Ракувач на виљушкар

Програмата за образование на возрасни „ракувач на виљушкар“ овозможува работно оспособување на кандидатите за квалитетно извршување на работните задачи на ракувач на виљушкар. Со успешно завршување на програмата учесникот ќе биде оспособен да: • Ја планира и ја подготвува манипулацијата на стоката со виљушкарот • Врши контрола на исправноста на виљушкарот • Управува со гасните, […]

ТИГ Заварувач

Главна цел на програмата е учесникот  да стекне знаења, вештини и компетенции за примена на основните техники и режими при  ТИГ заварување како и правилно користење на опремата и инвентарот на работното место. Начинот на реализација на програмата е преку практична и теоретска обука и води до стекнување на сертификати „ТИГ заварувач“. Времетраењето на програмата […]

Англиски јазик – конверзациски Б2

Конверзацискиот курс по англиски јазик за возрасни има силен комуникативен пристап. Курсот се фокусира на вештините слушање и зборување и користи автентични секојдневни ситуации во кои слушателите се вклучуваат во вистинска комуникација и го користат јазикот во реален контекст. Курсот не користи учебници и не се фокусира на граматички структури. Програмата на курсот е специјално […]

Англиски јазик – конверзациски Б1

Конверзацискиот курс по англиски јазик за возрасни има силен комуникативен пристап. Курсот се фокусира на вештините слушање и зборување и користи автентични секојдневни ситуации во кои слушателите се вклучуваат во вистинска комуникација и го користат јазикот во реален контекст. Курсот не користи учебници и не се фокусира на граматички структури. Програмата на курсот е специјално […]

Англиски јазик – конверзациски А2

Конверзацискиот курс по англиски јазик за возрасни има силен комуникативен пристап. Курсот се фокусира на вештините слушање и зборување и користи автентични секојдневни ситуации во кои слушателите се вклучуваат во вистинска комуникација и го користат јазикот во реален контекст. Курсот не користи учебници и не се фокусира на граматички структури. Програмата на курсот е специјално […]

Англиски јазик- конверзациски А1

Конверзацискиот курс по англиски јазик за возрасни има силен комуникативен пристап. Курсот се фокусира на вештините слушање и зборување и користи автентични секојдневни ситуации во кои слушателите се вклучуваат во вистинска комуникација и го користат јазикот во реален контекст. Курсот не користи учебници и не се фокусира на граматички структури. Програмата на курсот е специјално […]

ЅИДАРСТВО – SИДАР

Преку програмата за работа за Ѕидарство (градежен работник – sидар)учесникот ќе биде оспособен да ги препознава и користи материјалите за припрема на малтерите, начини на нивното приготвување, алатот кој го користи, ѕидарските керамички производи (тули и камен), начин на изведување на ѕидарските работи, малтерисување и изведување на изолациони ѕидови на разни објекти. Исто така оваа […]

Германски јазик Optimal Б1

Во првата тема се изучуваат сврзниците “ deswegen, darum, deshalb”. Во втората тема се учи за четвртиот падеж Genitiv  и за сврзникот “obwohl”. Во третата тема се учи за “zu+ Infinitiv” и “trotzdem”. Во четвртатат тема се учи за Präteritum и Päposition. Во петтата тема се учи за релативни реченици. Во шестата тема се учи […]

Германски јазик Оptimal A2

Во првата тема се изучуваат сврзниците “ und, aber, denn”. Во втората тема се учи за показните заменки. Во третата тема се учи за степенување на придавките и нивно споредување. Во четвртатат тема се учи за членување на придавките кога има определен и неопределен член во номинатив, акузатив и датив. Во петтата тема се учи […]

Германски јазик Optimal A1

Во првата тема се изучува структурата на речениците. Во втората тема се учи за првите два падежи и промена на глаголите во сегашно време. Во третата тема се учи за неопределен член. Во четвртатат тема се учи за делливи глаголи. Во петтата тема се учи за модалани глаголи. Во шестата тема се учи за третиот […]

Бравар

Главна цел на програмата е учесникот  да стекне знаења, вештини и компетенции за примена на основните техники при  извршување на браварски работи како и правилно користење на опремата и инвентарот на работното место. Начинот на реализација на програмата е преку практична и теоретска обука и води до стекнување на сертификат “Бравар”. Времетраењето на програмата е […]

ТИГ Заварувач

Главна цел на програмата е учесникот  да стекне знаења, вештини и компетенции за примена на основните техники и режими при  ТИГ заварување како и правилно користење на опремата и инвентарот на работното место. Начинот на реализација на програмата е преку практична и теоретска обука и води до стекнување на сертификати „ТИГ заварувач“. Времетраењето на програмата […]