Mentor për integrimin në punë

Ofruesit e shërbimeve

PËRSHKRIMI I PROGRAMËS

Me programin për trajnimin e mentorëve për integrimin në punë, synohet që të trajnohen persona që do të mentorojnë, gjegjësisht do të ndihmojnë të papunët afatgjatë dhe të margjinalizuar nga tregu i punës që të integrohen më shpejt në tregun e punës.

Kur bëhet fjalë për një person që është përjashtuar prej kohësh nga tregu i punës ose nuk ka pasur kurrë shansin të jetë pjesë e tij, procesi i integrimit në punë është kompleks dhe shpesh i shoqëruar me sfida të shumta. Kohëzgjatja e këtij procesi është e ndryshme për njerëz të ndryshëm dhe varet nga faktorë të shumtë të brendshëm dhe të jashtëm. Të dyja duhet të merren parasysh dhe në të njëjtën kohë të kapërcehen pengesat që dalin prej tyre dhe të komplikojnë procesin e integrimit në punë. Ky proces bëhet edhe më i ndërlikuar për faktin se organizatat/kompanitë nuk kanë përgatitje adekuate për integrimin e njerëzve më të vështirë për t’u punësuar, nuk ka mjaft ndërmarrje sociale që do t’i përgatisin këta persona për hyrje në tregun e punës, dhe nuk ka programe që mbështesin njerëzit në procesin e integrimit në punë. Sipas kësaj, nga njëra anë, kemi një shkallë të lartë papunësie, dhe nga ana tjetër, kompanitë përballen me mungesë të fuqisë punëtore dhe me një shkallë të lartë largimi të punëtorëve të rinj të punësuar për shkak të pamundësisë për t’u integruar siç duhet. .

Programi “Mentor për Integrim në Punë” përfshin përmbajtje që përfshijnë organizimin dhe realizimin e takimeve me persona përgjegjës në institucionet e përfshira në mbështetjen e personave të papunë afatgjatë, aktivitete për identifikimin e personave të papunë afatgjatë, përcaktimin e modeleve të mentorimit dhe këshillimit të personave për integrimin në punë. vlerësimi i kapacitetit të personit të mentoruar për integrim në punë, pastaj janë përmbajtja e procesit të mentorimit, monitorimi dhe vlerësimi i procesit të mentorimit, përgatitja dhe zbatimi i planit individual të zhvillimit dhe punësimit (IPRV) të personit të mentoruar, ndërmjetësimi i mentorit ndërmjet personin e mentoruar dhe biznesin e sektorit dhe mbajtjen e shënimeve dhe dokumentacionit, zbatimin e aktiviteteve për mbrojtjen dhe sigurinë e personit të mentoruar në procesin e mentorimit.

 

Programi arsimor i ofruar përdor dy metoda kryesore të të mësuarit, përkatësisht: metodat e shpjegimit dhe metodat informative-receptive dhe riprodhuese – zgjidhjen e problemeve, si dhe nxitjen e hulumtimit brenda temave. Ligjërata, diskutimi, detyrat individuale të shtëpisë, puna në grupe, puna studimore janë disa nga teknikat e dhënies dhe zbatimit të njohurive.

Verifikimi i njohurive të marra bëhet nëpërmjet pyetësorëve për vlerësimin e nivelit të njohurive para dhe pas moduleve tematike. Gjithashtu, ligjëruesit do të japin komentet e duhura për punën në grup dhe detyrat individuale të shtëpisë dhe në përputhje me rrethanat do të japin rekomandime për segmente të njohurive që duhet të forcohen te pjesëmarrësit në programin arsimor.

Kohëzgjatja e programit është gjithsej 150 orë, nga të cilat 78 orë janë teori dhe 72 orë praktikë.

Një kontroll i njohurive të marra do të kryhet gjatë trajnimit pas çdo moduli të përfunduar.

Pas përfundimit me sukses të programit, pjesëmarrësi do të marrë një certifikatë “Mentori i Integrimit në Punë”.

Верификацијата истекува во 11 Dhjetor, 2026

REZULTATET E PROGRAMËS

KRITERET PËR HYRJE NË PROGRAM

Kandidati potencial duhet të ketë:

  • të ketë përfunduar së paku arsimin e lartë dhe/ose përvojë pune të përshtatshme të paktën një vjeçare, nga fusha e mbrojtjes sociale;
  • përvojë në aplikimin e instrumenteve të vlerësimit psikometrik;
  • të ketë njohuri për lëvizjet e tregut të punës në Republikën e Maqedonisë së Veriut;
  • përvoja dhe njohuritë e ndërmarrjeve sociale, kooperativave dhe organizatave të shoqërisë civile me veprimtari ekonomike në integrimin në punë të personave vulnerabël në tregun e punës:
  • njohuri dhe përdorim bazë të gjuhës angleze;

aftësitë bazë të TIK-ut.

KOHËZGJATJA E PROGRAMËS

KOHËZGJATJA E PROGRAMËS

Teoria

 

Numri total i orëve

78

Praktik

 
72

Vlerësimi

 

Numri total i orëve

150

PROGRAME TË NGJASHEM

ЛОГИРАЈ СЕ

Skip to content