Grimer

Ofruesit e shërbimeve

PËRSHKRIMI I PROGRAMËS

Qëllimi kryesor i programit është që pjesëmarrësi të fitojë njohuri, aftësi dhe kompetenca për profesionin e Grimerit, me të cilin do të jetë në gjendje të organizojë në mënyrë të pavarur punën e tij, të përgatisë sallonin dhe klientin për grim, të këshillojë klientët. për zgjedhjen e make-up-it, përgatitni dhe bëni grimin në fytyrë, komunikoni me klientët, kujdeseni për sigurinë e tyre dhe të klientit, kujdeseni për shëndetin dhe mjedisin, mbani shënime dhe përgatitni një llogaritje për punën e kryer.

Kohëzgjatja e programit është 200 orë, nga të cilat 60 orë janë trajnim teorik, 140 orë trajnim praktik në kushte reale pune.

Mënyra e realizimit të programit është përmes mësimit teorik dhe trajnimit praktik. Programi është krijuar në bazë të standardit të profesionit. Pjesa teorike dhe praktike e programit do të kryhet disa herë në javë, me një dinamikë të dakorduar paraprakisht me pjesëmarrësit e programit. Mësimi teorik do të zhvillohet në salla të pajisura të specializuara të Institucionit Arsimor Privat – Universiteti i Hapur Civil për Mësim gjatë gjithë jetës “Vanço Përqe” Shtip nën mentorimin e trajnerit. Njohuritë, aftësitë dhe kompetencat e nevojshme për profesionin e grimerit do të fitohen nëpërmjet përmbajtjes teorike që do të realizohet në një dhomë të pajisur dhe trajnimeve praktike që do të realizohen në një sallon grimi. Gjatë trajnimit praktik, pjesëmarrësve do t’u caktohet një mentor.

Vlerësimi i arritjeve të pjesëmarrësve bëhet pas përfundimit të çdo moduli, dhe pas zbatimit të plotë të të gjitha moduleve duke kryer një provim përfundimtar, përmes të cilit do të kontrollohen aftësitë dhe kompetencat e fituara. Provimi përfundimtar përbëhet nga një pjesë teorike dhe një praktike.

Pas përfundimit me sukses të trajnimit dhe dhënies së provimit përfundimtar, pjesëmarrësit pajisen me certifikatën e kualifikimit të punës “Grimer”.

Верификацијата истекува во 6 Shkurt, 2026

REZULTATET E PROGRAMËS

KRITERET PËR HYRJE NË PROGRAM

Pjesëmarrësit duhet të kenë përfunduar së paku arsimin e mesëm dhe të jenë mbi 17 vjeç.

Pjesëmarrësve në program nuk kërkohet të kenë njohuri, aftësi dhe kompetenca të mëparshme në këtë fushë.

KOHËZGJATJA E PROGRAMËS

KOHËZGJATJA E PROGRAMËS

Teoria

 

Numri total i orëve

60

Praktik

 
140

Vlerësimi

 
10

Numri total i orëve

200

ЛОГИРАЈ СЕ

Skip to content