Full-Stаck Kodues

Objektivi i programit   Duke studiuar programin e koduesit Full-stack, pjesëmarrësi do të arrijë qëllimet e mëposhtme: Për të përdorur HTML, CSS & Sass dhe për të bërë faqe interneti dhe zgjidhje UI me cilësi të lartë “eye – catching” dhe të përgjegjshme; Për të përdorur Git si një sistem të fuqishëm dhe të përdorur […]

Front End Kodues

Objektivi i programit Qëllimi i programit të koduesit FRONT-END është të fitojë njohuri: – Për të përdorur HTML, CSS & Sass dhe për të krijuar faqe interneti dhe zgjidhje UI me cilësi të lartë “eye – catching” dhe të përgjegjshme; –        Për të përdorur Git si një sistem i fuqishëm dhe i përdorur gjerësisht i […]

Operator për sisteme dhe rrjete kompjuterike

Qëllimi kryesor i programit: Qëllimi kryesor i programit Operator i Sistemeve dhe Rrjeteve Kompjuterike është që pjesëmarrësi të fitojë njohuri, aftësi dhe kompetenca për identifikimin e llojeve të rrjeteve kompjuterike, punën me pajisjet e rrjetit dhe mediat për transmetimin e të dhënave, konfigurimin e adresave IP, shpjegimin e porteve dhe protokolleve të rrjetit, testimin. në […]