Dragi Kushovski
Trajner profesionist i certifikuar për të rritur (niveli I) Fakulteti Ekonomik
Fusha e ekspertizës: Ekonomia e biznesit, shitjet, mbledhja e të arkëtueshmeve, strategjia e shitjeve.
Posta elektronike: gcentar@yahoo.com

ЛОГИРАЈ СЕ

Skip to content