Масер

Понудувачи на услуги

ОПИС НА ПРОГРАМА

Програмата за масер се состои од 5 тематски целини, а проверката на постигнувањето на  целите ги опфаќа сите  цели од тематски целини.  Целите на програмата се насочени кон учесникот за стекнување на  вештини  и знаења  преку  реализација на предавања, демонстрирање на вештини и практична обука.  Целокупната обука трае 240 часа.

Главна цел на оваа програма е стекнување на  знаења,вештини и компетенции за масажа на тело и тоа класична,релаксирачка и антицелулитна. Врз основа на оваа цел  обуката  се организира според целите дефинирани по тематските целини,   кои се ориентирани кон стекнување на практични вештини и знаења,односно целно ориентирани. Освен тематските целини програмата ги содржи формите(фронтално,групно,тандем и индивидуална) и методите(предавање,дискусија во групи,учење насочено кон решавање на проблеми,практична настава во козметички салони,обука на работно место,индивидуална настава) на обуката, кои обучувачите треба да ги применуваат во текот на обуката. Во таа насока обучувачот ќе користи такви методи, форми и техники кои овозможуваат постигнување на целите постапно.Програмата го содржи нормативот за наставен кадар  и насоките за оценување на учесниците во програмата(усно,писмено,практично).

Обучувачот води портфолио  врз основа на резултатите од спроведените  тестови како и резултатите од практичната обука . Доколку кандидатот не ги постигне зацртаните цели се упатува повторно.

По завршената обука  следи завршен испит кој се состои од практичен дел и стручно теоретски дел. Практичниот дел се состои од изработка на практична задача.Стручно теоретскиот дел се состои од писмен тест со прашања.

По положување на завршниот испит учесникот се здобива со сертификат за масер во кој ќе бидат внесени стекнатите вештини и знаења.

Учесниците кои се стекнале со сертификат можат да напредуваат хоризoнтално преку обуки,семинари,советувања и верткално во согласност со  Законот за стручно образование и обука.

РЕЗУЛТАТИ ОД ПРОГРАМА

По завршувањето на програмата учесникот е оспособен да ::

 • комуницира со клиенти,
 • организира работа во салонот за масажа,
 • применува мерки за безбедност и здравје при работа и заштита на животна средина,
 • одржува опрема за работа ,
 • подготвува клиент за масажа
 • одредува состојба, тип и други карактеристики на кожа
 • проверува функција на локомоторен систем
 • применува козметички препарати за масажа,
 • применува техники на релаксирачка масажа,
 • применува техники на класична масажа,
 • применува технки на антицелулитна масажа,
 • изготвува цени за услугите,
 • применува маркетинг и претприемништво во салонот

 

КРИТЕРИУМИ ЗА ВЛЕЗ ВО ПРОГРАМАТА

Треба да имаат најмалку основно образование и да се постари од 15 години, но можат во оваа програма да се вклучат и кандидати со завршено средно и високо образование

ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ПРОГРАМАТА

Времетраење на програма

Теорија

Вкупен број на часови

48

Пракса

168

Оценување

24

Вкупен број на часови

240

По завршувањето на програмата учесникот е оспособен да ::

 • комуницира со клиенти,
 • организира работа во салонот за масажа,
 • применува мерки за безбедност и здравје при работа и заштита на животна средина,
 • одржува опрема за работа ,
 • подготвува клиент за масажа
 • одредува состојба, тип и други карактеристики на кожа
 • проверува функција на локомоторен систем
 • применува козметички препарати за масажа,
 • применува техники на релаксирачка масажа,
 • применува техники на класична масажа,
 • применува технки на антицелулитна масажа,
 • изготвува цени за услугите,
 • применува маркетинг и претприемништво во салонот

 

Датум на верификација

05/06/2019

Скопје

ЛОГИРАЈ СЕ

Skip to content