Фризер за жени

Програмата за занимање Фризер за жени  се темели на стандардот на занимање за фризер кое се стекнува со знаења преку стручно теоретска содржина и практична обука. Фризер за жени  треба да има потребни знаења, вештини и компетенции за подготвување на клиентот, миење и негување на косата и скалпот со примена на препарати и техники на […]

Оператор за комјутерски системи и мрежи

Главна цел на програмата: Главната цел на програмата Оператор за компјутерски системи и мрежи е учесникот да стекне знаење, вештини и компетенции за идентификување видови компјутерски мрежи, работење со мрежни уреди и медиуми за пренос на податоци, конфигурирање IP адреси, објаснување мрежни порти и протоколи, тестирања на мрежно ниво, конфигурирање на свич и рутер, опишување […]

Службеник во сметководство

  Главна цел на програмата е учесникот да стекне знаења, вештини и компетемции кои ќе му овозможат работно оспособување за занимањето Службеник во сметководство. Програмата се однесува на образование на возрасни и се состои од 14 теми, поделени во 3 модули. Времетраењето на програмата е 96 часа од кои 22 часа теоретска настава и 74 […]

OПЕРАТОР ЗА КОМПЈУТЕРСКИ МРЕЖИ

Главна цел на програмата е учесниците да се стекнат со знаења и вештини од областа на компјутерските мрежи. Програмата започнува со изучување на типови на компјутерски мрежи според големината, начинот на поврзување, начинот на пристап како и нивната архитектура. После тоа програмата продолжува со изучувaње на мрежната опрема и различните медиуми за пренос. Следна работа […]

Оператор на софтвер за канцелариско работење

Програмата за обука за Оператор на софтвер за канцелариско работење претставува посебна програма за преквалификација или доквалификација со стекнување посебни знаења, вештини и способности на кандидатите. Главна цел е учесникот по завршување на обука од програмата  да се оспособи за самостојна работа, да прави разлика меѓу системски и апликативен софтвер, да идентификува основни функции на […]

Гасомонтер-заварувач

Програмата ќе се реализира преку следниве модули (заеднички и технички): (теорија+пракса+оценување): 1.     Планирање, подготовка и организирање на работно место ( 8  час. теорија + 8  час. пракса + 45 мин. оценување  ) 2.     Административно комерцијални работи ( 8  час. теорија + 8  час. пракса + 45 мин. оценување) 3.     Комуникација ( 8  час. теорија + […]