Bazuar në nenin 26-b, paragrafi 4 të Ligjit për Arsimimin e të Rriturve (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 7/08, 17/11, 51/11, 74/12, 41/14, 144/14, 146/15, 30/16 и 64/18) IP “Qendra për Arsimin e të Rriturve” – Shkup shpall

KONKURS PUBLIK Nr.55/2022

IP “Qendra për Arsimin e të Rriturve” – Shkup shpall konkurs publik për zgjedhjen e bashkëpunëtorit të jashtëm për shfrytëzimin e shërbimeve intelektuale për programin Operator dhe mirëmbajtës i makinave bashkëkohore të injektimit (2 realizues).

Kandidatët e interesuar duhet t’i plotësojnë kushtet në vijim:

–   të kenë më së paku arsim të lartë nga fusha përkatëse;

–   të kenë më së paku 5 vite përvojë pune në mësimdhënie në fushën përkatëse ose

–   më së paku 10 vjet përvojë pune në fushën përkatëse.

Kandidatët e interesuar duhet të dorëzojnë:

1. Aplikim për anëtarët e komisioneve që duhet të përmbajë:

– emër dhe mbiemër,

– vendi i punës,

– adresa e vendit të punës,

– adresa e banimit,

– numër telefoni për kontakt dhe

– shkalla dhe lloji i arsimit të fituar;

2.  Biografi e shkurtër.

Kandidati dokumentacionin e nevojshëm  duhet ta dorëzojë te arkivi në:

IP Qendra për Arsimin e të Rriturve – Shkup

rr. Dimitrie Çupovski nr. 13

1000 Shkup

ose në e-postë: contact@cov.gov.mk

me shenjë për zgjedhje të bashkëpunëtorit të jashtëm

afat prej pesë ditësh nga dita e shpalljes së konkursit.

Dokumentet e pakompletuara dhe të dorëzuara me vonesë nuk do të merren në procedurën për vendosje.

Publikuar më: 13.04.2022

Pranimi i aplikimeve deri më: 17.04.2022