Qendra për Arsimin e të rriturve

I.P. Qendra për Arsimin e të rriturve – Shkup është institucion publik për arsimin e të rriturve në Republikën e Maqedonisë si një entitet i veçantë juridik i themeluar nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë në nëntor 2008

Misioni i Qendrës është që të promovojë një sistem të arsimimit të të rriturve të jetë funksional, modern dhe në përputhje me standardet e BE, një sistem që do të sigurojë cilësi të lartë mundësive të të mësuarit për të fituar kualifikimet në përputhje me nevojat e popullatës do të rritet punësimi dhe sipërmarrjet do të zhvillohen për të plotësuar nevojat e tregut të punës dhe të kontribuojë në zhvillimin ekonomik, shoqëror dhe personal.

Objektivat kryesore të Qendrës për të kontribuar në arritjen e nevojave socio-ekonomike të Maqedonisë, për të plotësuar nevojat e tregut të punës dhe për të ndihmuar individët në zhvillimin e tyre personal.

Detyrat kryesore të Qendrës janë:

Për harmonizimin dhe integrimin e interesave publike dhe interesave të partnerëve socialë në arsimimin e të rriturve në Maqedoni. Koordinon bashkëpunimin me institucionet ndërkombëtare dhe organizatat në fushën e arsimit për të rritur.

Për të siguruar një sistem arsimor cilësor për të rriturit, në përputhje me standardet evropiane dhe praktikat nëpërmjet krijimit të standardeve dhe kritereve që do të ofrojnë arsim formal dhe joformal të rritur dhe krijimin e një cilësie të lartë dhe fuqi punëtore konkurruese në tregun e punës me mbështetjen e partneritetit social.

Politika e udhëheqjes me kualitet–  Политика за управување со квалитет