Grimer

Ofruesit e shërbimeve

PËRSHKRIMI I PROGRAMËS

Programi “Grimer” ka për qëllim aftësimin profesional të pjesëmarrësve për të kryer në mënyrë të pavarur detyrat e punës në fushën e grimit.

Struktura e programit është si më poshtë: pjesa profesionale-teorike, trajnimi praktik dhe kontrolli i arritjeve të kandidatëve (provimi përfundimtar). Kohëzgjatja e programit është 100 orë.

Pjesa profesionale e trajnimit do të realizohet në një klasë-kabinet, të pajisur sipas rregullores për standardet e hapësirës dhe pajisjeve. Pjesa teorike e trajnimit do të realizohet nga staf pedagogjik me studime të përfunduara në mjekësi.

Pjesa praktike e trajnimit do të realizohet në sallone bukurie dhe kabinete të pajisura. Pjesa praktike e trajnimit do të realizohet nga një person me përvojë pune/makeup artist.

Pjesa e tretë e programit është ekzaminimi i arritjeve të kandidatëve ose provimi përfundimtar.

Pas përfundimit me sukses të programit, pjesëmarrësi do të jetë në gjendje të: organizojë hapësirën dhe punën në sallon, të zbatojë normat sanitare dhe teknike për realizimin e këtij aktiviteti, të përgatisë një vend pune dhe një klient për trajtim, të kryejë teknika të grimit të fytyrës, zbaton masa për mbrojtjen e punës dhe mjedisit, komunikon, bashkëpunon në një ekip, mëson gjatë gjithë jetës dhe përmirësohet. Aftësitë e fituara do t’i ndihmojnë pjesëmarrësit që të punësohen më lehtë dhe konkurrojnë në tregun e punës.

Në zbatimin e programit do të aplikohen metoda moderne të mësimdhënies, të cilat do t’i mundësojnë kandidatit të vazhdojë aktivitetin gjatë gjithë kohëzgjatjes së trajnimit.

Vlerësimi i arritjeve të kandidatëve do të bëhet duke monitoruar dhe vlerësuar njohuritë dhe aftësitë gjatë gjithë trajnimit, punës gojore, me shkrim, praktike dhe provimit përfundimtar.

Kandidati që përfundon me sukses trajnimin pajiset me certifikatë “Grimer”.

Верификацијата истекува во 6 Shkurt, 2026

REZULTATET E PROGRAMËS

KRITERET PËR HYRJE NË PROGRAM

Niveli i arsimit fillor: arsimi fillor dhe mosha të paktën 15 vjeç. Niveli i dëshiruar i arsimimit: arsimi tre ose katërvjeçar (në çdo profesion).

Kërkesa shtesë për aplikantët: nuk kërkohen kërkesa shtesë

KOHËZGJATJA E PROGRAMËS

KOHËZGJATJA E PROGRAMËS

Teoria

 

Numri total i orëve

30

Praktik

 
70

Vlerësimi

 
10

Numri total i orëve

100

ЛОГИРАЈ СЕ

Skip to content