Grimer

Ofruesit e shërbimeve

PËRSHKRIMI I PROGRAMËS

Programi “Grimer” ka për qëllim aftësimin profesional të pjesëmarrësve në fushën e kozmetikës.
Programi u mundëson pjesëmarrësve që përmes mësimdhënies teorike dhe praktike të jenë në gjendje të krijojnë në mënyrë të pavarur teknikat bazë të make up-it, të shpjegojnë teknikat sipas karakterit dhe llojit të fytyrës, si dhe stilit të klientit; identifikoni mjetet dhe produktet e make-up-it dhe aplikoni ato në mënyrë korrekte; për të trajnuar veten për të organizuar hapësirën dhe punën në sallon dhe për të krijuar një komunikim të mirë me klientët dhe kolegët e tyre.
Aftësitë e fituara do t’i ndihmojnë pjesëmarrësit që të punësohen më lehtë dhe konkurrojnë në tregun e punës.
Programi i artistëve të grimit përbëhet nga 250 orë, nga të cilat 55 janë teorike dhe 195 janë praktike. Programi është i organizuar në 4 module. Moduli 1. Njohuri bazë për profesionin e grimerit. Moduli 2. Anatomia dhe fiziologjia e lëkurës. Moduli 3. Teknikat e grimit. Moduli 4. Grim i synuar dhe i veçantë.
Programi zbatohet në një hapësirë ​​të pajisur me mjete pamore për pjesën teorike dhe sallon kozmetike për pjesën praktike. Në zbatimin e programit do të aplikohen forma dhe metoda moderne të mësimdhënies, të cilat do t’i mundësojnë kandidatit të vazhdojë aktivitetin gjatë gjithë kohëzgjatjes së trajnimit. Vlerësimi i arritjeve të kandidatëve do të bëhet përmes monitorimit dhe vlerësimit të njohurive dhe aftësive gjatë gjithë trajnimit, me gojë dhe me shkrim, me punë praktike dhe me provim përfundimtar. Kusht për marrjen e provimit përfundimtar është që pjesëmarrësit t’i kalojnë të gjitha modulet. Një portofol mbahet për çdo kandidat.
Pjesa profesionale-teorike e programit special do të zbatohet nga personeli pedagogjik, person me studime të përfunduara në mjekësi, pjesa praktike e trajnimit: do të zbatohet nga një estetiste me të paktën 5 vjet përvojë pune, me provim master. . Pas përfundimit me sukses të programit, i nënshtrohet një provimi përfundimtar, me të cilin pjesëmarrësi fiton certifikatën e aftësisë për punë për grimier.

Верификацијата истекува во 9 Janar, 2026

REZULTATET E PROGRAMËS

KRITERET PËR HYRJE NË PROGRAM

Pjesëmarrësi duhet të ketë përfunduar të paktën një nivel arsimor bazë dhe të jetë 15 vjeç

KOHËZGJATJA E PROGRAMËS

KOHËZGJATJA E PROGRAMËS

Teoria

 

Numri total i orëve

55

Praktik

 
195

Vlerësimi

 

Numri total i orëve

250

ЛОГИРАЈ СЕ

Skip to content