Prodhues picash

Ofruesit e shërbimeve

PËRSHKRIMI I PROGRAMËS

Qëllimi kryesor i programit është të trajnojë njerëzit për të bërë pica. Programi ofron trajnime pune për përgatitjen e picave. Programi ka një kohëzgjatje prej tre muajsh ose 150 orë, i cili përfshin përmbajtje profesionale dhe teorike që do të realizohen në klasa dhe piceri të pajisura.

Për sa i përket strukturës së realizimit të programit, ai do të organizohet duke kryer pjesën teorike, më pas me një test për të kontrolluar njohuritë e marra. Gjithashtu, nëpërmjet aplikimit të vlerësimit formues gjatë zbatimit të secilës temë, do të bëhet verifikimi me gojë i njohurive të kandidatëve. Gjatë zbatimit të programit do të mbahet një portofol për çdo kandidat dhe do të vlerësohen edhe punimet që do të përfshihen në portofol.

Përvetësimi i njohurive teorike do të jetë parakusht për fillimin e realizimit të pjesës praktike të trajnimit. Trajnimi praktik do të zhvillohet në ambientet e pajisura të TCM Pella dhe piceri. Aktivitetet do të monitorohen nga një mjeshtër piceri me përvojë i cili do të përfshijë kandidatët në aktivitete praktike, në varësi të kompleksitetit të detyrave.

Programi do të zbatohet nga mësuesit sipas standardit për personelin mësimor dhe një pica master me përvojë pune.

Me këtë program pjesëmarrësit do të trajnohen për të punuar si picabërës dhe kështu ata do të trajnohen të përgatisin dhe organizojnë punën e tyre, të përgatisin brumin e picës, të përgatisin lloje të ndryshme të picave sipas një recete, të pjekin pica, të përgatisin mbushje, të punojnë në përputhje me rregulloret dhe normat për mbrojtjen e mjedisit dhe mjedisit të punës, për të komunikuar me klientët dhe punëtorët.

Верификацијата истекува во 9 Tetor, 2026

REZULTATET E PROGRAMËS

KRITERET PËR HYRJE NË PROGRAM

Pjesëmarrësi duhet të ketë përfunduar së paku arsimin fillor

Mosha mbi 16 vjeç, vërtetim i ekzaminimit të rregullt sanitar

KOHËZGJATJA E PROGRAMËS

KOHËZGJATJA E PROGRAMËS

Teoria

 

Numri total i orëve

50

Praktik

 
100

Vlerësimi

 

Numri total i orëve

150

Data e verifikimit

09/10/2023

Гостивар

PRODHUES I BUKËS, BUREKUT DHE PECIVAVE TË BARDHA

ЛОГИРАЈ СЕ

Skip to content