РАКУВАЧ СО ВИЉУШКАР

Понудувачи на услуги

ОПИС НА ПРОГРАМА

Програмата Ракувач со виљушкар овозможува работно оспособување на учесникот односно стекнување на знаења, вештини и компетенции за самостојно ракување со виљушкар и управување на виљушкарот на работното место. Програмата преку предвидената реализација на практичната и теоретската обука води до стекнување на Сертификат – „Ракувач со виљушкар“.
Теоретската настава се одвива во училници или кабинети под водствона професор, а практичната обука ќе се изведува во реални услови/компанија, под менторство на вработен од компанијата.

Проверување на постигањата на учесниците во програмата ќе се реализира преку завршен испит. Завршниот испит, исто така се состои од теоретски и практичен дел.
Теоретскиот дел од испитот се состои од проверка на знаењето од предметите кои се составен дел од програмата за обука.
Практичниот дел од испитот подразбира теренска проверка на стекнатите знаења од ракување на виљушкарот на соодветна локација. По успешно положениот завршен испит учесниците се стекнуваат со сертификат – РАКУВАЧ СО ВИЉУШКАР

Верификацијата истекува во ноември 8, 2026

РЕЗУЛТАТИ ОД ПРОГРАМА

КРИТЕРИУМИ ЗА ВЛЕЗ ВО ПРОГРАМАТА

arsim minimal të mesëm, të ketë patentë shofer të kategorisë “B”.

ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ПРОГРАМАТА

Времетраење на програма

Теорија

Вкупен број на часови

40

Пракса

125

Оценување

Вкупен број на часови

165

Датум на верификација

17/10/2023

-

Фризер

ЛОГИРАЈ СЕ

Skip to content