Drejtor

Adelina Aliji

Сектор за логистика

Одделение за нормативно правни, административни работи и информатичка подршка

Nermin Ahmeti

Referent i pavarur për çështje administrative

Ohridija Sibinoska Referent i pavarur – Sekretar teknik

Referent i pavarur – Sekretar teknik

Мерита Ковачи

Помлад соработник за информатичка технологија

Одделение за финансиско работење

Леонора Земон

Референт – благајник

Сектор за унапредување на образование на возрасните

Konstantin Hristovski

Udheheqes i departamentit për hartimin, planifikimin dhe promovimin e politikave

Одделение за обезбедување на квалитет, развој и соработка

Mevlane Zulfiqari

Udheheqese e njesise per sigurimin e cilesise, zhvillim dhe bashkepunim

Весна Дамчевска Илиевска

Советник

Одделение за признавање на претходно стекнато учење, професионален развој и обука

Liljana Lazova

Bashkëpunëtor i ri për vlerësimin e programeve arsimore joformale

Maja Gjorgjievska

Bashkëpunëtor i ri i trajnimit për trajnerë dhe mësimdhënës, zhvillimi personal dhe orientimi profesional

Sedat Avdiji

Bashkëpunëtor i ri i trajnimit për trajnerë dhe mësimdhënës, zhvillimi personal dhe orientimi profesional

Сектор за подготвување, усвојување и стручен надзор на образовни програми за возрасните

Lindita Qazimi

Udhëheqëse sektori për përgaditje, miratim dhe mbikqyrje profesionale të programeve për arsimin e të rriturve

Oдделение за подготвување и усвојување на програмите

Maja Kerstevska

Udheheqese e njësisë për përgatitjen dhe miratimin e programeve

Emilija Nikoloska

Këshilltar për përgatitjen dhe miratimin e programeve

Одделение за стручен надзор и евалуација на програми за образование на возрасните

Irena Milkov

Udheheqese e njësisë për zhvillimin e standardeve, procedurave dhe kritereve

Labinota Nuredini

Bashkepunetor