Drejtor

Adelina Aliji

Sektori i logjistikës

Departamenti për punë administrative normative juridike dhe mbështetje informatike

Nermin Ahmeti

Referent i pavarur - sekretar teknik

Ohridija Sibinoska

Referent i pavarur për resurse njerëzore

Miran Fejzullahi

Bashkpunëtor i ri për teknologji informatike

Departamenti për pyetje financiare

Leonora Zemon

Referent – arkëtar

SEKTORI i avancimit të arsimit të të rriturve

Konstantin Hristovski

Udhehëheqës sektori për avancim të arsimit të të rriturve

Departamenti për sigurimin e kualitetit, zhvillim dhe bashkëpunim

Mevlane Zulfiqari

Udhëheqëse e njësisë për sigurimin e cilësisë, zhvillim dhe bashkëpunim

Departamenti për njohjen e mësimit të fituar më parë, zhvillimit profesional dhe trajnimit

Liljana Lazova

Këshilltare për njohjen e mësimit të fituar më parë, zhvillimit profesional dhe trajnimit

Maja Gjorgjievska

Bashkëpunëtore e re për njohjen e mësimit të fituar më parë, zhvillimit profesional dhe trajnimit

Sedat Avdiji

Bashkëpunëtor i ri për njohjen e mësimit të fituar më parë, zhvillimit profesional dhe trajnimit

Sektori për përgatitjen dhe vlersimin dhe mbikqyrje profesionale të programeve arsimore për të rriturit

Lindita Qazimi

Udhëheqëse sektori për përtitjen dhe miratimin dhe mbikqyrje profesionale të programeve arsimore për të rriturit

Departamenti për përgatitjen dhe miratimin e programeve

Maja Krstevska

Udheheqese e njësisë për përgatitjen dhe miratimin e programeve

Emilija Nikolloska

Këshilltar për programe për arsimin formal dhe joformal

Njësia për mbikqyrje profesionale dhe vlerësim

Labinota Nuredini

Bashkëpunëtore për mbikqyrje profesionale dhe vlerësim të programeve për arsimin e të rriturve