OPERATOR I PAJISJEVE SALDIMI

Ofruesit e shërbimeve

PËRSHKRIMI I PROGRAMËS

Qëllimi kryesor dhe themelor i programit është përvetësimi i njohurive, aftësive dhe trajnimit për menaxhimin korrekt dhe të sigurt të disa llojeve të ndryshme të pajisjeve të saldimit, përdorimi i sigurt dhe korrekt i pajisjeve gjatë saldimit të llojeve të ndryshme të materialeve, respektimi i sigurisë dhe përdorimi i pajisjeve të përshtatshme mbrojtëse kur punoni me lloje të ndryshme pajisjesh dhe materialesh.

Programi bazohet në standardet reale të profesionit, të cilat arrihen nëpërmjet përmbajtjes teorike profesionale dhe trajnimit praktik në një kohëzgjatje prej 240 orësh dhe çon në marrjen e certifikatës “Operator i pajisjeve të saldimit”. Një pjesë e përmbajtjeve të trajnimeve teorike profesionale kryhen në zyra dhe janë në funksion të trajnimeve praktike, të cilat nga ana e tyre kryhen në dhomat e punës me kushte dhe pajisje (pajisje saldimi) të përshtatshme për kryerjen e trajnimit përkatës. Duke qenë se qëllimi i programit është përvetësimi i aftësive dhe njohurive praktike, është e nevojshme të kombinohen disa përmbajtje të caktuara teorike profesionale me trajnimin praktik.

Pjesëmarrës në program janë personat që janë 18 vjeç dhe kanë përfunduar së paku arsimin fillor.

Pas përfundimit me sukses të programit, pjesëmarrësi në program do të trajnohet për të menaxhuar (operuar) në mënyrë të pavarur pajisjet e saldimit, domethënë do të trajnohet për të kryer të gjitha llojet e saldimit, planifikimin e pavarur, organizimin dhe zbatimin e teknikës së caktuar teknologjike. operacionet gjatë saldimit të pjesëve, montimeve dhe nënkomunave të ndryshme, duke zbatuar të gjitha detyrimet ligjore, rregullat dhe rregulloret për funksionim të sigurt, përdorimin e pajisjeve mbrojtëse, kujdesin për shëndetin e vet, shëndetin dhe sigurinë e njerëzve të tjerë dhe trajtimin e mjeteve të prodhimit. (pajisje saldimi), pajisje dhe mallra të tjera materiale me të cilat disponojmë dhe punojmë. Pas përfundimit të programit i nënshtrohet provimit përfundimtar, me rezultat pozitiv, pjesëmarrësi fiton certifikatën – Operator i pajisjeve të saldimit.

Vlerësimi i arritjeve të pjesëmarrësve bëhet gjatë trajnimit dhe në përfundim të programit të zbatuar

Верификацијата истекува во 21 Gusht, 2026

REZULTATET E PROGRAMËS

KRITERET PËR HYRJE NË PROGRAM

Shtetësia e R. Maqedonisë

Të paktën 18 vjeç

Arsimi minimal fillor

KOHËZGJATJA E PROGRAMËS

KOHËZGJATJA E PROGRAMËS

Teoria

 

Numri total i orëve

62

Praktik

 
178

Vlerësimi

 
0

Numri total i orëve

240

PROGRAME TË NGJASHEM

Data e verifikimit

21/08/2023

Скопје

Kujdestar/e i të rriturve

ЛОГИРАЈ СЕ

Skip to content