Kujdestar i personave të moshuar dhe të pafuqishëm

Ofruesit e shërbimeve

PËRSHKRIMI I PROGRAMËS

Qëllimi kryesor i programit “Kujdestari i të moshuarve dhe të pafuqishmit” do t’i mundësojë pjesëmarrësit të fitojë njohuritë, aftësitë dhe kompetencat për të ofruar në mënyrë të pavarur ndihmë dhe kujdes për personat të cilët, për shkak të moshës, sëmundjeve kronike dhe aftësive të kufizuara, kanë nevojë për ndihmë.

 

Mësimi teorik zhvillohet në klasa ose klasa, kurse trajnimi praktik do të kryhet në shtëpitë e të moshuarve ose në mjedise dhe institucione të tjera.

Kontrollimi i arritjeve të pjesëmarrësve në program do të realizohet nëpërmjet një provimi përfundimtar dhe menaxhimit të vazhdueshëm të një portofoli/dosjeje për çdo pjesëmarrës. Provimi përfundimtar gjithashtu përbëhet nga një pjesë teorike dhe praktike.
Pjesa teorike e provimit konsiston në kontrollimin e njohurive të moduleve që janë pjesë përbërëse e programit të trajnimit.

Pjesa praktike e provimit përfshin kontrollimin e aftësive të fituara për kryerjen e detyrave të punës të kujdestarit të të moshuarve dhe të pafuqishëm.

 

Pas dhënies me sukses të provimit përfundimtar, pjesëmarrësi do të pajiset me çertifikatë – Kujdestar i personave të moshuar dhe të pafuqishëm.

Kohëzgjatja e programit është 215 orë, nga të cilat 75 orë janë teorike, 140 orë i përkasin trajnimit praktik.

Верификацијата истекува во 15 Mars, 2026

REZULTATET E PROGRAMËS

KRITERET PËR HYRJE NË PROGRAM

Pjesëmarrës në program mund të jenë personat që:
– të kenë përfunduar së paku arsimin fillor, të kenë shëndet të mirë, duke paraqitur një certifikatë/deklaratë integriteti dhe një certifikatë shëndeti të mirë.

KOHËZGJATJA E PROGRAMËS

KOHËZGJATJA E PROGRAMËS

Teoria

 

Numri total i orëve

75

Praktik

 
140

Vlerësimi

 

Numri total i orëve

215

ЛОГИРАЈ СЕ

Skip to content