DREJTUES I EKSKAVATORIT

Ofruesit e shërbimeve

PËRSHKRIMI I PROGRAMËS

Programa  Drejtues i Ekskavatorit mundëson trajnimin e punës së pjesëmarrësit, përvetësimin e njohurive, shkathtësive dhe kompetencave për trajtimin e pavarur të ekskavatorit dhe menaxhimin e ekskavatorit në vendin e punës. Pjesëmarrësi duhet të jetë në gjendje të planifikojë dhe organizojë punën me një ekskavator, përdorimin racional të tij, të përgatisë, të kontrollojë korrektësinë e mjeteve, të operojë dhe menaxhojë ekskavatorin, të kryejë gërmime, të ngarkojë materialin e gërmuar, të përdorë udhëzimet teknike të funksionimit, të plotësojë dokumentacionin, të marrë kujdesi për sigurinë gjatë punës, shëndetin dhe mbrojtjen e mjedisit të punës.

 

Programa, nëpërmjet zbatimit të planifikuar të trajnimit praktik dhe teorik, çon në marrjen e një Certifikate – “Drejtues i ekskavatorit”. Programa ka një kohëzgjatje prej 120 orësh, nga të cilat 40 orë mësim teorik dhe 80 orë praktikë. Mësimi teorik zhvillohet në klasa apo zyra, kurse praktika realizohet në kushte reale/kompani.

Vlerësimi i arritjeve të pjesëmarrësve në program do të realizohet nëpërmjet një provimi përfundimtar. Provimi përfundimtar gjithashtu përbëhet nga një pjesë teorike dhe praktike.

Pjesa teorike e provimit konsiston në kontrollimin e njohurive, aftësive dhe aftësive që janë pjesë përbërëse e programit të trajnimit. Pjesa praktike e provimit nënkupton një testim në terren të njohurive të marra nga përdorimi i ekskavatorit në një vend të përshtatshëm. Pas dhënies me sukses të provimit përfundimtar, pjesëmarrësi fiton certifikatën – DREJTUES I EKSKAVATORIT.

 

Verifikimi skadon më 8 nëntor 2026

Верификацијата истекува во 8 Nëntor, 2026

REZULTATET E PROGRAMËS

KRITERET PËR HYRJE NË PROGRAM

arsim minimal fillor, posedon të patentë shofer të kategorisë “B”.

KOHËZGJATJA E PROGRAMËS

KOHËZGJATJA E PROGRAMËS

Teoria

 

Numri total i orëve

40

Praktik

 
80

Vlerësimi

 

Numri total i orëve

120

PROGRAME TË NGJASHEM

Data e verifikimit

17/10/2023

-

ЛОГИРАЈ СЕ

Skip to content