Të punësuarit në IP Qendra për arsimim të të rriturve – Shkup, bashkë me drejtorin e kësaj qendre, z. Lindita Qazimi dhe drejtori i Qendrës për mësim gjatë gjithë jetës – Shkup, Biljana Mojsovska, nga data 23.05.2016 deri më 27.05.2016, realizuan një vizitë studimore në Lubjanë , Slloveni.
Qëllimi i vizitës ishte njohja me sistemin për Validizimin e mësimit formal dhe informal të të rriturve  në Slloveni, si dhe të vizitohen Institucionet që bëjnë implementimin e sistemit për Validizim. Po ashtu, kjo vizitë kishte për qëllim edhe njohjen me sfidat dhe problemet e implementuesve në praktikë.
Institucionet që u vizituan ishin: Qendra Andagoshki e Sllovenisë – Lubjanë, ZIK Çernomelj, Universiteti i punëtorëve Jasenica dhe Bled e Sllovenisë.