Zgjatje e thonjve

Ofruesit e shërbimeve

PËRSHKRIMI I PROGRAMËS

Qëllimi kryesor i programit është që pjesëmarrësi të fitojë njohuri dhe aftësi, kompetenca për zbatimin e teknikave bazë në Manikyr Dekorativ. Pas përfundimit me sukses të programit, pjesëmarrësi do të jetë në gjendje: të organizojë hapësirën dhe të punojë në sallon, të zbatojë normat sanitare dhe teknike për zbatimin e aktiviteteve kozmetike, të përgatisë vendin e punës dhe klientin për trajtim, të kryejë teknika bazë në zgjatjen dhe dekorimin e thonjve. e gozhdës së përmirësuar, zbaton masa për mbrojtjen e mjedisit të punës dhe të jetesës, komunikon dhe bashkëpunon në një ekip. Aftësitë e fituara do t’i ndihmojnë pjesëmarrësit që të punësohen më lehtë dhe konkurrojnë në tregun e punës.

Mënyra e realizimit të programit është përmes mësimit teorik dhe trajnimit praktik. Në zbatimin e programit do të aplikohen metoda moderne të mësimdhënies, të cilat do t’i mundësojnë kandidatit të vazhdojë aktivitetin gjatë gjithë kohëzgjatjes së trajnimit.

Vlerësimi i arritjeve të kandidatëve do të bëhet duke monitoruar dhe vlerësuar njohuritë dhe aftësitë gjatë gjithë trajnimit dhe provimit përfundimtar. Për të kontrolluar njohuritë dhe aftësitë do të zbatohen metodat e mëposhtme: provim me gojë dhe me shkrim, punë praktike dhe një portofol ushtrimesh. Në fund të trajnimit, pjesëmarrësit i nënshtrohen një provimi përfundimtar dhe marrin një certifikatë pas një programi të verifikuar të përmirësimit të thonjve.

Kohëzgjatja e programit është 140 orë, nga të cilat 32 orë teorike, 108 orë trajnim praktik. Programi do të realizohet disa herë në javë në marrëveshje me pjesëmarrësit e programit.

Programi ofron mundësinë e avancimit në nivele më të larta-kurse në Manikyr Dekorativ (Kurs i Avancuar dhe Kurs i Specializuar).

Верификацијата истекува во 23 Janar, 2026

REZULTATET E PROGRAMËS

KRITERET PËR HYRJE NË PROGRAM

Основно ниво на образование: основно образование и возраст од најмалку 15 години.
Пожелно ниво на образование: тригодишно или четиригодишно образование (од било која струка).
Дополнителни барања за кандидатите, односно дополнителни услови не се бараат.

KOHËZGJATJA E PROGRAMËS

KOHËZGJATJA E PROGRAMËS

Teoria

 

Numri total i orëve

32

Praktik

 
108

Vlerësimi

 

Numri total i orëve

140

PROGRAME TË NGJASHEM

ЛОГИРАЈ СЕ

Skip to content