Bazuar në nenin 26-b, paragrafi 4 të Ligjit për Arsimimin e të Rriturve (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 7/08, 17/11, 51/11, 74/12, 41/14, 144/14, 146/15, 30/16и 64/18) IP “Qendra për Arsimin e të Rriturve” – Shkup shpall

KONKURS PUBLIK Nr. 7/2024

IP “Qendra për Arsimin e të Rriturve” – Shkup shpall konkurs publik për zgjedhjen e bashkëpunëtorit të jashtëm për shfrytëzimin e shërbimeve intelektuale për Konditor 2 realizues).

Kandidatët e interesuar duhet t’i plotësojnë kushtet në vijim:

Kandidatët e interesuar duhet të dorëzojnë:

 1. Aplikim për anëtarët e komisioneve që duhet të përmbajë:
  • emër dhe mbiemër,
  • vendi i punës,
  • adresa e vendit të punës,
  • adresa e banimit,
  • numër telefoni për kontakt dhe
  • shkalla dhe lloji i arsimit të fituar;
 2. Biografi e shkurtër.

 

Kandidati dokumentacionin e nevojshëm  duhet ta dorëzojë te arkivi në:

IP Qendra për Arsimin e të Rriturve – Shkup

 1. Dimitrie Çupovski nr. 13

1000 Shkup

ose në e-postë: contact@cov.gov.mk

me shenjë për zgjedhje të bashkëpunëtorit të jashtëm

afat prej pesë ditësh nga dita e shpalljes së konkursit.

 

Dokumentet e pakompletuara dhe të dorëzuara me vonesë nuk do të merren në procedurën për vendosje.

 

Publikuar më:25.1.2024

Pranimi i aplikimeve deri më:29.1.2024