Kujdestar/e për jetesë të pavarur të personave me aftësi të kufizuar

Programi synon të zhvillojë aftësitë e pjesëmarrësve për përkujdesje jashtë institucionale për personat me aftësi të kufizuara në shtëpi. Me procesin e deinstitucionalizimit në R.S. Maqedonia, institucionet ku kanë jetuar përfituesit po shndërrohen në shtëpi të vogla grupore dhe në komunitet për personat me aftësi të kufizuara. Me këtë mënyrë jetese humane për përdoruesit, nevojitet […]

Kujdestar i personave të moshuar dhe të pafuqishëm

Qëllimi kryesor i programit “Kujdestari i të moshuarve dhe të pafuqishmit” do t’i mundësojë pjesëmarrësit të fitojë njohuritë, aftësitë dhe kompetencat për të ofruar në mënyrë të pavarur ndihmë dhe kujdes për personat të cilët, për shkak të moshës, sëmundjeve kronike dhe aftësive të kufizuara, kanë nevojë për ndihmë.   Mësimi teorik zhvillohet në klasa […]