IP QENDRA PËR ARSIMIN E TË RRITURVE-SHKUP

Në bazë të Planit operativ të shërbimeve në tregun e punës dhe programeve dhe masave aktive për  punësim për vitin 2017, për masën aktive Trajnim për përmbushje të profesioneve të kërkuara në tregun e punës (për persona me aftësi të kufizuara), IP Qendra pë rarsimin e të rriturve- Shkup më datë  27.03.2017 publikon

SHPALLJE PUBLIKE

Deri tek

Institucionet pë rarsimin e të rriturve

IP Qendra pë rarsimin e të rriturve-Shkup publikon shpallje për zgjedhje të institucioneve për arsim për të rriturit për realizim të masës aktiveTrajnim për përmbushje të profesioneve të kërkuara në tregun e punës (për persona me aftësi të kufizuara)në kuadër të Planit operativ të shërbimeve në tregun e punës dhe programeve dhe masave aktive për punësim për vitin 2017

Në shpalljen publike mund të paraqiten institucionet të cilat kanë te verifikuar programe të veçanta për personat me aftësi të kufizuara dhe që do ti realizojnë programet në vijim:

Institucionet e interesuara duhet ti plotësojnë kushtet në vijim:

Institucionet e interesuara që do të përzgjidhen për të kryer trajnimin do të marrinshpërblim prej 30.000,00 denarë për person të trajnuar.

Aplikimi për pjesëmarrje mund të gjenden në web faqen e IP Qendrës për arsimimin e të rriturve (www.cov.gov.mk/category/shpallje/)dhe së bashku me dokumentacionin e nevojshëm të dorëzohet më së voni deri më 30.04.2017 deri në arkivin e:

IP Qendra për arsimin e të rriturve –Shkup

rr.”Dimitrie Cupovski” nr.13 1000 Shkup

Dokumentet e pakompletuara dhe të dorëzuara pas afatit nuk do të merren parasysh gjatë vendimit.

IP Qendrapërarsimin e tërriturve -Shkup

Këtu mund ta shkarkoni paraqitjen:

Пријава Paraqitja

Lini një Përgjigje