Në periudhën nga maji 2020 deri në qershor 2021, IP Qendra për Arsimin e të Rriturve, në bashkëpunim me projektin Arsimim për Punësim në Maqedoninë e Veriut (E4E @ mk), SHMQSH “Lazar Tanev” – Shkup realizoi aktivitete që lidhen me procesin e pilotimit të Validimit të Mësimit joformal dhe informal për kualifikimin Kamarier. Pilotimi i Vlerësimit në disa faza u zhvillua në SHMQSH “Lazar Tanev” – Shkup. Procesi i validimit të mësimit joformal dhe informal u kalua me sukses nga shtatë kamarierë kandidatë me përvojë shumëvjeçare. Kandidatët treguan njohuritë, aftësitë dhe kompetencat e tyre në fushën me të cilën merren dhe duke i vlerësuar ata morën certifikatë për kualifikimin Kamarier.