ЗАКОН ЗА ОБРАЗОВАНИE НА ВОЗРАСНИТЕ (КОНСОЛИДИРАН ТЕКСТ)

 

 

 

ПРАВИЛНИК ЗА ВЕРИФИКАЦИЈА НА ПОСЕБНИ ПРОГРАМИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА ВОЗРАСНИТЕ

  Правилник за начинот на верификација на установите и институциите за образование на возрасните

 

 

ПРАВИЛНИК ЗА СОДРЖИНАТА И ФОРМАТА НА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА И ЕВИДЕНЦИЈАТА  КОЈА ЈА ВОДАТ УСТАНОВИТЕ И ИНСТИТУЦИИТЕ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА ВОЗРАСНИ

ПРАВИЛНИК ЗА СОДРЖИНАТА, ФОРМАТА И ПОСТАПКАТА НА ПОТПИШУВАЊЕТО НА ДОГОВОРОТ ЗА СЛЕДЕЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА ВОЗРАСНИТЕ

ПРАВИЛНИК ЗА НАЗИВОТ, СОДРЖИНАТА И ФОРМАТА НА СЕРТИФИКАТОТ ЗА ЗНАЕЊАТА, ВЕШТИНИТЕ, СПОСОБНОСТИТЕ И КОМПЕТЕНЦИИТЕ СТЕКНАТИ ОД ПОСЕБНИТЕ ПРОГРАМИ

ПРАВИЛНИК ЗА СТАНДАРДИТЕ, ЗА ПРОСТОРОТ, ОПРЕМАТА НА УСТАНОВИТЕ И ИНСТИТУЦИИТЕ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА ВОЗРАСНИТЕ

ПРАВИЛНИК за формата, содржината и начинот на водењето на Централниот регистар и на општинскиот регистар за установите и институциите кои реализираат јавно признати програми за образование на возрасните

  Прирачник за  лиценцирање на установи и институции за образование
на возрасни
 

Dorracak pёr liçencim tё zyrave dhe institucioneve pёr arsimimin e tё

rriturve

  Прирачник за верификација на посебни програми за образование
на возрасни
 

Doracak pёr verifikimin e programeve tё veçanta pёr arsimimin e tё

rriturve

 

МОДЕЛ НА ПОСЕБНА ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА ВОЗРАСНИ                       

 

Барање за верификација на посебна програма за образование

на возрасните


 

 

Барање за верификација на установа или институција

Напишете коментар