Службеник во сметководство

Понудувачи на услуги

ОПИС НА ПРОГРАМА

 

Главна цел на програмата е учесникот да стекне знаења, вештини и компетемции кои ќе му овозможат работно оспособување за занимањето Службеник во сметководство. Програмата се однесува на образование на возрасни и се состои од 14 теми, поделени во 3 модули. Времетраењето на програмата е 96 часа од кои 22 часа теоретска настава и 74 практични вежби. Реализирањето на програмата е за период од 3 месеци. Програмата е наменета за лица кои сакаат или имаат потреба од стекнување на основни познавања од областа на  сметководството што ќе им овозможи проширување на нивните знаења и вештини и полесно вклучување на пазарот на трудот. Програмата службеник во сметководство на слушателот ќе му овозможи стекнување на базични основни знаења, вештини и компетенции кои можат да му послужат и за понатамошно усовршување во областа на занимањето ,,службеник во сметководство книговодство“. Реализирањето на третиот модул од програмата ќе креира поврзување меѓу работодавачите и барателите на работа на пазарот на трудот. По завршувањето на програмата учесникот ќе се стекне со сертификат “Службеник во сметководство”.

Верификацијата истекува во мај 18, 2025

РЕЗУЛТАТИ ОД ПРОГРАМА

КРИТЕРИУМИ ЗА ВЛЕЗ ВО ПРОГРАМАТА

ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ПРОГРАМАТА

Времетраење на програма

Теорија

Вкупен број на часови

22

Пракса

74

Оценување

0

Вкупен број на часови

96

ЛОГИРАЈ СЕ

Skip to content