DREJTUES TË PIRUNERIT

Ofruesit e shërbimeve

PËRSHKRIMI I PROGRAMËS

Programa i Drejtues të Pirunierit mundëson trajnimin e punës së pjesëmarrësit, pra përvetësimin e njohurive, aftësive dhe kompetencave për trajtimin e pavarur të një pirunje dhe menaxhimin e pirunit në vendin e punës. Programa, nëpërmjet zbatimit të planifikuar të trajnimeve praktike dhe teorike, çon në marrjen e Certifikatës – “Drejtues të Pirunierit”.

Mësimi teorik zhvillohet në klasa ose zyra nën drejtimin e një profesori dhe trajnimi praktik do të kryhet në kushte reale/kompani, nën mentorimin e një punonjësi të kompanisë.

 

Kontrollimi i arritjeve të pjesëmarrësve në program do të realizohet përmes një provimi përfundimtar. Provimi përfundimtar gjithashtu përbëhet nga një pjesë teorike dhe praktike.

Pjesa teorike e provimit konsiston në kontrollimin e njohurive të lëndëve që janë pjesë përbërëse e programit të trajnimit.

Pjesa praktike e provimit nënkupton një kontroll në terren të njohurive të marra nga përdorimi i pirunit në një vend të përshtatshëm. Pas dhënies me sukses të provimit përfundimtar, pjesëmarrësit pajisen me certifikatë – DREJTUES TË PIRUNIERIT

 

Verifikimi skadon më 8 nëntor 2026

Верификацијата истекува во 8 Nëntor, 2026

REZULTATET E PROGRAMËS

KRITERET PËR HYRJE NË PROGRAM

arsim minimal të mesëm, të ketë patentë shofer të kategorisë “B”.

KOHËZGJATJA E PROGRAMËS

KOHËZGJATJA E PROGRAMËS

Teoria

 

Numri total i orëve

40

Praktik

 
125

Vlerësimi

 

Numri total i orëve

165

ЛОГИРАЈ СЕ

Skip to content