Mentor për integrimin në punë

Me programin për trajnimin e mentorëve për integrimin në punë, synohet që të trajnohen persona që do të mentorojnë, gjegjësisht do të ndihmojnë të papunët afatgjatë dhe të margjinalizuar nga tregu i punës që të integrohen më shpejt në tregun e punës. Kur bëhet fjalë për një person që është përjashtuar prej kohësh nga tregu […]

Punonjëns me të rinj

Programi synon të zhvillojë aftësitë e pjesëmarrësve për të planifikuar, zbatuar, ndjekur/monitoruar dhe vlerësuar/vlerësuar punën me të rinjtë në mënyrë që të ndihmojë zhvillimin e tyre personal dhe të promovojë pjesëmarrjen e tyre aktive në jetën e komunitetit. Mësimi teorik dhe testet me shkrim të njohurive do të kryhen në një klasë të pajisur për […]