Në bazë të nenit 41 nga Ligji për arsimin e të rriturve (,,Gazeta zyrtare të republikës së Maqedonisë ‘’ nr.7/08, 17/11,51/11,74/12, 41/14, 146/15, 30/16 dhe 64/18) IP Qendra për arsimin e të rriturve – Shkup publikon

 

SHPALLJE PUBLIKE

për zgjedhje të ekspertit kombëtar për përpunimin të specifikimeve funksionale teknike për zhvillim të platformës veb për verifikimin e programeve për arsimin e të rriturve

 

IP Qendra për arsimin e të rritutrve – Shkup publikon shpallje publike për zgjedhjen të ekspertitit Kombëtar për përpunimin të specifikimeve funksionale dhe teknike për zhvillim të platformës veb për verifikimin e trajnimeve për të rriturit për projektin IMPLEMENTIMIN E AGENDËS EUROPIANE PËR MËSIM TË TË RRIRURVE NË MAQEDONINË E VERIUT (IMPLEMENTATION OF THE EUROPEAN AGENDA FOR ADULT LEARNING IN NORTH MACEDONIA), (PROJECT NUMBER: 101144104- MKD EAAL-ERASMU-EDU-2023-AL-IBA) (1 PËRMBARUES).

 

Kandidagti i interesuar duhet ti plotsoj kishtet në vijim:

Për përparsi do të merret:

Kandidati i interesuar duhet të paraqesë

  1. Aplikacion që duhet të përmbajë:

2.Biografi e shkurtër,

Dokumentacionin e kërkuar kandidati duhet ta dorëzojë në e-post deri te: konstantin.hristovski@cov.gov.mk.

me mbishkrim: Ekspert kombëtarë për trajnim të trajnuesve për punë me të rriturit, PROJECT NUMBER: 10114404-MKD EAAL-ERASMUS-EDU-2023-AL-AGENDA-IBA

Në afatë prej 5 ditëve nga dita e postimit të shpalljes

 

Shpallur me 23.04.2024 të vitit

Pranimin i palikacioneve deri me: 27.04.2024 të vitit