Front End Kodues

Ofruesit e shërbimeve

PËRSHKRIMI I PROGRAMËS

Objektivi i programit

Qëllimi i programit të koduesit FRONT-END është të fitojë njohuri:

– Për të përdorur HTML, CSS & Sass dhe për të krijuar faqe interneti dhe zgjidhje UI me cilësi të lartë “eye – catching” dhe të përgjegjshme;

–        Për të përdorur Git si një sistem i fuqishëm dhe i përdorur gjerësisht i kontrollit të versionit që mundëson bashkëpunim efikas, menaxhim kodi dhe gjurmim të ndryshimeve në projektet e zhvillimit të softuerit;

– Të zhvillojë aftësi për të punuar në kornizën e Bootstrap dhe të shpjegon mënyrat e përdorimit të Bootstrap;

–        Për të përdorur JavaScript, gjuha e programimit më e përdorur sot;

–        Për të përdorur bibliotekat React.js dhe jQuery JavaScript dhe kornizën e internetit Next.js;

– Për të përdorur gjuhën e programimit TypeScript.

Mënyra e zbatimit

Programi zbatohet nëpërmjet mësimdhënies praktike dhe teorike dhe çon në marrjen e një certifikate për kodues Front-end.

 

Metoda e vlerësimit:

Gjatë programit vlerësohet në vazhdimësi ecuria e të gjitha aktiviteteve të pjesëmarrësit, për të përcaktuar njohuritë dhe kompetencat e tij të fituara sipas kritereve të vlerësimit të çdo moduli. Në zbatimin e programit do të aplikohen metoda moderne të mësimdhënies, të cilat do t’i mundësojnë pjesëmarrësit të ketë aktivitet të vazhdueshëm gjatë gjithë kohëzgjatjes së trajnimit.

 

Modulet e programit:

 

Moduli 1 – Bazat e zhvillimit të aplikacioneve në ueb

Moduli 2 – Bazat e paraqitjes dhe interaktivitetit të aplikacionit në ueb

Moduli 3 – Zhvillimi i bazuar në bibliotekat, teknologjitë dhe teknikat e JavaScript

Moduli 4 – Rritja e karrierës dhe zhvillimi profesional, zotërimi i metodologjisë Agile Scrum dhe Freelancing në industrinë e teknologjisë

 

Kohëzgjatja:

Kohëzgjatja e programit është 241 orë mësimore, nga të cilat 124 janë trajnim teorik dhe 117 janë trajnim praktik.

Pjesa teorike dhe praktike e programit do të kryhet disa herë në javë sipas një orari të caktuar.

 

Vlerësimi i arritjeve:

Vlerësimi i arritjeve të pjesëmarrësve do të bëhet duke monitoruar dhe vlerësuar njohuritë dhe arritjet gjatë gjithë trajnimit (teorik dhe praktik).

Në fund, krijohet dhe prezantohet një detyrë përfundimtare e projektit në të cilën aplikohen gjuhët programuese të studiuara si pjesë e programit të koduesit Front-end, përmes së cilës përcaktohen aftësitë dhe kompetencat e fituara.

Pas përfundimit të programit, pjesëmarrësi do të jetë në gjendje të:

–        Shkruan programe duke përdorur HTML në programin Visual Studio Code;

–        Shkruan elemente HTML duke përdorur CSS;

–        Shkruan elemente HTML duke përdorur Sass;

–        Përdor softuerin GIT si shërbim për ndarjen e kodit dhe bashkëpunimin ndërmjet zhvilluesve;

–        Krijon faqe interneti dhe aplikacione uebi të përgjegjshme;

–        Përdor bazat e dizajnit UX/UI;

–        Shkruan kodin JavaScript duke përdorur sintaksën, funksionet, vargjet, variablat dhe elementët e duhur;

–        Shkruan kodin Typescript dhe zhvillon aplikacione në ueb dhe faqe interneti;

–        Krijon një aplikacion ueb duke përdorur bibliotekën React.js;

–        Krijon aplikacione të shpejta në ueb duke përdorur Next.js;

–        Krijon një sërë profilesh aplikacionesh dhe ueb faqesh duke përdorur jQuery & Ajax;

–        Përdor metodologjinë Agile Scrum;

–        Zbaton njohuritë bazë të profesionit të pavarur dhe zbaton kriteret e të mësuarit për të përballuar në mënyrë efektive në industrinë e pavarur.

Certifikata

Pjesëmarrësi që përfundon me sukses trajnimin dhe krijon një projekt të përfunduar do të marrë një certifikatë për përfundimin me sukses të një programi special “Front-end coder”.

 

Kushtet hapësinore

Mësimi zhvillohet në një klasë të kombinuar, me kushte pune për monitorimin e mësimdhënies për secilin pjesëmarrës, duke përdorur pajisje prezantimi që përfshijnë një projektor, laptop, altoparlantë, mikrofon, ekran projeksioni dhe pajisje shtesë IT në varësi të modulit të studimit dhe mësimit. një distancë që zhvillohet online përmes aplikacionit Zoom si dhe përmes një platforme të veçantë mësimi të krijuar nga Brainster.

 

Progresi nga programi

Programi ofron mundësinë për avancimin në karrierë të pjesëmarrësit drejt niveleve më të larta të dizajnit të ueb-it të aplikacioneve, faqeve dhe të ngjashme, si dhe njohjen e profesionit duke përfshirë tregun e punës përmes punësimit në një kompani apo punë tjetër të pavarur.

Верификацијата истекува во 9 Maj, 2026

REZULTATET E PROGRAMËS

KRITERET PËR HYRJE NË PROGRAM

Në këtë program kanë të drejtë të marrin pjesë:

–        pjesëmarrës me të paktën arsim të mesëm të përfunduar;

–        pjesëmarrës të cilët kanë aftësi bazë kompjuterike;

–        pjesëmarrësi do të vlerësohet me sukses në një intervistë të zhvilluar nga një ekip ekspertësh.

 

KOHËZGJATJA E PROGRAMËS

KOHËZGJATJA E PROGRAMËS

Teoria

 

Numri total i orëve

124

Praktik

 
117

Vlerësimi

 
241

Numri total i orëve

241

Data e verifikimit

04/05/2023

Shkup

Full-Stаck Kodues

ЛОГИРАЈ СЕ

Skip to content