Фризер I ниво

Понудувачи на услуги

ОПИС НА ПРОГРАМА

Главна цел на програмата за обука на Фризер I ниво е стекнување на вештини за негување и обликување на коса.
Програмата пред се е практично ориентирана преку практична обука и теоретска настава и истата води кон стекнување на сертификат за Фризер I ниво.
Практичната обука ја реализира мајстор – фризер,а теоретскиот дел го реализира наставен кадар согласно нормативот за наставен кадар за стручно образование.
Обуката се спроведува во фризерски салон во траење од 3 (три ) месеци или 96 часа месечно или вкупно 288 часа.Обуката се организира пет пати по 4 часа или вкупно по 20 часа неделно. Практичната обуката е индивидуална, додека теоретската настава повремено може да е фронтална, индивидуална, или групна во зависност од поставените цели на тематските целини.
Вреднување на резултатите на постигањата на учесницитe е перманентно и тоа усно,писмено, и преку постигањето на целите од практичната обука.За секој учесник се води портфолио.
По завршување на обуката се спроведува завршен испит преку практична работа и усна проверка.Заклучната оценка на учесниците се изведе врз основа на портфолиото по секоја тематска целина,како и од завршниот испит.
Секој учесник кој го положил завршниот испит добива сертификат за фризерI ниво во кој ќе бидат внесени стекнатите вештини,компетенции и знаења.
За секој дел од испитот кандидатот се оценува со положил или неположил.Кандидатот добива инструкции и потребните материјали за изработка на практичната задача.Изработката на практичната задача е самостојна работа на секој кандидат без помош на мајсторот или другите членови на комисијата.Времетраењето на изготвувањето на задачите е во рамките од 180 минути и е во зависност од испитните задачи.Практичната задача кандидатот ја изведува пред комисија ,која ги следи и ги оценува чекорите во изготвувањето на вежбите и секој член од комисијата независно ги пополнува оценувачките листи.Резултатите од практичната задача и од стручно теоретскиот дел влијаат во конечното вреднување на постигањата на кандидатите.
Напредувањето на завршените учесници е според Законот средно стручно образование и обука и Законот за образование на возрасни.

РЕЗУЛТАТИ ОД ПРОГРАМА

По завршување на обуката  фризер I ниво  учесникот e oспособен да :

 

 • користи алат и опрема,
 • уредува работно место,
 • користи работна облека

–      одржува лична хигиена,хигиена на алатот,приборот и просторот

–      врши прием на клиент

 • комуницира со клиентот за услугата која ја бара
 • планира и подготвува работно место
 • подготвува клиентот за работа
 • идентификува тип на коса
 • одбира средства за миење и регенерација на коса
 • применува техники на миење коса и масажа
 • одбира препарати за нега и
 • применува препарати за нега на коса
 • прави избор и подготвува препарати за боење на коса и сооднос боја и хидроген
 • применува практики за боење на коса
 • користи четки и фен и други апарати(преса,фигаро и сл)за обликување на коса
 • користи виклери
 • дава облик на фризурата според ликот и профилот или желбата на клиентот
 • ја кадри косата со примена на виклери или ЛТО
 • шатира со капа,чешел и со други техники, начини
 • Подготвува коса за шишење со делење на секции
 • шиша со макази и ефилирки

КРИТЕРИУМИ ЗА ВЛЕЗ ВО ПРОГРАМАТА

Посебни критериуми нема, освен кандидатот да има минимум основно образование и возраст над 15 години.

ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ПРОГРАМАТА

Времетраење на програма

Теорија

Вкупен број на часови

84

Пракса

176

Оценување

28

Вкупен број на часови

288

По завршување на обуката  фризер I ниво  учесникот e oспособен да :

 

 • користи алат и опрема,
 • уредува работно место,
 • користи работна облека

–      одржува лична хигиена,хигиена на алатот,приборот и просторот

–      врши прием на клиент

 • комуницира со клиентот за услугата која ја бара
 • планира и подготвува работно место
 • подготвува клиентот за работа
 • идентификува тип на коса
 • одбира средства за миење и регенерација на коса
 • применува техники на миење коса и масажа
 • одбира препарати за нега и
 • применува препарати за нега на коса
 • прави избор и подготвува препарати за боење на коса и сооднос боја и хидроген
 • применува практики за боење на коса
 • користи четки и фен и други апарати(преса,фигаро и сл)за обликување на коса
 • користи виклери
 • дава облик на фризурата според ликот и профилот или желбата на клиентот
 • ја кадри косата со примена на виклери или ЛТО
 • шатира со капа,чешел и со други техники, начини
 • Подготвува коса за шишење со делење на секции
 • шиша со макази и ефилирки

Датум на верификација

08/04/2019

-

ЛОГИРАЈ СЕ

Skip to content