Директор

Аделина Алији

Сектор за логистика

Одделение за нормативно правни, административни работи и информатичка подршка

Нермин Ахмети

Самостоен референт- технички секретар

Охридија Сибиноска

Самостоен референт за човечки ресурси

Мерита Ковачи

Помлад соработник за информатичка технологија

Одделение за финансиско работење

Леонора Земон

Референт – благајник

Сектор за унапредување на образование на возрасните

Константин Христовски

Раководител на сектор

Одделение за обезбедување на квалитет, развој и соработка

Мевљане Зулфиќари

Раководител на одделение

Весна Дамчевска Илиевска

Советник

Одделение за признавање на претходно стекнато учење, професионален развој и обука

Лилјана Лазова

Советник

Маја Ѓорѓиевска

Помлад соработник

Седат Авдији

Помлад соработник:

Сектор за подготвување, усвојување и стручен надзор на образовни програми за возрасните

Љиндита Ќазими

Раководител на сектор

Oдделение за подготвување и усвојување на програмите

Маја Крстевска

Раководител на одделение

Емилија Николоска

Советник

Одделение за стручен надзор и евалуација на програми за образование на возрасните

Ирена Милков

Раководител на одделение

Лабинота Нуредини

Соработник