NAEOPM organizon conference të rrjeteve evropiane Evridika dhe Epalle të cilat funksionojnë në kuadër të Agjensisë nacionale- ARSIM DHE TRAJNIM PËR TË RRITURIT- TRENDET EROPIANE NË REALITETIN MAQEDONAS e cila është mbajtur më 10 dhjetor.

Atëherë bëhet promocijon të raportit tematik të EVRIDIKA për arsimin e të rriturve RAPORTIN PËR ARSIM DHE TRAJNIM PËR TË RRITURIT 2021, kush do të ofroj analizë komparative të kushteve dhe tendencave në sistemet për arsimin e të rriturve në Europë.

Pas prezantimit të tijë për kushtet në arsimin të të rriturve në Republikën e Maqedonisë së veriut dhe roli në Qendrën për arsimin e të rriturve ka pasur edhe Z-nja Liljana Llazova e punësuar në IP Qendër për arsimin e të rriturve.