Козметичар за лице и тело

Програмата има за цел да го оспособи учесникот во обуката за самостојно извршување на работни активности и постапки во козметички салон за нега на лице и тело. Учесникот ќе се оспособи да го организира просторот и местото за работа во козметичкиот салон, да го подготвува клиентот за третман, да третира лице, врат и деколте, да […]

Фризер за жени и мажи

Програмата има за цел да го оспособи учесникот во обуката за самостојно извршување на работни активности во фризерски салон за жени и мажи.   По успешното завршување на програмата  учесникот ќе  се оспособи да ги подготвува, организира и извршува работните задачи, рационално да ги користи материјалите, опремата и времето, да комуницира со корисниците на услугите […]

ШИВАЧ НА ГОРНА ОБЛЕКА

Главна цел на програмата шивач на горна облека е шиење на горна облеки според барањата на клиентот. По упешна завршување на програмата шивачот на горна облека ќе извршува основни операции на кроење на материјал и шиење на облеки со различен дизајн со различни деколтеа, ракави, јаки и слично според стандардите за квалитет, врши точни и […]

Масер за козметичка масажа

    Примарната цел на програмата „Масер за козметичка масажа“е насочена кон професионално оспособување во областа  масажа на тело. Со помош на програмата, преку теоретска и практична настава, учесникот ќе се запознае со организацијата на работа во центрите за масажа, со работниот простор, опремата и инвентарот. Да применува различни масерски постапки. Да применува стручна терминологија […]

Фризер за жени

Програмата за занимање Фризер за жени  се темели на стандардот на занимање за фризер кое се стекнува со знаења преку стручно теоретска содржина и практична обука. Фризер за жени  треба да има потребни знаења, вештини и компетенции за подготвување на клиентот, миење и негување на косата и скалпот со примена на препарати и техники на […]

Maсер за лице и тело

Главна цел на програмата е учесникот  да стекне знаења, вештини и компетенции за примена на основните техники на масажи од класична масажа, дип тишу,антицелулитна пневмомасажа,  спортска и козметичка на лице,како и правилно користење на средства за работа, уреди, опремата, производи и инвентар. Начинот на реализација на програмата е преку теоретска настава и практична обука и […]

Масер за козметичка масажа

Примарната цел на програмата „Масер за козметичка масажа“е насочена кон професионално оспособување во областа  масажа на тело. Со помош на програмата, преку теоретска и практична настава, учесникот ќе се запознае со организацијата на работа во центрите за масажа, со работниот простор, опремата и инвентарот. Да применува различни масерски постапки. Да применува стручна терминологија и работни […]

Шминкер

Главна цел на програмата е учесникот да се стекнесо знаења, вештини и компетенции за занимањето Шминкер, со кои ќе може самостојно да ja организира сопствената работа, да го подготвува салонот и клиентот за шминкање, да советува клиенти за избор на шминка, да подготвува и изведува шминка на лице, да комуницира со клиентите, да води грижа […]

ШМИНКЕР

Програмата „Шминкер” е насочена кон стручно оспособување на учесниците за самостојно извршување работни задачи од областа на шминкање. Структурата на програмата е следна: стручно-теоретски дел, практична обука и проверка на постигањата на кандидатите (завршен испит). Времетраење на програмата е 100 часа. Стручно-теретскиот дел од обуката ќе се реализира во училница-кабинет, опремен според правилникот за стандардите […]

НАДГРАДБА НА ТРЕПКИ

Програмата за  „Надградба на трепки “е насочена кон стручно оспособување на учесниците од областа на козметиката. Програмата им овозможува на учесниците преку теоретска и практична настава да се оспособат самостојно да ги изработуваат основните техники на надградбата на трепки , да избираат техники според ликот и типот на лицето, како и стилот на клиентот , […]

Шминкер

Примарната цел на програмата „Шминкер“ е насочена кон професионално оспособување на учесникот во областа на козметичките услуги за шминкање и разубавување на професионално ниво. Со помош на програмата, преку теоретска и практична настава во козметички салон, како и во предавални, учесникот ќе се запознае со организацијата на работа во козметичките салони, со работниот простор, опремата […]

Шминкер

Програмата Шминкер е насочена кон стручно оспособување на учесниците од областа на козметиката. Програмата им овозможува на учесниците преку теоретска и практична настава да се оспособат самостојно да ги изработуваат основните техники на шминкање, да објаснуваат техники според ликот и типот на лицето, како и стилот на клиентот; да идентификуваат прибор и производи за шминкање […]

Шминкер

Програмата им овозможува на учесниците преку теоретска и практична настава да се оспособат самостојно да ги изработуваат техниките на шминкање, да распознаваат техники според ликот и типот на лицето, како и стилот на клиентот , да индентификуваат прибор за шминкање и правилно да ги примениуваат , да се оспособат да го организираат просторот  и работата […]

Масер за козметичка масажа

Програмата Масер за козметичка масажа има за цел обука на возрасни лица за стекнување на знаења и вештини за занимање од областа на козметичка масажа. Основа за изработка на програмата се стандаритедите на занимање Масер и Масер за козметичка масажа, велнес и спа. Реализацијата на програмата е преку теоретски часови, практична обука и проверка на […]

Козметичар за нега на лице и тело

Програмата Козметичар за нега на лице и тело е наменета за обука на возрасни за стекнување на знаења и вештини за самостојно извршување на работни задачи од областа на козметика. Содржината на програмата се темели врз стандардите на занимање за Козметички техничар и за Шминкер. Реализацијата на програмата е преку теоретски часови, практична обука и […]

Козметичар за нега на лице и тело

Програмата „Kозметичар за нега на лице и тело” е насочена кон стручно оспособување на кандидатите од областа на козметиката. По успешно завршување на програмата учесникот ќе се оспособи да: организира простор и работа во салонот, применува санитарно-технички норми за спроведување на козметичка дејност, подготвува клиент за третман, спроведува третмани на лице и тело, спроведува мерки […]

Фризер

Програмата „Фризер” е насочена кон стручно оспособување на учесникот од областа на фризерството. Стекнатите вештини ќе му помогнат на учесникот полесно вработување и конкурентност на пазарот на трудот. Главна цел на програмата е учесникот по завршување на програмата да биде способен да организира простор и работа во салон, подготвува клиент за третман, мие и негува […]

ШМИНКЕР

Програмата Шминкер е насочена кон стручно оспособување на учесниците од областа на козметиката. Програмата им овозможува на учесниците преку теоретска и практична настава да се оспособат самостојно да ги изработуваат основните техники на шминкање,  да распознаваат  техники според ликот и типот на лицето, како и стилот на клиентот;  да идентификуваат прибор и производи за шминкање  […]

Декоративен маникир

Главна цел на програмата е учесникот да стекне знаења и вештини, компетенции за примена на основните техники во Декоративниот маникир. По успешно завршување на програмата учесникот ќе се оспособи да: организира простор и работа во салон, применува санитарно технички норми за спроведување на козметичка дејност, подготвува работно место и клиент за третман, изведува основни техники  […]

Фризер

Главната цел на програмата е учесниците да се стекнат со знаење, вештини и компетенции за занимање, фризер. Начинот на реализација на програмата е преку теоретска настава и практична обука и води до стекнување на сертификат за фризер. Времетраењето на програмата е 200 часа од кои 50 часа се стручна теорија, 150 часа се практична обука […]

Козметичар за нега на лице и тело

Главна цел на програмата Козметичар за нега на лице и тело е учесникот да стекне знаења и вештини, компетенции за самостојна примена на основни техники во козметика за нега на лице и тело, како и правилно користење на козметичките средства за работа, опрема, производи и инвентар. Начинот на реализацијата на програмата е преку теоретската настава […]