Punonjëns me të rinj

Ofruesit e shërbimeve

PËRSHKRIMI I PROGRAMËS

Programi synon të zhvillojë aftësitë e pjesëmarrësve për të planifikuar, zbatuar, ndjekur/monitoruar dhe vlerësuar/vlerësuar punën me të rinjtë në mënyrë që të ndihmojë zhvillimin e tyre personal dhe të promovojë pjesëmarrjen e tyre aktive në jetën e komunitetit.

Mësimi teorik dhe testet me shkrim të njohurive do të kryhen në një klasë të pajisur për zbatimin e arsimit të të rriturve ose online duke përdorur programe videokonferencash, ndërsa mësimi praktik do të kryhet në një organizatë rinore, organizatë rinore ose qendër rinore.

Programi zgjat 4 muaj dhe është i dedikuar për personat që kanë përfunduar së paku arsimin e mesëm dhe duan të punojnë në ofrimin e mbështetjes për të rinjtë brenda/ose në bashkëpunim me ofruesit e punës rinore (organizata rinore, qendra dhe institucione rinore, etj.)

Ai përbëhet nga 198 orë të shpërndara si:

– pjesa teorike: 106 orë mësimi interaktive nga 45 minuta secila
– 88 orë mësimi nga 45 minuta secila – punë praktike në organizim dhe
– 4 orë nga 45 minuta për një seminar provimi

Programi do të organizohet në tre module dhe pas çdo moduli njohuritë dhe aftësitë e fituara do të kontrollohen përmes një testi me shkrim dhe një demonstrimi praktik. Pas përfundimit të programit do të ketë provim përfundimtar para një komisioni prej tre anëtarësh, pas së cilës do të lëshohet një certifikatë.

Programi do t’i nënshtrohet vlerësimit të brendshëm. Dy sondazhe do të administrohen: një në fillim dhe një në fund të programit. Sondazhet do të kryhen në formën e pyetësorëve me shkrim që do të vendosen edhe online dhe në fund do të përgatitet një raport përfundimtar nga rezultatet e anketave.

Pas përfundimit, pjesëmarrësi do të fitojë titullin – Punonjëns me të rinj dhe do të jetë në gjendje të kryejë funksionet e përshkruara në Standardin e Punës – Punonjëns me të rinj.

Верификацијата истекува во 21 Mars, 2026

REZULTATET E PROGRAMËS

KRITERET PËR HYRJE NË PROGRAM

Personat mbi 18 vjeç. Të ketë përfunduar së paku arsimin e mesëm dhe të paktën një vit përvojë në vullnetarizëm ose punë në një organizatë/organizatë rinore për të rinjtë. Njohuri të gjuhës maqedonase. Njohja e njërës prej gjuhëve të komuniteteve dhe e gjuhës angleze do të konsiderohet përparësi.

KOHËZGJATJA E PROGRAMËS

KOHËZGJATJA E PROGRAMËS

Teoria

 

Numri total i orëve

106

Praktik

 
88

Vlerësimi

 
4

Numri total i orëve

198

Data e verifikimit

21/03/2023

Shkup

ЛОГИРАЈ СЕ

Skip to content