Врз основа на член 9 од Законот за слободен пристап на информации од јавен карактер    ( „Службен весник на Република Македонија“ бр. 13/2006, 86/2008 и 6/2010), за службено лице кое ќе посредува и укажува помош на барателите на информации при остварувањето на нивнотот право на слободен пристап до информации Директорот на ЈУ Центар за образование на возрасните-Скопје го назначува лицето:

Константин Христовски 
Раководител на сектор за креирање политики, планирање и промоција 
ЈУ Центар за образование на возрасните – Скопје 
ул. Васил Ѓоргов бр. 35 
1000 Скопје 
тел.: (02) 3220808; 
факс: (02) 3220808 
e-mail: konstantin.hristovski@cov.gov.mk 
https://cov.gov.mk 

ЛИСТА

на информации од јавен карактер со кои располага ЈУ Центар за образование на возрасните – Скопје  

      I.  Информации од јавен катрактер со кои располага ЦОВ и кои ќе бидат достапни до барателите на информации се следните:

 1. Закон за Образование на возрасните („Службен весник на Република Македонија“  бр.7/08,17/11,51/11 и 74/12);
 1. Прирачник за  лиценцирање на установи и институции за образование
  на возрасни
  („Службен весник на Република Македонија“ бр.66/2010);
 1. Прирачник за верификација на посебни програми за образование
  на возрасни  
  („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/2010);
 1. Модел на посебна програма за образование на возрасните („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/2010);
 2. Барање за верификација на посебна програма за образование на возрасните („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/2010); 
 1. Правилник за содржината и формата на документацијата и евиденцијата која ја водат установите и институциите за образование на возранитe.      
 1. Правилник за содржината и формата и постапката на потпишувањето на договорот за следење на програмата за образование на возрасните.
 1. Правилник,за називот,содржината и формата на сертификатот за знаењата,  вештините, способностите и компетенциите стекнати од посебните програми.

 

 1. Правилник за стандардите, за просторот, опремата на установите и институциите за образование на возрасните.
 1. Правилник за формата, содржината и начинот на водењето на Централниот регистар и на општинскиот регистар за установите и институциите кои реализираат јавно признати програми за образование на возрасните
 1. Каталог за верификувани програми
 1. Статут на ЦОВ;
 1. Стратегија за образование на возрасните 2010-2015;

Напишете коментар