Kuzhinjer

Ofruesit e shërbimeve

PËRSHKRIMI I PROGRAMËS

Programi Kuzhinjer – ka për qëllim aftësimin profesional të kandidatëve në fushën e gastronomisë, më saktësisht në fushën e gatimit. Njohuritë dhe aftësitë e fituara do të jenë në drejtim të ndihmës së kandidatëve në rritjen e konkurrueshmërisë së tregut të punës, rritjen e mundësive për punësim. Kandidatët do të aftësohen për të marrë pjesë në organizimin e punës në kuzhinë dhe për të realizuar mënyra dhe teknika të ndryshme të përgatitjes së ushqimit.
Në realizimin e trajnimit do të aplikohen metoda bashkëkohore të mësimdhënies, verbale (prezantim me gojë, diskutim), vizual (demonstrimi), metoda praktike (punë praktike-ushtrime) të cilat kandidatit do t’i ofrojnë aktivitet të vazhdueshëm teorik dhe praktik gjatë gjithë kohëzgjatjes. të trajnimit. Gjatë trajnimit do të aplikohen mjete dhe mjete mësimore të cilat janë të nevojshme për realizimin e përmbajtjes së kurrikulës, e cila përfshin pajisje, pajisje, inventar dhe materiale.
Vlerësimi i arritjeve të kandidatëve do të bëhet duke monitoruar dhe vlerësuar njohuritë gjatë trajnimit përmes prezantimeve me gojë, testeve me shkrim të njohurive për njësi të caktuara tematike dhe ushtrimeve praktike ku kandidatët do të prezantojnë teknikat dhe aftësitë e tyre të gatimit.

Struktura e programit të Kuzhinjer është si më poshtë:

  • pjesa profesionale-teorike,
    punë praktike dhe
    vlerësimi dhe verifikimi i arritjeve të kandidatëve (provimi përfundimtar).

Pjesa profesionale-teorike e trajnimit do të realizohet në dhoma të pajisura me kompjuter, internet, TV, pajisje të tjera audio dhe video. Pjesa teorike e trajnimit do të realizohet nga trajnerë me arsim të lartë të përfunduar, shkalla VII/1, mësues me studime të përfunduara në turizëm dhe hotelieri.

2. Pjesa praktike e trajnimit do të realizohet në ambientet e institucionit për arsimin e të rriturve dhe/ose në ambiente hoteliere të pajisura në mënyrë moderne, si dhe profesorët e institucionit për arsimin e të rriturve dhe/ose pedagogë mentorë ose kuzhinier me shumë vite. me përvojë pune do të punojë me kandidatët.
3. Pjesa e tretë e programit “Kuzhinjer” është vlerësimi dhe verifikimi i arritjeve të kandidatëve ose provimi përfundimtar, i cili do të realizohet në dy pjesë – e para njohuri teorike (test me shkrim), e dyta njohuri praktike (performancë praktike. e pjatave të caktuara)
Kandidati që përfundon me sukses trajnimin pajiset me certifikatë Kuzhinjeri.
Programi ofron mundësinë për të avancuar në nivele më të larta – kurse për punëtorët e mikpritjes.

Верификацијата истекува во 9 Qershor, 2026

REZULTATET E PROGRAMËS

KRITERET PËR HYRJE NË PROGRAM

Të paktën 17 vjeç
Të ketë mbaruar arsimin fillor

KOHËZGJATJA E PROGRAMËS

KOHËZGJATJA E PROGRAMËS

Teoria

 

Numri total i orëve

69

Praktik

 
111

Vlerësimi

 

Numri total i orëve

180

ЛОГИРАЈ СЕ

Skip to content