PRODHUES I BUKËS, BUREKUT DHE PECIVAVE TË BARDHA

Ofruesit e shërbimeve

PËRSHKRIMI I PROGRAMËS

Qëllimi kryesor i programit është të trajnojë njerëzit për kryerjen e detyrave të punës për profesionin e Bukës, Burekut dhe Pastiçerit të Bardhë. Programi është i dedikuar për të gjithë ata që kanë dëshirë të angazhohen në këtë profesion në mënyrë profesionale. Mundëson trajnimin e punës për një prodhues buke, bureku dhe brumë të bardhë në një furrë buke. Programi ka një kohëzgjatje prej tre muajsh ose 220 orë, i cili përfshin përmbajtje praktike dhe teorike që do të realizohen në ambientet e furrave të specializuara TCM Pela Gostivar te punëdhënësit.

Realizimi do të fillojë me pjesën teorike, përfundimi me sukses i së cilës është kusht për përfshirje në pjesën praktike të trajnimit. Nëpërmjet aplikimit të vlerësimit formativ gjatë zbatimit të çdo teme do të bëhet verifikimi me gojë i njohurive të kandidatëve. Gjatë zbatimit të programit do të mbahet një portofol për çdo kandidat dhe do të vlerësohen edhe punimet që do të përfshihen në portofol. Trajnimi praktik do të zhvillohet në furra të specializuara. Aktivitetet do të monitorohen nga një furrtar me përvojë, i cili, në varësi të kompleksitetit të detyrave, do të përfshijë kandidatët në aktivitete praktike. Në përfundim të programit do të bëhet një kontroll dhe vlerësim i njohurive dhe aftësive të fituara nga një komision tre anëtarësh, pra do të bëhet vlerësimi i performancës praktike përmes një provimi përfundimtar.

Верификацијата истекува во 9 Tetor, 2026

REZULTATET E PROGRAMËS

KRITERET PËR HYRJE NË PROGRAM

Pjesëmarrësi duhet të ketë kryer së paku arsimin bazë, ekzaminimin shëndetësor dhe sanitar

Mosha mbi 16 vjec

KOHËZGJATJA E PROGRAMËS

KOHËZGJATJA E PROGRAMËS

Teoria

 

Numri total i orëve

72

Praktik

 
148

Vlerësimi

 

Numri total i orëve

220

Data e verifikimit

09/10/2023

-

Prodhues picash

ЛОГИРАЈ СЕ

Skip to content