостителски објект може да работи во барови, ресторани, кафетерии, конференциски центри, сали за банкети, хотели или изнајмени кетеринг служби. Улогата опфаќа широк спектар на активности и […]

Негувателка на деца

Програмата Негувателка на деца e насочена и овозможува работно оспособување на негувателките за професионално работење во рамките на системот за згрижување и нега на деца. Основна цел на програмата е учесниците да се стекнат со стручни знаења, вештини и компетенции за извршување на задачи и активности во областа на згрижување и нега на деца.  Програмата […]

Слаткар

Главната цел на програмата е учесниците да се стекнат со знаење, вештини и компетенции од областа на приготвување на слаткарски производи. Слаткарот подготвува слаткарски производи и извршува основни слаткарски задачи под надзор на постар слаткар. Слаткарот ги разбира и извршува основните функции во секој дел од слаткарското одделение во кујната или во професионалната слаткарница. Слаткарот […]

Готвач

Главната цел на програмата е учесниците да се стекнат со знаење, вештини и компетенции за готвење во производните одделенија во угостителските објекти. Програмата ги опфаќа сите техники на готвење. Оваа програмата овозможува работно оспособување за Готвач во угостителски објект и опфаќа  стручно теоретски содржини и практичната обука. По успешното завршување на програмата  учесникот ќе  се […]

Негувател/ка на стари лица

Главна цел на програмата е кандидатот да стекне знаења, вештини и компетенции за давање на основни здравствени и социјални услуги во домашни услови на лица кои поради возраст, хронични болести и др. причини, се во состојба на изнемоштеност и неможност да се грижат за себе како и предлагање на мерки за одржливост на домовите. Услугите […]

Собар/ка

Главна цел на програмата е учесникот да се стекне со знаења, вештини и способности од областа на работењето во угостителско сместувачката дејност (хотели, мотели, други објекти и домаќинствата). Собари/ките / домашните помошнички се вработени или во приватни домови или во комерцијална средина како хотел. Задолженијата варираат во согласност со работната средина, но основните задачи и […]

Рецепционер

Главна цел на програмата е учесникот да се стекне со знаења, вештини и способности од областа на работењето во хотелските објекти, техниката на работење на приемното одделение во објектите за сместување – рецепциската служба во сместувачките објекти и да се оспособат за нејзина практична примена. Рецепционерот извршува работни активности во сместувачките објекти поврзани со прием, […]

Стратегиски евент менаџмент и одржливи брендови

Програма за „Менаџирање со настани и одржливи брендови” е специјално дизајнирана програма, наменета за доедукација на професионалци кои работат во областа на маркетинг и менаџментот со настани. Истата е развиена во склад со потребите на дополнително знаење за маркетингот и трендовите во менаџментот со настани, нудејќи им на учесниците иновативни можности за учење и стекнување […]

Стручна обука по QGIS – ниво 2

Групирање и напредна геовизуализација на терматските слоеви, Креирање прашалници за податоците, Користење на напредни ЦАД функции во ГИС, Креирање на картографски знаци и картографски клуч, Поврзување на атрибутите од две табели, Меѓусебно конвертирање на линиските, полигонските и точкестите објекти, Креирање на точкести фајл – мрежа со специфични критериуми, Меѓусебно конвертирање на објектите помеѓу single-multi part, […]

Стручна обука по QGIS – ниво 1

Преземање на QGIS од интернет; Преглед на функционалностите и менијата на QGIS; Работа со QGIS Browser; Подесување на сетинзите за работа во QGIS; Дефинирање на просторен координатен систем; Трансформација на координатниот систем на shape file; Вметнување и едитирање на shape file; Зачувување на проект во QGIS; Навигација на карта; Селектирање и SNAP функции; Мерење на […]

Референт за логистика

Програмата овозможува работно оспособување на учесникот за работно место референт за логистика во рамките на превозно трговско друштво и/или други увозно/извозни трговски друштва. Учесникот добиваможност да стекне потребни вештини, знаење, работни навики и дисциплина, ќе развие правилен однос кон работните задачи, одговорност кон другите вработени и лица кои учествуваат во процесот на извршување на работните […]

Службеник во сметководство

Цел на програмата е учесниците да се стекнат со знаење, вештини и компетенции за основи на сметководство и водење на сметководствена евиденција. Програмата состои од 15 теми, поделени во 3 модули. Програмата ќе се реализира преку стручно-теоретска и практична настава. Теоретската настава ќе се реализира преку предавања, шематски прикази и презентирање на документација. Практичната обука […]

КОЗМЕТИЧАР ЗА НЕГА НА ЛИЦЕ И ТЕЛО

Програмата за козметичар за нега на лице и тело се состои од 4 тематски целини, а проверката на постигнувањето на целите ги опфаќа сите цели од тематски целини. Целите на програмата се насочени кон учесникот за стекнување на вештини и знаења преку реализација на предавања, демонстрирање на вештини и практична обука. Целокупната обука трае 280 […]

Филигранист

Програмата за обука на Филигранист е дизајнирана врз основа на концептот за доживотно учење, односно потребата од постојано стекнување и развивање на нови компетенции кај младите и возрасните, е во корелација со политиките на Владата на Република Македонија и Стратегијата за претприемништво и иновации, која ќе придонесе за зголемување на вработеноста и вработливоста на младите […]

Монтер за лифтови и ескалатори

Оваа програма овозможува оспособување на кандидатите за монтери да се стекнат со знаења, вештини и компетенции за самостојно ракување и управување со машините на работното место. Програмата опфаќа практична и теоретска обука и води до стекнување на сертификат. „Монтер на лифтови и ескалатори“ Планирано е двомесечно времетраење на програмата и тоа вкупно 232 часа од […]

Келнер во угостителски објект

Главна цел на програмата е учесниците да се стекнат со знаења, вештини и компетенции за послужување на храна и пијалоци во угостителски објекти, како и правилно користење на опремата и инвентарот.  Покрај основните работни задачи, учесниците ќе се обучат и како да ги подготвуваат и расчистуваат површините за послужување на храна и пијалоци, да ги […]

МАНИКИР И ПЕДИКИР

Главна цел на програмата е учесниците преку теоретска обука и практична работа да  се стекнат со знаења, вештини и компетенции кои ќе им помогнат по завршување на обуката самостојно да ги извршуваат работните задачи за МАНИКИР/ПЕДИКИР. Учесниците во обуката најпрвин ќе се запознаат со алатките/приборот кој се користи при извршување на работата маникир, надградба на […]

Шминкер

занаПрограмата за шминкер се состои од  10 тематски целини, а проверката на постигнувањето на  целите ги опфаќа сите  цели од тематски целини.  Целите на програмата се насочени кон учесникот за стекнување на  вештини  и знаења  преку  реализација на предавања, демонстрирање на вештини и практична обука.  Целокупната обука трае 160 часа. Главна цел на оваа програма […]

UX дизајнер

Главна цел на програмата Главната цел на програмата е учесникот да стекне знаења, вештини и компетенции за UX дизајн т.е. веб дизајнирање насочени кон корисникот, а сето тоа во функција на понатамошно образование и вклучување на пазарот на труд. Стекнатите вештини ќе им помогнат на учесниците полесно вработување и конкурентност на пазарот на трудот, како […]

Ракувач на дигалка, мостен кран и кран со столб или кула

  Главна цел на програмата е учесникот   да стекне знаења, вештини и компетенции за управување со дигалка и манипулација  со различни видови товар. Времетраењето на програмата е 240 часа од кои 48 часа теоретска обука, 168 часа се практична обука во реални работни услови и 24 часа се наменети за оценувањето. Теоретската обука се […]

Сметководител – основно ниво

Програмата за обука на сметководител овозможува стекнување на професионални квалификации, знаење и вештини кои се утврдени во тематски целини и опфаќаат теоретски и практичен дел. Теоретскиот дел содржи тематски целини со кои учесникот на обуката се стекнува со потребните теоретски знаења предвидени во содржината на самите целини. Со практичниот дел од програмата се реализира практично […]

РАКУВАЧ НА ВИЉУШКАР

Главна цел на програмата е учесникот да стекне знаења, вештини и компетенции за управување со  виљушкар и манипулација  со различни видови стоки.   Времетраењето на програмата е 160 часа од кои 32 часа теоретска обука, 112 часа се практична обука во реални работни услови и 16 часа се наменети за оценувањето. Теоретската обука се одвива […]

Фризер I ниво

Главна цел на програмата за обука на Фризер I ниво е стекнување на вештини за негување и обликување на коса. Програмата пред се е практично ориентирана преку практична обука и теоретска настава и истата води кон стекнување на сертификат за Фризер I ниво. Практичната обука ја реализира мајстор – фризер,а теоретскиот дел го реализира наставен […]

МОНТЕР И ИНСТАЛАТЕР НА СОНЧЕВИ ПАНЕЛИ

Програмата за обука „Монтер и инсталатер на сончеви панели“, овозможува оспособување за монтирање и инсталирање на соларни системи и колектори. Програмата е дизајнирана да се реализира со 280 часа обука и опфаќа стручно-теоретски содржини кои се во функција на практичната обука која пак се реализира преку вежби и изработка на проектни задачи на терен. Во […]

КОЗМЕТИЧАР ЗА ЛИЦЕ И ТЕЛО

Програмата за обука на козметичари содржи 150 часа од кои: 30 часа теоретска настава, 115 часа практична обука и 5 часа проверка на стекнатото знаење. Истата се реализира во просториите на Отворениот граѓански универзитет за доживотно учење Кочо Рацин Скопје. Теоретската настава се одвива во училници, а практичната обука во кабинетот за козметика кој е […]

ФРИЗЕР – ОСНОВЕН КУРС

Програмата за работа Фризер – основен курс им овозможува  на учесниците преку теоретска и практична настава да се оспособат да го организираат просторот и работата во фризерскиот салон, да разликуваат  типови коса, да спроведуваат фризерски постапки во нега на косата, да комуницираат со клиенти и соработници. Времетраењето на програмата е 3,5 месеци, односно 210 часа, […]

МАСЕР

Програмата за Масер – класична масажа им овозможува на учесниците преку теоретска и практична настава да се оспособат да го организираат просторот и работата во салонот за масажа, да разликуваат локомоторен апарат (апарат за движење, коски, мускули, зглобови), што е масажа, кои движења се применуваат во масажата, какви видови масажа постојат, индикации и контраиндикации за […]

Плочкар за керамички плочки

Главна цел на програмата е учесникот да стекне знаења, вештини и компетенции за примена на основните техники  за поправка на подлогата за поплочување, нанесување нова подлога и поплочување на подови и ѕидови и други елементи со керамички  плочки,  како и правилоно користење на опремата и алатот за работа.   Времетраењето на програмата е 250 часа […]

ИЗРАБОТУВАЧ НА МАШИНСКИ ПЛЕТЕНИ ПРОИЗВОДИ

Програмата за машинско плетење  обезбедува стекнување на знаење, вештини,  и компетенции ,за примена на основните техники при изработка  на машинско плетени производи производи од волна и други видови на предиво. Користење  на машини  и помошни алатки за плетење   и одржување на  истите. Со програмата се стекнува способност за организирање на работата и плетење според редослед […]

Фризер за жени – надградба на коса и перикерство

Главна цел на програмата е учесникот да стекне знаења, вештини и компетемции кои ќе му овозможат работно оспособување за занимањето Фризер, за вештините на надградба и перикерство на женската коса. Времетраењето на програмата е 240 часа во кои се застапени теоретски предавања и практични вежби. По завршување на секоја тематска единица учесниците ќе имаат дел […]

Фризер за жени – негување и потстрижување на коса

Главна цел на програмата е учесникот да стекне знаења, вештини и компетемции кои ќе му овозможат работно оспособување за занимањето Фризер, за вештините на негување, обликување и потстрижување на женската коса. Времетраењето на програмата е 240 часа во кои се застапени теоретски предавања и практични вежби. По завршување на секоја тематска единица учесниците ќе имаат […]

Фризер за жени – обликување и боење на коса

Главна цел на програмата е учесникот да стекне знаења, вештини и компетемции кои ќе му овозможат работно оспособување за занимањето Фризер, за вештините на обликување и боење на женската коса. Времетраењето на програмата е 240 часа во кои се застапени теоретски предавања и практични вежби. По завршување на секоја тематска единица учесниците ќе имаат дел […]

Педагошки помошник за ученици во основно образование

Програмата Педагошки помошник за ученици  во основно образование, има за цел оспособување на кандидати за успешна работа со ученици од основно образование кои покажуваат понизок успех во учењето во насока на пружање помош за запишување на ученици во основно образование и во поучување на ученици во основно образование за совладување на училишното градиво. Преку темите […]

ПРОТИВЕКСПЛОЗИВНА ЗАШТИТА

Примарната цел на образновната дејност на Ех Изведба Инженеринг ДООЕЛ Скопје е запознавање на проектантите кои се занимаваат со проектирање на електрични и неелектрични инсталации во противексплозивна заштита, како и извршителите кои работат на инсталирање, одржување и манипулирање со електричните и неелектрични инсталации и уреди во средини загрозени од експлозивна атмосфера со основните принципи на […]

Масер

Програмата за масер се состои од 5 тематски целини, а проверката на постигнувањето на  целите ги опфаќа сите  цели од тематски целини.  Целите на програмата се насочени кон учесникот за стекнување на  вештини  и знаења  преку  реализација на предавања, демонстрирање на вештини и практична обука.  Целокупната обука трае 240 часа. Главна цел на оваа програма […]

Келнер гастроном

Програмата “Келнер гастроном” е насочена кон стручно оспособување на кандидатите од областа на угостителството поточно од областа на послужувањето. Стекнатите знаења и вештини ќе им помогнат на кандидатите полесно вработување и конкурентност на пазарот на трудот во организација и реализација на технолошкиот процес на послужување. Во реализација на обуката ќе се применуваат современи наставни методи, […]