Full-Stаck Кодер

Цел на програмата   Учесникот со изучување на програмата Full-stack кодер ќе ги реализира следниве цели: Да користи HTML, CSS & Sass и правење на високо-квалитетни “eye-catching” и респонзивни веб страници и UI решенија; Да користи Git како моќен и широко користен систем за контрола на верзии кој овозможува ефикасна соработка, управување со кодови и […]

Front end Koder

Цел на програмата  Целта на Програмата за FRONT-END кодер е да се стекне со знаење: –        Да користи HTML, CSS & Sass и правење на високо-квалитетни “eye-catching” и респонзивни веб страници и UI решенија; –        Да користи Git како моќен и широко користен систем за контрола на верзии кој овозможува ефикасна соработка, управување со кодови […]

СЕРВИСЕР НА СИСТЕМИ ЗА ЛАДЕЊЕ И ТОПЛИНСКИ ПУМПИ КОИ СОДРЖАТ ЈАГЛЕРОД ДИОКСИД (CO2) КАКО СРЕДСТВО ЗА ЛАДЕЊЕ

Цели на програмата Остварувањето на основните цели поставени со оваа програма: –  развој на нови и млади стручни кадри кои се недостаток во индустријата – усовршување и унапредување на знаењата на веќе искусните кадри во областа на сервисирањето и одржувањето  на разладните и климатизационите уреди кои користат јаглерод диоксид (CO2) како средство за ладење. – […]

СЕРВИСЕР НА СИСТЕМИ ЗА ЛАДЕЊЕ И ТОПЛИНСКИ ПУМПИ КОИ СОДРЖАТ ЈАГЛЕВОДОРОДИ КАКО СРЕДСТВА ЗА ЛАДЕЊЕ

Цели на програмата Остварувањето на основните цели поставени со оваа програма: –  развој на нови и млади стручни кадри кои се недостаток во индустријата – усовршување и унапредување на знаењата на веќе искусните кадри во областа на сервисирањето и одржувањето  на разладните и климатизационите уреди кои користат јаглеводороди како средства за ладење. – обучување на […]

СЕРВИСЕР НА СИСТЕМИ ЗА ЛАДЕЊЕ И ТОПЛИНСКИ ПУМПИ КОИ СОДРЖАТ ФЛУОРИРАНИ ГАСОВИ КАКО СРЕДСТВА ЗА ЛАДЕЊЕ

Цели на програмата Остварувањето на основните цели поставени со оваа програма: –  развој на нови и млади стручни кадри кои се недостаток во индустријата – усовршување и унапредување на знаењата на веќе искусните кадри во областа на сервисирањето и одржувањето  на разладните и климатизационите уреди кои користат флуорирани средства за ладење . – обучување на […]

Оператор за комјутерски системи и мрежи

Главна цел на програмата: Главната цел на програмата Оператор за компјутерски системи и мрежи е учесникот да стекне знаење, вештини и компетенции за идентификување видови компјутерски мрежи, работење со мрежни уреди и медиуми за пренос на податоци, конфигурирање IP адреси, објаснување мрежни порти и протоколи, тестирања на мрежно ниво, конфигурирање на свич и рутер, опишување […]

Front-end програмер

Креирање  стратегија за изглед на веб страна/веб апликација според врвни стандарди. Креирање на HTML документ(file) и објаснување на HTML синтакса (начин на пишување код). Креирање на CSS документи(file), објаснување на CSS синтакса (начин на пишување код) и поврзување на истиот со HTML документ (file). Креирање на JavaScript документ(file), објаснување на JavaScript синтакса (начин на пишување […]

Монтер, инсталатер и опслужувач на хибридни фотоволтаични системи за топла вода и електрична енергија

Главна цел на програмата е учесниците да се стекнат со знаења и вештини, односно компетенции за монтирање, инсталирање и опслужување на хибридни фотоволтаични системи за топла вода и електрична енергија. Пазарот на труд бара кадри кои ќе работат на хибридни фотоволтаични системи од причина што недостатокот на енергија продуцирана од конвенционални извори кој е присатен […]

Инсталатер на системи за енергија од обновливи извори – фотоволтаични системи

  Содржината на програмата за обука вклучува детален преглед на актулените познавања за системите за користење на енергија од обновливи извори на енергија, со опфаќање на актуелните материјали и техники за нивно инкорпорирање, монтирање и инсталирање, основи на проектирањето, планирање на правилно инсталирање и одржување на Фотоволтаични системи, елементи од теоретски основи на процесите, карактеристики […]

JavaScript девелопер на веб апликации

Главна цел на програмата: Главната цел на програмата за JavaScript девелопер на веб апликации е учесникот да стекне знаење, вештини и компетенции за развивање на веб апликации користејќи Open Source технологии и алатки (Linux, HTML & CSS, JavaScript, React.js, Node.js and MongoDB, third party API), а сето тоа во функција на понатамошно образование и вклучување […]

МОНТЕР, ИНСТАЛАТЕР И ОПСЛУЖУВАЧ НА ХИБРИДНИ ФОТОВОЛТАИЧНИ СИСТЕМИ ЗА ТОПЛА ВОДА И ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Главна цел на програмата е учесниците да се стекнат со знаења и вештини, односно компетенции за монтирање, инсталирање и опслужување на хибридни фотоволтаични системи за топла вода и електрична енергија. Пазарот на труд бара кадри кои ќе работат на хибридни фотоволтаични системи од причина што недостатокот на енергија продуцирана од конвенционални извори кој е присатен […]

МОНТЕР, ИНСТАЛАТЕР И ОПСЛУЖУВАЧ НА ФОТОВОЛТАИЧНИ СИСТЕМИ

Главна цел на програмата е учесниците да се стекнат со знаења и вештини, односно компетенции за монтирање, инсталирање и опслужување на фотоволтаични системи. Пазарот на труд бара кадри кои ќе работат на фотоволтаични системи од причина што недостатокот на енергија продуцирана од конвенционални извори кој е присатен во целиот свет, не ја заобиколува и нашата […]

Дигитален маркетер

Програмата има за цел да овозможи на учесниците да се стекнат со знаења и вештини, односно компетенции од областа на дигиталниот маркетинг. Со реализирање на Програмата учесниците ќе имаат компетенции да: – подготвуваат околина за развивање на маркетинг стратегија (собираат потребни материјали и ресурси, отвораат сметки на различни платформи и софтверски алатки); – креираат предлог […]

Аналитичар за проектирање на системи за користење на енергија од обновливи извори на енергија

  Содржината на програмата за обука вклучува детален преглед на актулените познавања за системите за користење на енергија од обновливи извори на енергија, со опфаќање на актуелните материјали и техники за нивно инкорпорирање, основи на проектирањето, планирање на правилно инсталирање и одржување на сончеви колекторски и фотоволтаични системи, елементи од теоретски основи на процесите, карактеристики […]

Оператор за веб дизајн

Програмата за Оператор за Веб дизајн ги оспособува слушателите сами да креираат дизајнерски решенија за веб страни како и да ги имплементираат истите. Во програмата се изучуваат UX и UI сегментот од процесот на креирање на веб дизајн или апликација, почнувајќи од истражување на пазарот и креирање на стратегија за производот па се до документирање […]

Спроведувач на системи за управување со енергија

Главните цели на програмата за учесниците по завршувањето на програмата е да се стекнат со знаења и вештини и да бидат оспособени да спроведуваат систем за управување со енергија (СУЕ) во согласност со ISO 50001:2018, развиваат и следат модели на потрошувачка на енергија и енергетските перформанси на организацијата, работат самостојно, координираат, надгледуваат и управуваат со […]

Монтажер и сервисер на машини

Целта на програмата е да се оспособат лица кои ќе се стекнат со вештини и знаења за процесите за производство на делови, монтирање и сервисирање на машини , како и да се запознаат со основните безбедносни аспекти при овие процеси. Во текот на обуката во времетраење од 4 (четири) месеци, учесниците ќе поминат низ 3 […]

Сервисер за електронски системи на автомобили

Главна цел на програмата е учесникот  да стекне знаења, вештини и компетенции за примена на основните техники при  детектирање и отстранување на електричнитеи електронските   неисправности кај моторните возила. Програмата се реализира преку теоретска и практична настава  во два модула: Времетраење на програмата е 250 часа од кои 70 часа се предвидени за теоретска настава за […]

СНИМАТЕЛ И МОНТАЖЕР НА АУДИО И ВИДЕО МАТЕРИЈАЛИ

Главна цел на програмата е учесниците да се стекнат со знаења и вештини, односно компетенции од областа на аудиотехниката и видеотехниката, пред се во доменот на снимање, обработка и монтажа на аудио и видео материјали. Пазарот на труд бара кадри кои ќе работат на снимање, обработка и монтажа на аудио и видео материјали од причина […]

Ракувач на компјутерски управувани машини

Програмата за обука на ракувач на компјутерски управувани машини претставува посебна програма за работно оспособување, стекнување знаења, вештини и способности на кандидатите. Главна цел е учесникот по завршување на програмата да стекне знаења, вештини и компетенции за ракување и управување со компјутерски управувани машини како и правилно користење на опремата и инвентарот на работното место, […]

ПРOГРАМЕР ВО JAVA

Главна цел на програмата е учесниците да се стекнат со знаења и вештини од областа на програмирање во JAVA. На почеток ќе се разгледа структурното програмирање, за да во вториот дел се помине на објектно програмирање во JAVA. Се започнува со изработка на наједноставни програми, за да до крај на курсот се прават посложени програми. […]

Оператор за безбедност на компјутерски системи

Главна цел на програмата е да го оспособи учесникот за воспоставување и користење на систем за заштита на компјутерски системи во функција на негово понатамошно образование или вклучување на пазарот на трудот. Програмата овозможува учесниците да добијат знаење и вештини за: идентификација на безбедносните ризици кај компјутерските системи, надзор и дијагностика на компјутерските мрежи, oбезбедување […]

Мајстор за поправки и сервис во станбен и деловен објект – хаусмајстор

Главна  цел  на програмата   е  кандидатот да се обучи за поправки (сервис) кај апарати:  бојлери, електрични греалки, акумулациони печки, шпорети, осветлување и електрична инсталација во домот. Од браварските сервиси, кандидатот ќе се обучи за поправки на брави, ментешиња и услуги со рачно-електролачно заварување. Самата програма е изработена според најчестите барања за поправки (сервис) од граѓаните […]

ОПЕРАТОР ЗА ИЗВЕДБА И ОДРЖУВАЊЕ НА КОМПЈУТЕРСКИ МРЕЖИ

Главна цел на програмата е да го оспособи учесникот за проектирање, изведба и одржување на локални и дистрибуирани компјутерски мрежи во функција на негово понатамошно образование или вклучување на пазарот на трудот. Програмата овозможува учесниците да добијат знаење и вештини за идентификација на потребните перформанси на компјутерските мрежи во процесот на нивно проектирање, составување и […]

OПЕРАТОР ЗА КОМПЈУТЕРСКИ МРЕЖИ

Главна цел на програмата е учесниците да се стекнат со знаења и вештини од областа на компјутерските мрежи. Програмата започнува со изучување на типови на компјутерски мрежи според големината, начинот на поврзување, начинот на пристап како и нивната архитектура. После тоа програмата продолжува со изучувaње на мрежната опрема и различните медиуми за пренос. Следна работа […]

Изведувач на системи со обновливи извори на енергија

Главна цел на програмата е кандидатот да се обучи за проектирање, монтирање и одржување на најновите видови на сончеви системи. Програмата е изработена според барањата на фирмите од овој сектор. Во програмате се опфатени термални, фотонапонски, и хибридни колектори како новина во овој сектор. Програмата се состои од неколку области: 1. Сончеви термални, хибридни и […]

Аналитичар на податоци во Вештачка Интелигенција и машинско учење

  Главна цел на програмата е учесникот  да стекне знаења, вештини и компетенции за примена на основните техники  во машинското учење. Машинското учење претставува голема гранка од науката по Вештачката интелигенција кое пак  се бави со развивање на алгоритми со кои компјутерите изучуваат како да креираат модели за предвидување од дадени податоци. Начинот на реализација […]

ОПЕРАТОР ЗА ВЕБ ДИЗАЈН

Главна цел на програмата е да го оспособи учесникот активно да ги користи софтверите за графички и веб дизајн во функција на понатамошно образование или вклучување на пазарот на трудот. Програмата овозможува учесниците да добијат знаење и вештини за графичко дизајнирање на брошури, флаери, логоа и дизајн, односно програмирање на веб сајт кој ќе биде […]

ОПЕРАТОР ЗА ГРАФИЧКИ И ВЕБ ДИЗАЈН

Главна цел на програмата е учесниците да се стекнат со знаења и вештини од областа на графичкиот и веб дизајн. Учесниците на оваа програма ќе се оспособат за самостојно користење на програмите за графички и веб дизајн. Ќе научат да изработуваат графички решенија за визит, карти, логоа,меморандуми, постери, флаери и друг рекламен материјал во печатена […]

Веб оператор

Подготвување на околина за развивање на веб страна (собирање на потребни материјали и ресурси, инсталација на софтвер и уредувачи на Веб страни). Манипулирање со веб страна преку креирање на елементи и процеси преку влијаење на изворниот код на веб страната. Поставување на изработената веб страна на сервер. Дефинирање на начин за одржување и креирање на […]

Монтер за лифтови и ескалатори

Оваа програма овозможува оспособување на кандидатите за монтери да се стекнат со знаења, вештини и компетенции за самостојно ракување и управување со машините на работното место. Програмата опфаќа практична и теоретска обука и води до стекнување на сертификат. „Монтер на лифтови и ескалатори“ Планирано е двомесечно времетраење на програмата и тоа вкупно 232 часа од […]

Електроинсталатер и монтер на станбени објекти

  Програмата  се организира и реализира во училниците и работилниците  на училиштето. При разработката  на стручната теорија ќе се води сметка за индивидуалните можности и способности на кандидатите. Стручната теорија ќе се реализира  преку активни методи. Училницата е опремена со табла, видео бим потребните наставни нагледни материјали за демонстрација. Вештините потребни за занимањето  практично се […]

UX дизајнер

Главна цел на програмата Главната цел на програмата е учесникот да стекне знаења, вештини и компетенции за UX дизајн т.е. веб дизајнирање насочени кон корисникот, а сето тоа во функција на понатамошно образование и вклучување на пазарот на труд. Стекнатите вештини ќе им помогнат на учесниците полесно вработување и конкурентност на пазарот на трудот, како […]

Монтажер и сервисер на соларни термални и фотонапонски системи

    Главна  цел  на  програмата   е  кандидатот се обучи за монтажа, но и за одржување на соларни системи кој истиот ги монтирал или некој друг. Самата програма е изработена според барањата на фирмите од овој сектор. Тие беа директно вклучени во нејзино креирање. Во програмате се опфатени и воздушните и хибридните колектори како новина […]

МОНТЕР И ИНСТАЛАТЕР НА СОНЧЕВИ ПАНЕЛИ

Програмата за обука „Монтер и инсталатер на сончеви панели“, овозможува оспособување за монтирање и инсталирање на соларни системи и колектори. Програмата е дизајнирана да се реализира со 280 часа обука и опфаќа стручно-теоретски содржини кои се во функција на практичната обука која пак се реализира преку вежби и изработка на проектни задачи на терен. Во […]

ОДРЖУВАЧ НА ЕЛЕКТРИЧНА ОПРЕМА ЗА ПОГОН НА РУДАРСКА ОПРЕМА

Програмата овозможува работно оспособување за Електромеханичар за  погон на рударска опрема и истата е со  тромесечно времетраење, односно 320 часа  и опфаќа  64 часа стручно теоретски содржини во училница/кабинет и се во функција на практичната обука  која се реализира во Машинска хала. Стручно теоретската настава и практичната обука ја изведуваат наставници со долгогодишно искуство. Обуката […]

ПРOГРАМЕР ВО C++

Главна цел на програмата е учесниците да се стекнат со знаења и вештини од областа на програмирање во C++. На почеток ќе се разгледа структурното програмирање, за да во вториот дел се помине на објектно програмирање во C++. Се започнува со изработка на наједноставни програми, за да до крај на курсот се прават посложени програми. […]

Монтер и инсталатер на сончеви панели

Програмата за обука на монтер и инсталатер на сончеви панели претставува посебна програма за работно оспособување, стекнување знаења, вештини и способности на кандидатите кандидатите и истата опфаќа теоретски и практичен дел. Главна цел е учесникот по завршување на програмата да стекне знаења, вештини и компетенции за примена на основните техники како и правилно користење на […]

Дизајнер на веб страна

Програмата за обука за дизајнер на веб страни  претставува посебна програма за преквалификација или доквалификација со стекнување посебни знаења, вештини и способности на кандидатите. Главна цел е учесникот по завршување на обука од програмата  да се оспособи за самостојна работа,активно да ги користи новите принципи на дизајнирање насочени кон корисникот, техниките за веб оптимизација и […]