г-ца Линдита Ќазими

Директор

 

Константин Христовски

Раководител на сектор за креирање политики, планирање и промоција

konstantin.hristovski@cov.gov.mk

 

Маја Крстевска

Раководител на одделение за подготвување и усвојување на програмите

maja.krstevska@cov.gov.mk

 

Маја Корубин

Раководител на одделение за обука на обучувачи и наставници, личен развој и професионална ориентација

maja.korubin@cov.gov.mk

 

Ирена Милков

Раководител на одделение за изработување на стандарди, процедури и критериуми

irena.filipovska@cov.gov.mk

 

Мевлуде Сејдиовска

Самостоен референт – технички секретар на директорот, архивар

 

Халит Јонузи

Помлад соработник за бази на податоци и одржување на веб страна

 

Емилија Иванович


Советник за програми за неформално образование

 

Лилјана Лазова


Помлад соработник за евалуирање програми за неформално образование

 

Мевлане Неџипи


Советник за изработување на стандарди, процедури и критериуми

 

Мирије Лута

 Помлад соработник

 

Лабинота Нуредини

 Соработник

 

Раметула Абдураими

Помлад соработник во одделение за обука на обучувачи и наставници, личен развој и професионална ориентација

rametullaa@hotmail.com

 

Напишете коментар