Në bazë të nenit 41 nga Ligji për arsimin e të rriturve (,,Gazeta zyrtare të Republikës së Maqedonisë ‘’ nr. 7/08, 17/11, 51/11, 74/12, 41/14, 144/14, 146/15, 30/16, dhe 64/18) IP Qendra për arsimin e të rriturve- Shkup publikon

 

SHPALLJE PUBLIKE

për zgjedhjen të ekspertit Kombëtarë për trajnim të trajnuesve për punë me të rriturit

IP Qendra për arsimin e të rriturve – Shkup publikon shpallje publike për zgjedhjen të ekspertit Kombëtarë për trajnim të trajnuresve me të rriturit për projektin IMPLEMENTIMIN TË AGENDËS EUROPIANE PËR MËSIM TË TË RRITURVE NË MAQEDONINË E VERIUT (IMPLEMENTATION OF THE EUROPEAN AGENDA FOR ADULT LEARNING IN NORTH MACEDONIA), (PROJECT NUMBER: 101144104-MKD EAAL-ERASMU-EDU-2023-AL-AGENDA-IBA) (1 përmbarues).

Kandidatët e interesuar duhet ti plotsojnë kushtet në vijim:

Për përparëi do të merret:

 

 

 

 

Kandidati i interesuar duhet të dorëzoj:

1.Aplikacioni që duhet të përmbajë:

 

2.Çertifikatë për mbarimin e trajnimit të trajnuesve për punë me të rriturit,

3.Biografi e shkurtër,

Dokumentacionin e kërkuar kandidati duhet ta dorëzojë në e-post deri te: konstantin.hristovski@cov.gov.mk.

me mbishkrim: Ekspert kombëtarë për trajnim të trajnuesve për punë me të rriturit, PROJECT NUMBER: 10114404-MKD EAAL-ERASMUS-EDU-2023-AL-AGENDA-IBA

Në afatë prej 5 ditëve nga dita e postimit të shpalljes

Dokumentet  e dorëzuara jo të kompletuara dhe të parakohshme duhen të merren në procesin e vendimarrjes.

Shpallur me 23.04.2024 të vitit

Pranimin i palikacioneve deri me: 27.04.2024 të vitit