Обучувачи

  СЕРТИФИЦИРАНИ ОБУЧУВАЧИ НА ОБУЧУВАЧИ НА ВОЗРАСНИ   м-р Маја Корубин Ќорлука Станислав Петковски, спец. по мед. психологија м-р Марина Павловска Надица Костовска д-р Ангелина Танева Вешоска       СЕРТИФИЦИРАНИ ОБУЧУВАЧИ НА ВОЗРАСНИ   Мартина Петковска м-р Менче Ивановска Ирена Бакревска Милошевска Александра Јанческа

Слободен пристап до информаци

Врз основа на член 9 од Законот за слободен пристап на информации од јавен карактер    ( „Службен весник на Република Македонија“ бр. 13/2006, 86/2008 и 6/2010), за службено лице кое ќе посредува и укажува помош на барателите на информации при остварувањето на нивнотот право на слободен пристап до информации Директорот на ЈУ Центар за образование на […]

Регистар

Регистар на понудувачи на обуки (провајдери) Регистар на верифицирани програми

За Центарот за образование на возрасни

Ј.У. Центарот   за   образование   на   возрасните – Скопје   е   јавна   установа   за образование на возрасните во Република Македонија, која како посебно правно лице е основана од Владата на Република Македонија во ноември 2008 година.  Мисијата на Центарот е да промовира систем на образование на возрасните кој ќе биде  функционален, модерен и во согласност со стандардите на […]

Статут

Врз основа на член 39 од Законот за образование на возрасните („Службен весник на Република Македонија” бр.7/08), и согласно член 7 од Одлуката за основање на јавна установа Центар за образование на возрасните („Службен весник на Република Македонија” бр.147/08), Управниот одбор на Центарот за образование на возрасните на седницата одржана на ден 18.03.2009 година, донесе […]

Законска рамка

ЗАКОН ЗА ОБРАЗОВАНИE НА ВОЗРАСНИТЕ (КОНСОЛИДИРАН ТЕКСТ)       ПРАВИЛНИК ЗА ВЕРИФИКАЦИЈА НА ПОСЕБНИ ПРОГРАМИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА ВОЗРАСНИТЕ   Правилник за начинот на верификација на установите и институциите за образование на возрасните     ПРАВИЛНИК ЗА СОДРЖИНАТА И ФОРМАТА НА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА И ЕВИДЕНЦИЈАТА  КОЈА ЈА ВОДАТ УСТАНОВИТЕ И ИНСТИТУЦИИТЕ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА ВОЗРАСНИ […]

Тим

г-ца Линдита Ќазими Директор   Константин Христовски Раководител на сектор за креирање политики, планирање и промоција konstantin.hristovski@cov.gov.mk   Маја Крстевска Раководител на одделение за подготвување и усвојување на програмите maja.krstevska@cov.gov.mk   Маја Корубин Раководител на одделение за обука на обучувачи и наставници, личен развој и професионална ориентација maja.korubin@cov.gov.mk   Ирена Милков Раководител на одделение за изработување […]