Manikyr dekorativ

Programi “Manikyr dekorativ” ka për qëllim trajnimin e pjesëmarrësve në fushën e kozmetikës Pas përfundimit me sukses të programit, pjesëmarrësi do të jetë në gjendje: të organizojë hapësirën dhe të punojë në sallon, të zbatojë normat sanitare dhe teknike për zbatimin e aktiviteteve kozmetike. , përgatit vendin e punës dhe klientin për trajtim, kryen përmirësimin […]

Kozmetist për fytyrë dhe trup

Qëllimi i programit është t’i mundësojë pjesëmarrësit në trajnim të kryejë në mënyrë të pavarur aktivitetet dhe procedurat e punës në një sallon kozmetik për kujdesin e fytyrës dhe trupit. Pjesëmarrësi do të jetë në gjendje të organizojë hapësirën dhe vendin e punës në sallon bukurie, të përgatisë klientin për trajtim, të trajtojë fytyrën, qafën […]

Parukeri për femra dhe meshkuj

Qëllimi i programit është t’i mundësojë pjesëmarrësit në trajnim të kryejë në mënyrë të pavarur aktivitetet e punës në një sallon parukerie për femra dhe meshkuj.   Pas përfundimit me sukses të programit, pjesëmarrësi do të jetë në gjendje të përgatisë, organizojë dhe kryejë detyrat e punës, të përdorë në mënyrë racionale materialet, pajisjet dhe […]

RROBAQEPËSI I VESHJEVE TË LARTA

Qëllimi kryesor i programit të rrobaqepësisë së veshjeve të sipërme është qepja e veshjeve të sipërme sipas kërkesat e klientit. Pas përfundimit të suksesshëm të programit, rrobaqepësi i veshjeve të sipërme do kryen operacionet bazë të prerjes së materialit dhe qepjes së veshjeve me dizajne të ndryshme me dekolte te ndryshme, menge, jake etj sipas […]

Mentor për integrimin në punë

Me programin për trajnimin e mentorëve për integrimin në punë, synohet që të trajnohen persona që do të mentorojnë, gjegjësisht do të ndihmojnë të papunët afatgjatë dhe të margjinalizuar nga tregu i punës që të integrohen më shpejt në tregun e punës. Kur bëhet fjalë për një person që është përjashtuar prej kohësh nga tregu […]

INSTALUES TË SISTEMEVE KOMBINUESE DIELLORE

Qëllimi kryesor i këtij programi është që kandidatët të fitojnë njohuri dhe shkathtësi, përkatësisht kompetenca për montimin, instalimin dhe servisimin e sistemeve diellore të kombinuara . Kjo degë po avancon intensivisht në mbarë botën për shkak të kostos së lartë të energjisë elektrike   Vendi ynë është një importues i energjisë elektrike. Për të reduktuar […]

DREJTUES I EKSKAVATORIT

Programa  Drejtues i Ekskavatorit mundëson trajnimin e punës së pjesëmarrësit, përvetësimin e njohurive, shkathtësive dhe kompetencave për trajtimin e pavarur të ekskavatorit dhe menaxhimin e ekskavatorit në vendin e punës. Pjesëmarrësi duhet të jetë në gjendje të planifikojë dhe organizojë punën me një ekskavator, përdorimin racional të tij, të përgatisë, të kontrollojë korrektësinë e mjeteve, […]

DREJTUES TË PIRUNERIT

Programa i Drejtues të Pirunierit mundëson trajnimin e punës së pjesëmarrësit, pra përvetësimin e njohurive, aftësive dhe kompetencave për trajtimin e pavarur të një pirunje dhe menaxhimin e pirunit në vendin e punës. Programa, nëpërmjet zbatimit të planifikuar të trajnimeve praktike dhe teorike, çon në marrjen e Certifikatës – “Drejtues të Pirunierit”. Mësimi teorik zhvillohet […]

Kujdestar/e i të rriturve

Programi i trajnimit për këtë punë të përgjegjshme dhe shumë humane ka një kohëzgjatje prej tre muajsh, pra 200 orë dhe përfshin përmbajtje teorike profesionale për një kohëzgjatje prej 64 orësh e cila realizohet në klasë/zyre dhe është në funksion të trajnimit praktik i cili nga ana tjetër. ka një kohëzgjatje prej 136 orësh dhe […]

Kujdestar/e për jetesë të pavarur të personave me aftësi të kufizuar

Programi synon të zhvillojë aftësitë e pjesëmarrësve për përkujdesje jashtë institucionale për personat me aftësi të kufizuara në shtëpi. Me procesin e deinstitucionalizimit në R.S. Maqedonia, institucionet ku kanë jetuar përfituesit po shndërrohen në shtëpi të vogla grupore dhe në komunitet për personat me aftësi të kufizuara. Me këtë mënyrë jetese humane për përdoruesit, nevojitet […]

OPERATOR I PAJISJEVE SALDIMI

Qëllimi kryesor dhe themelor i programit është përvetësimi i njohurive, aftësive dhe trajnimit për menaxhimin korrekt dhe të sigurt të disa llojeve të ndryshme të pajisjeve të saldimit, përdorimi i sigurt dhe korrekt i pajisjeve gjatë saldimit të llojeve të ndryshme të materialeve, respektimi i sigurisë dhe përdorimi i pajisjeve të përshtatshme mbrojtëse kur punoni […]

Full-Stаck Kodues

Objektivi i programit   Duke studiuar programin e koduesit Full-stack, pjesëmarrësi do të arrijë qëllimet e mëposhtme: Për të përdorur HTML, CSS & Sass dhe për të bërë faqe interneti dhe zgjidhje UI me cilësi të lartë “eye – catching” dhe të përgjegjshme; Për të përdorur Git si një sistem të fuqishëm dhe të përdorur […]

Referent për pagat dhe përfitimet e punonjësve

Programi i posaçëm për marrjen e kualifikimeve për punonjësit e pagave dhe përfitimeve të punonjësve është krijuar për të: Marrja e njohurive për rregullimin e pagës, kompensimit të pagës dhe kompensimeve të tjera të punonjësve, sipas rregullores ligjore në Republikën e S. Maqedonia; Marrja e njohurive për rregullimin e kontributeve për sigurimet shoqërore të detyrueshme, […]

Front End Kodues

Objektivi i programit Qëllimi i programit të koduesit FRONT-END është të fitojë njohuri: – Për të përdorur HTML, CSS & Sass dhe për të krijuar faqe interneti dhe zgjidhje UI me cilësi të lartë “eye – catching” dhe të përgjegjshme; –        Për të përdorur Git si një sistem i fuqishëm dhe i përdorur gjerësisht i […]

Punonjëns me të rinj

Programi synon të zhvillojë aftësitë e pjesëmarrësve për të planifikuar, zbatuar, ndjekur/monitoruar dhe vlerësuar/vlerësuar punën me të rinjtë në mënyrë që të ndihmojë zhvillimin e tyre personal dhe të promovojë pjesëmarrjen e tyre aktive në jetën e komunitetit. Mësimi teorik dhe testet me shkrim të njohurive do të kryhen në një klasë të pajisur për […]

Kujdestar i personave të moshuar dhe të pafuqishëm

Qëllimi kryesor i programit “Kujdestari i të moshuarve dhe të pafuqishmit” do t’i mundësojë pjesëmarrësit të fitojë njohuritë, aftësitë dhe kompetencat për të ofruar në mënyrë të pavarur ndihmë dhe kujdes për personat të cilët, për shkak të moshës, sëmundjeve kronike dhe aftësive të kufizuara, kanë nevojë për ndihmë.   Mësimi teorik zhvillohet në klasa […]

Grimer

Programi “Grimer” ka për qëllim aftësimin profesional të pjesëmarrësve për të kryer në mënyrë të pavarur detyrat e punës në fushën e grimit. Struktura e programit është si më poshtë: pjesa profesionale-teorike, trajnimi praktik dhe kontrolli i arritjeve të kandidatëve (provimi përfundimtar). Kohëzgjatja e programit është 100 orë. Pjesa profesionale e trajnimit do të realizohet […]

Zgjatje e thonjve

Qëllimi kryesor i programit është që pjesëmarrësi të fitojë njohuri dhe aftësi, kompetenca për zbatimin e teknikave bazë në Manikyr Dekorativ. Pas përfundimit me sukses të programit, pjesëmarrësi do të jetë në gjendje: të organizojë hapësirën dhe të punojë në sallon, të zbatojë normat sanitare dhe teknike për zbatimin e aktiviteteve kozmetike, të përgatisë vendin […]

Zyrtarë kontabiliteti

Qëllimi i programit është që pjesëmarrësi të fitojë njohuri praktike, e më vonë aplikimin e njohurive të fituara dhe mundësinë për konkurrencë më të madhe në tregun e punës. Edukimi cilësor i kontabilitetit është i rëndësishëm. Programi praktikisht prezanton si fillestarët që nuk kanë njohuri paraprake nga kjo fushë, ashtu edhe ata që sjellin njohuri […]