Në kuadër të aktiviteteve të Koordinatorëve Kombëtar për zbatimin e Agjendës Evropiane për Arsimin e të Rriturve dhe si pjesë e projektit të Planit të Punës për të Arsimin për të Rritur të Koordinatorit Kombëtar më 4 dhe 5 dhjetor në Bon, Gjermani u zhvillua Aktiviteti kolegial Mësimor në temën “Vlerësimi i aftësive dhe validimi e arsimit joformal dhe informal”. Në eveniment u mbajtën tre punëtori tematike: Urat ndërmjet arsimit formal dhe jo-formal; Vlerësimi (shkathtësitë) dhe validimi i punës; dhe Vlerësimi i Aftësive Bazë. Seminaret këmbyen përvojat mbi situatën aktuale dhe perspektivat në fushën e validimit të mësimit joformal dhe informal në vendet evropiane.