HAGE, Hollandë, më 25 dhe 26 shkurt 2019 u mbajti ngjarje e dytë PLA e kordinatorëve kombëtar për zbatimin e Agjendës Evropiane për Arsimimin e të Rriturve, në kuadër të projektit “planit të punës së arsimit kombëtar për të rritur” (Koordinatorët Kombëtar për Planin e Punës për Arsimin e të Rriturve

Tema e ngjarjes ishte “Koordinimi dhe bashkëpunimi në aftësitë themelore.” Qëllimi kryesor I kordinatorëve kombëtarë PLA ishte për të shkëmbyer përvojat e rëndësisë e rrjeteve dhe anëtarësimin në rrjete si një parakusht për politika efektive për aftësitë themelore, si dhe termat dhe kushtet që kontribuojnë në krijimin e rrjeteve efektive dhe efikase.

U mbajt një seminar për të arritur këto qëllime. çështje qëndrore që u diskutuan në seminar ishin fillimi, rritja, organizimi dhe mirëmbajtja e rrjeteve.

PLA organizator i ngjarjes ishte Ministria e Arsimit, Kulturës dhe Shkencës së Holandës.