Referent për pagat dhe përfitimet e punonjësve

Ofruesit e shërbimeve

PËRSHKRIMI I PROGRAMËS

Programi i posaçëm për marrjen e kualifikimeve për punonjësit e pagave dhe përfitimeve të punonjësve është krijuar për të:

Marrja e njohurive për rregullimin e pagës, kompensimit të pagës dhe kompensimeve të tjera të punonjësve, sipas rregullores ligjore në Republikën e S. Maqedonia;
Marrja e njohurive për rregullimin e kontributeve për sigurimet shoqërore të detyrueshme, sipas rregullores ligjore në Republikën e S. Maqedonia;
Përvetësimi i aftësive për llogaritjen dhe kontabilizimin e pagave, kompensimet nga pagat, kontributet për sigurimet shoqërore të detyrueshme dhe tatimin mbi të ardhurat personale;
Përvetësimi i aftësive për inputin (përpunimin) përkatës të pagave dhe kompensimin e punonjësve në sistemet elektronike të Administratës së të Ardhurave Publike: e-pdd dhe MPIN.

 

Programi është konceptuar nga tre module. Moduli i parë përfshin njohjen me dispozitat për pagat dhe kompensimin e punonjësve sipas rregullores ligjore në Republikën e S. Maqedonia.

Moduli i dytë përfshin njohjen me dispozitat për kontributet dhe taksat mbi pagat sipas rregullores ligjore të Republikës së S. Maqedonia dhe njohja me sistemet elektronike të Administratës së të Ardhurave Publike për futjen e pagave, kontributeve dhe tatimit në paga.

Moduli i tretë përfshin trajnimin për llogaritjen, regjistrimin kontabël dhe përpunimin në sistemet elektronike të Administratës për të Ardhura Publike të pagave bruto dhe kompensimeve të punonjësve.

Programi do të zgjasë 100 orë, kurse mësimi do të mbahet një ose dy herë në javë.

Pas përfundimit me sukses të këtij programi, pjesëmarrësit do të specializohen me njohuritë dhe aftësitë e kërkuara në tregun e punës.

Верификацијата истекува во 7 Prill, 2026

REZULTATET E PROGRAMËS

KRITERET PËR HYRJE NË PROGRAM

Të ketë përfunduar arsimin e mesëm; njohuri bazë të funksionimit të kompjuterit

KOHËZGJATJA E PROGRAMËS

KOHËZGJATJA E PROGRAMËS

Teoria

 

Numri total i orëve

30

Praktik

 
70

Vlerësimi

 
0

Numri total i orëve

100

PROGRAME TË NGJASHEM

ЛОГИРАЈ СЕ

Skip to content