Фризер за жени

Програмата за занимање Фризер за жени  се темели на стандардот на занимање за фризер кое се стекнува со знаења преку стручно теоретска содржина и практична обука. Фризер за жени  треба да има потребни знаења, вештини и компетенции за подготвување на клиентот, миење и негување на косата и скалпот со примена на препарати и техники на […]

Оператор за комјутерски системи и мрежи

Главна цел на програмата: Главната цел на програмата Оператор за компјутерски системи и мрежи е учесникот да стекне знаење, вештини и компетенции за идентификување видови компјутерски мрежи, работење со мрежни уреди и медиуми за пренос на податоци, конфигурирање IP адреси, објаснување мрежни порти и протоколи, тестирања на мрежно ниво, конфигурирање на свич и рутер, опишување […]

Заварувач

Програмата за обука на заварувач претставува посебна програма за работно оспособување, стекнување знаења, вештини и способности на кандидатите. Главна цел е учесникот по завршување на програмата да стекне знаења, вештини и компетенции за примена на основните техники при  извршување на заварувачки работи како и правилно користење на опремата и инвентарот на работното место, да организира […]

СЛУЖБЕНИК ВО СМЕТКОВОДСТВО

Главна цел за реализација на програмата службеник во сметководство е учеснкот по завршување на обуката да се стекне со знаења, вештини и компетенции за правна рамка која го регулира трговското право, основите на администрирањето на бизнисот, даночната легислатива, изготвување на сметководствените документи кои се резултат на деловните процеси врзани со трговијата на мало и големо, […]

Бравар

Програмата за обука на бравар претставува посебна програма за работно оспособување, стекнување знаења, вештини и способности на кандидатите. Главна цел е учесникот по завршување на програмата да стекне знаења, вештини и компетенции за примена на основните техники при извршување на браварски работи како и правилно користење на опремата и инвентарот на работното место, да организира […]

Службеник во сметководство

  Главна цел на програмата е учесникот да стекне знаења, вештини и компетемции кои ќе му овозможат работно оспособување за занимањето Службеник во сметководство. Програмата се однесува на образование на возрасни и се состои од 14 теми, поделени во 3 модули. Времетраењето на програмата е 96 часа од кои 22 часа теоретска настава и 74 […]

Фризер за жени

Програмата „Фризер за жени“ претставува посебна програма за стекнување знаења, вештини и способности на учесниците. Основна цел е кандидатот да се стекне со стручни компетенции односно да биде стручно-работно оспособен за самостојно изведување работи и работни задачи како како фризер за жени. Програмата ќе се реализира во времетраење од 3 месеци, во два дела,теоретски со […]

СЛУЖБЕНИК ВО КНИГОВОДСТВО

Главна цел на програмата е учесниците да се стекнат со знаења и вештини од областа на книговодството и да бидат работно подготвени за занимањето Службеник во книговодство. Програмата се реализира преку теоретска и практична настава при што акцентот е ставен на практичната обука. Целата обука е конципирана како една сеопфатна сметководствена пракса во која учесниците […]

Ракувач на компјутерски управувани машини

Програмата за обука на ракувач на компјутерски управувани машини претставува посебна програма за работно оспособување, стекнување знаења, вештини и способности на кандидатите. Главна цел е учесникот по завршување на програмата да стекне знаења, вештини и компетенции за ракување и управување со компјутерски управувани машини како и правилно користење на опремата и инвентарот на работното место, […]

ПРOГРАМЕР ВО JAVA

Главна цел на програмата е учесниците да се стекнат со знаења и вештини од областа на програмирање во JAVA. На почеток ќе се разгледа структурното програмирање, за да во вториот дел се помине на објектно програмирање во JAVA. Се започнува со изработка на наједноставни програми, за да до крај на курсот се прават посложени програми. […]

Негувател/ка на деца со пречки во развојот

Главна цел на програмата е учесниците да се стекнат со знаења и вештини кои ќе им овозможат грижа за здравјето, безбедноста, хигиената и нега на деца со пречки во развој. Обуката се состои од теоретски  и практичен дел. На почеток ќе има теоретска настава, која ќе се одвива во просториите на нашиот образовен центар. На […]

OПЕРАТОР ЗА КОМПЈУТЕРСКИ МРЕЖИ

Главна цел на програмата е учесниците да се стекнат со знаења и вештини од областа на компјутерските мрежи. Програмата започнува со изучување на типови на компјутерски мрежи според големината, начинот на поврзување, начинот на пристап како и нивната архитектура. После тоа програмата продолжува со изучувaње на мрежната опрема и различните медиуми за пренос. Следна работа […]

СЛУЖБЕНИК ВО СМЕТКОВОДСТВО

Главна цел на програмата е учесниците да се стекнат со знаења и вештини од областа на сметководството и да бидат работно подготвени за занимањето Службеник во сметководство. Програмата се реализира преку теоретска и практична настава при што акцентот е ставен на практичната обука. Целата обука е конципирана како една сеопфатна сметководствена пракса во која учесниците […]

Оператор на софтвер за канцелариско работење

Програмата за обука за Оператор на софтвер за канцелариско работење претставува посебна програма за преквалификација или доквалификација со стекнување посебни знаења, вештини и способности на кандидатите. Главна цел е учесникот по завршување на обука од програмата  да се оспособи за самостојна работа, да прави разлика меѓу системски и апликативен софтвер, да идентификува основни функции на […]

ОПЕРАТОР ЗА ГРАФИЧКИ И ВЕБ ДИЗАЈН

Главна цел на програмата е учесниците да се стекнат со знаења и вештини од областа на графичкиот и веб дизајн. Учесниците на оваа програма ќе се оспособат за самостојно користење на програмите за графички и веб дизајн. Ќе научат да изработуваат графички решенија за визит, карти, логоа,меморандуми, постери, флаери и друг рекламен материјал во печатена […]

Фризер за жени

Програмата за обука на фризер за жени претставува посебна програма за работно оспособување, стекнување знаења, вештини и способности на кандидатите. Главна цел е учесникот по завршување на програмата да организира сопствената работа, да организира простор и работа во салон, да го подготвува клиентот, да комуницира и да го советува клиентот, мие и негува коса,подготвува и […]

Асистент за грижа на лица со попреченост

Програмата за обука Асистент за грижа на лица со попреченост претставува посебна прогарма за преквалификација или доквалификација со стекнување посебни знаења, вештини и способности на кандидатите за давање на услуги во домашни установи на лица со попреченост кои поради својата попреченост не се во состојба на да се грижат за себе.Учесникот ке се оспособи да […]

Службеник во сметководство

Програмата е наменета за лица кои сакаат да се стекнат со познавања од сметководство кои во иднина ќе им овозможи полесно вклучување на пазарот на трудот. Програмата се состои од повеќе теми, вкупно 8, во кои е опфатена и практична работа во книговодствено биро. Темите се поделени во 3 модули. Преку оваа програма учесникот се […]

Неговател/ка на стари лица

Програмата за обука Неговател/ка на стари лица претставува посебна прогарма за преквалификација или доквалификација со стекнување посебни знаења, вештини и способности на кандидатите за давање на услуги во здравствени и домашни установи  на стари лица кои поради возраст, хронични болести и други  причини се во состојба на изнемоштеност и неможност да се грижат за себе. […]

Шивач

Програмата „ Шивач “ е  поделена  во три дела и тоа: -стручно-теоретски дел кој се реализира преку   еден модул со 40 часа -практичен дел со два модули со 140 часа(30+110) -завршен испит (проверување на стекнатите знаења, вештини и компетенции ) со 20 часа. Стручно-теретскиот  дел од програмата ќе се реализира во просторија училница-кабинет опремени со компјутери, […]

ПРOГРАМЕР ВО C++

Главна цел на програмата е учесниците да се стекнат со знаења и вештини од областа на програмирање во C++. На почеток ќе се разгледа структурното програмирање, за да во вториот дел се помине на објектно програмирање во C++. Се започнува со изработка на наједноставни програми, за да до крај на курсот се прават посложени програми. […]

Монтер и инсталатер на сончеви панели

Програмата за обука на монтер и инсталатер на сончеви панели претставува посебна програма за работно оспособување, стекнување знаења, вештини и способности на кандидатите кандидатите и истата опфаќа теоретски и практичен дел. Главна цел е учесникот по завршување на програмата да стекне знаења, вештини и компетенции за примена на основните техники како и правилно користење на […]

Аргон заварувач

Програмата за обука на аргон заварувач претставува посебна програма за работно оспособување, стекнување знаења, вештини и способности на кандидатите. Главна цел е учесникот по завршување на програмата да стекне знаења, вештини и компетенции за примена на основните техники при  извршување на заварувачки работи како и правилно користење на опремата и инвентарот на работното место, да […]

Дизајнер на веб страна

Програмата за обука за дизајнер на веб страни  претставува посебна програма за преквалификација или доквалификација со стекнување посебни знаења, вештини и способности на кандидатите. Главна цел е учесникот по завршување на обука од програмата  да се оспособи за самостојна работа,активно да ги користи новите принципи на дизајнирање насочени кон корисникот, техниките за веб оптимизација и […]