Republika e Maqedonisë

IP Qendra për arsimin e të rriturve

Në bazë të Planit operativ për programe aktive dhe masa për punësim për vitin 2018,  për masën aktive 3.3 Trajnime për përmbushje të profesioneve të kërkuara dhe të zejtarisë (në pjesën e profesioneve të kërkuara në tregun e punës), IP Qendra për arsimin e të rriturve- Shkup më datë 29.03.2018 publikon

SHPALLJE PUBLIKE

Deri tek

Institucionet për arsimin e të rriturve (kompani private, oda ekonomike dhe e zejtareve, shkolla të mesme profesionale dhe trajnues tjerë të verifikuar)

IP Qendra për arsimin e të rriturve-Shkup publikon shpallje për zgjedhje të institucioneve për arsim për të rriturit (kompani private, oda ekonomike dhe e zejtareve, shkolla të mesme profesionale dhe trajnues tjerë të verifikuar) për realizim të masës 3.3Trajnime për përmbushje të profesioneve të kërkuara dhe të zejtarisë (në pjesën e profesioneve të kërkuara në tregun e punës) në kuadër të Planit Operativ për programe dhe masa aktive për vitin 2018.

Në shpalljen publike mund të paraqiten institucionet të cilat do ti realizojnë programet në vijim sipas qyteteve:

Institucionet e interesuara duhet ti plotësojnë kushtet në vijim:

Trajnuesit e interesuar duhet t’i sjellin dokumentet e nevojshme:

Trajnuesit e interesuar të cilët do të jenë të perzgjedhur për realizim të trajnimeve do të marrin 30.000,00 denarë për çdo person të trajnuar.

Mjetet e nevojshme për realizimin e masës aktive 3.3.Trajnime për përmbushje të profesioneve të kërkuara dhe të zejtarisë (në pjesën e profesioneve të kërkuara në tregun e punës) janë të siguruara në kuadër të Planit Operativ për programe dhe masa aktive për vitin 2018-të.

Kërkesa së bashku me dokumentacionin e nevojshëm të dorëzohet më së voni deri më 23.04.2018 deri në arkivin e:

IP Qendra për arsimin e të rriturve –Shkup

rr.Dimitrie Çupovski nr.13

 1000 Shkup

Dokumentet e pakompletuara dhe të dorëzuara pas afatit nuk do të merren parasysh gjatë vendimit.

IP Qendra për arsimin e të rriturve –Shkup 

Prijava za provajder_merka ← Ketu mund ta shkarkoni Paraqitjen